Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Берсугурова Л. Ш. Процессуальная деятельность суда в состязательном уголовном судопроизводстве. // Вестник КазНУ. – серия юридическая. - №.4 (72) – 2014. – С. 246-250. Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

162

Берсугурова Л. Ш. To the question about devlopment of the creative thinking for students // Bulletin d^Eurotalent-fidjip, 2014. - № 3. – 30 – 33 p. Bulletin d^Eurotalent-fidjip 0 - г. 0 - стр.

163

Берсугурова Л. Ш. Using the Interactive Method learning during lectures on criminal procedural rights of the Republic of Kazakhstan // Current problems of legal education. – Vienna, 2014. – S. 33-36. Current problems of legal education. 0 - г. 0 - стр.

164

Берсугурова Л. Ш. Корпоративная культура учебного заведения как способ мотивации студентов (в соавт. Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О.) Система высшего юридического образования на постсоветском пространстве: сб. учебно-методических статей ученых и преподавателей юридических вузов стран СНГ. 0 - г. 0 - стр.

165

Адилгазы С. 11. Жерге меншік иелері мен жер пайдаланушыларға келтірілген шығындарды есептеу методикасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы, № 5, 2014. 0 - г. 0 - стр.

166

Адилгазы С. 12. Жерге меншік иелері мен жер пайдаланушыларға келтірілген шығындарды өтеуді қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілер, ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

167

Маликова Ш. Б. виктимологические проблемы предупреждения пенитенциарной преступности BULLETIN d'EUROTALENT-FIDJIP 0 - г. 0 - стр.

168

Маликова Ш. Б. проблемы обеспечения пенитенциарной безопасности BULLETIN d'EUROTALENT-FIDJIP 0 - г. 0 - стр.

169

Абайдельдинов Т. М. Еңбек құқығының субъектілері арасындағы қарым-қатынастарды реттеу мәселелері Хабаршы "Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер" 0 - г. 0 - стр.

170

Алдашев С. М. Шетел азаматтарының қатысуымен отбасылық қатынастардығы мүліктің құқықтық режимі Әл-Фараби Әлемі 0 - г. 0 - стр.

171

Нурахметова Г. Г. Правовые особенности ипотеки как вида залога по законодательству Республики Казахстан. "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

172

Мұқалдиева Г. Б. Банктік құпияның түсінігін анықтауға қатысты туындайтын құқықтық мәселелер International Journal of Basic and Applied Sciences 0 - г. 0 - стр.

173

Қожабек Қ. М. Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі сақтандырудың кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

174

Жатканбаева А. Е. Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі сақтандырудың кейбір мәселелері ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

175

Кусаинов Д. О. The features of entrepreneureal risk is distribution between the participants of contractual relations Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

176

Мұқалдиева Г. Б. Некоторые вопросы управления делами юрид. лица по закону РК Вестник казну (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

177

Жарболова А. Ж. Развитие конституционного законодательства Республики Казахстан в 1990 -1993 г.г. "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

178

Накишева М. К. Конфедерация как форма государственного устройства и ее особенности:теоретический и исторический анализ Вестник серия юридическая 0 - г. 0 - стр.