Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Абайдельдинов Т. М. COMPARATIVE ANALYSIS OF AN EMPLOYMENT CONTRACT IN KAZAKHSTAN AND THE EEU'S STATES Вестник Серия Юридическая №2 (94), 2020г 0 - г. 0 - стр.

42

Қожабек Қ. М. Legal Framework for Regulating the Protection of the Rights of Older People: The Case of Kazakhstan Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

43

Худайбердина Г. А. Modern features of law institutions of the European Union RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA 0 - г. 0 - стр.

44

Джангабулова А. К. The main directions of ensuring the environmental safety of water bodies in transboundary basins Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

45

Айдарханова К. Н. The main directions of ensuring the environmental safety of water bodies in transboundary basins Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

46

Баймаханова Д. М. The main directions of ensuring the environmental safety of water bodies in transboundary basins Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

47

Жатканбаева А. Е. The main directions of ensuring the environmental safety of water bodies in transboundary basins Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

48

Джангабулова А. К. Адам және азаматтардың ақпаратқа құқықтарын қамтамасыз етудің халықаралық аспектілері "Известия НАН РК" серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

49

Баймаханова Д. М. Адам және азаматтардың ақпаратқа құқықтарын қамтамасыз етудің халықаралық аспектілері "Известия НАН РК" серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

50

Баймаханова Д. М. Решения Конституционного Совета по вопросам основ конституционного строя. Деловой Мир Астана 0 - г. 0 - стр.

51

Тлепбергенов О. Н. ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАМУ: ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

52

Тлепбергенов О. Н. ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫҢ ҰЛТТЫҚ САПАНЫ КӨТЕРУДЕГІ МАҢЫЗЫ //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

53

Рашева Г. К. Ауылшаруашылық кооперациясы жағдайындағы фитосанитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері (Қазақстан және шет мемлекеттердің тәжірибесі) «Ғылым» халықаралық ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

54

Рашева Г. К. Particularity of phytosanitary security legal support in modern times of agricultural system of farming development (analysis of agrarian, land and environmental legislation) Al-Farabi Kazakh National University. Journal of Actual Problems of Jurisprudence. 0 - г. 0 - стр.

55

Рашева Г. К. Legal Issues for Ensuring Phytosanitary Safety and Environmental Protection Journal of Environmental Management and Tourism 0 - г. 0 - стр.

56

Куаналиева Г. А. Мeждунaрoднo-прaвoвыe oснoвы aрбитрaжнoгo рaзбирaтeльствa "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

57

Бисенова М. К. Использование инновационных технологий в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

58

Атаханова Г. М. Использование инновационных технологий в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

59

Оңдашұлы Е. Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер және ағылшын-американдық (саксондық) құқықтық жүйелердің ерекшеліктері "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

60

Оңдашұлы Е. Methods of influencing the exchange rate: problems of currency regulation and ways to overcome them "ВЕСТНИК КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

61

Оңдашұлы Е. Economic Growth Modeling for the Republic of Kazakhstan Based on the Higher Energy Efficiency Level International Journal of Energy Economics and Policy 0 - г. 0 - стр.

62

Оңдашұлы Е. Модель специалиста в профессионально-иноязычном образовании у студентов старшекурсников "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" 0 - г. 0 - стр.

63

Тыныбеков С. Сomparative analysis of an employment contract in Kazakhstan and the EEUS states. "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.