Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Ермухаметова С. Р. инновациялық қызметті құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

42

Арын А. А. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

43

Дүзбаева С. Б. Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы Кінә дәрежесі мен кінә институтының дамуы және оның қылмысты саралауға ықпалы 0 - г. 0 - стр.

44

Ермухаметова С. Р. Инновациялық қызметтің бүгіні мен ертеңі: құқықтық реттеу "Қазақстан ғылымы - Наука Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

45

Избасова А. Б. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

46

Арын А. А. Вопросы применения прогрессивных методов обучения в образовательном процессе Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz, Austria. Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria on acid-free paper. Am Gestade 1,1010 Vienna, Austria info@ew-a.org, www.ew-a.org 0 - г. 0 - стр.

47

Мухамадиева Г. Н. Жеке тұлғаға қол сұқпаушылықтың өнегелілік мазмұны Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

48

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу принциптерінің құқықтық мәні Наука и жизнь Казахстана, № 2 (23), 2014 0 - г. 0 - стр.

49

Бисенова М. К. Ұшудың халықаралық ережелерін бұзу East West 0 - г. 0 - стр.

50

Жанибеков А. К. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

51

Берсугурова Л. Ш. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

52

Алимкулов Е. Т. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

53

Мухамадиева Г. Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 1. International Journal of Social Sciences and Humanities 1, №1, 3 (2014), al-Farabi Kazakh National University, - Almaty, the Republic of Kazakhstan website:http: //journal.kaznu.kz. – P. 31-38 0 - г. 0 - стр.

54

Алимкулов Е. Т. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

55

Жанибеков А. К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

56

Дүзбаева С. Б. Кәмілеткеи толмағандардың құқықтық пенитенциарлы қыуіпсіздігін қамтамасыз етудегі тәрбиелеу колониялары Actyal problems of criminal laws, criminal trial and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

57

Алимкулов Е. Т. Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Life Sci J 2014;11(6s):155-159. (ISSN:1097-8135). // http://www.lifesciencesite.com. 28 0 - г. 0 - стр.

58

Шопабаев Б. А. Криминалистические учеты в Республике Казахстан: состояние и перспективы развития Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

59

Джансараева Р. Е. Приоритетные направления уголовной и уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан современных условиях «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria 0 - г. 0 - стр.

60

Алимкулов Е. Т. Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

61

Арын А. А. Пенитенциарлық қылмыстық топқа қатысушы адамның жеке бас тұлғасының ерекшеліктері және оны криминологиялық зерттеудің мәні Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

62

Алимкулов Е. Т. Проблемы категории совести в оценке доказательств Концептуальные направления развития судебной и правоохранительной системы: республиканский и международно-правовой опыт. Материалы международной научно-практической конференции 0 - г. 0 - стр.

63

Алимкулов Е. Т. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері Материалы международной научно-практической конференции "Криминальные угрозы современности и стратегии антикриминальной безопасности личности, общества, государства" 0 - г. 0 - стр.

64

Шопабаев Б. А. Использование специальных знаний при расследовании компьютерных преступлений Актуальные проблемы юридического образования: сборник статей 0 - г. 0 - стр.

65

Арын А. А. Особенности производства следственных действий при расследовании убийства Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

66

Алимкулов Е. Т. Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері Материалы международного круглого стола "Правовое обеспечение интересов личности", 23 апреля 2014. 0 - г. 0 - стр.

67

Мухамадиева Г. Н. Принцип презумпции невиновности как гарантия неприкосновенности личности в уголовном процессе «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria 0 - г. 0 - стр.

68

Мухамадиева Г. Н. Негласные следственные действия по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса РК Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 0 - г. 0 - стр.

69

Ермухаметова С. Р. Place of currency law in the system of law life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

70

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш., Елденбаева А.С. К вопросу о проблемах процесса с участием присяжных заседателей. - С. 513-518. Сб.: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики // Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz,Austria. 0 - г. 0 - стр.

71

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш., Тажиева А.М. К вопросу о проблемах организации процесса с участием присяжных заседателей. - С. 518-524. Сб.: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики // Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz,Austria. 0 - г. 0 - стр.

72

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш. О некоторых положениях концепции нового проекта УПК РК. - С. 106-110. Сб.: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики // Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz,Austria. 0 - г. 0 - стр.

73

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш. Гарантии прав личности в уголовном процессе Республики Казахстан. – С. 110-130. Сб.: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики // Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz,Austria. 0 - г. 0 - стр.

74

Берсугурова Л. Ш. Берсугурова Л.Ш. Развитие уголовно-процессуального законодательства в свете уголовно-правовой реформы Республики Казахстан - С. 309-315. Сб.: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики // Typeset in Berling by Ziegler Bchdruckerei, Linz,Austria. 0 - г. 0 - стр.

75

Аратұлы Қ. статья Сборник докладов международной конф. Наука и Общество 0 - г. 0 - стр.

76

Худайбердина Г. А. Некоторые вопросы управления делами юридического лица по законодательству Республики Казахстан Вестник КазНУ имени аль-Фараби, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

77

Омарова А. Б. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

78

Маликова Ш. Б. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

79

Маликова Ш. Б. Шетелдік виктимологияның дамуының кезеңдері туралы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

80

Маликова Ш. Б. Қылмыстылықтан виктимологиялық сақтандырудың кейбір мәселелері туралы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.