Басты бет / Химия және химиялық технология / Ғылыми мақалалар

Химия және химиялық технология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

121

Ешова Ж. Т. Қияқты кен орынының қоңыр көмірін тиімді пайдалану жолдары ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы 0 - г. 0 - стр.

122

Баешова А. К. Өнеркәсіп мекемелерінің қатты, сұйық және газ күйіндегі тастандыларын электрохимиялық әдістермен залалсыздандыру Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

123

Бурашева Г. Ш. Қарағанды өңірінде өсетін T. Laxa өсімдігінің физиологиялық белсенді компоненттерін зерттеу Известия научно-технического общества «Кахак» 0 - г. 0 - стр.

124

Умбетова А. К. Қарағанды өңірінде өсетін T. Laxa өсімдігінің физиологиялық белсенді компоненттерін зерттеу Известия научно-технического общества «Кахак» 0 - г. 0 - стр.

125

Абилов Ж. Қарағанды өңірінде өсетін T. Laxa өсімдігінің физиологиялық белсенді компоненттерін зерттеу Известия научно-технического общества «Кахак» 0 - г. 0 - стр.

126

Ешова Ж. Т. Көмірден гумин қышқылдарын бөліп алу процесін оптимизациялау ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы 0 - г. 0 - стр.

127

Баешова А. К. Трубчатый электрод для исследования стадийных электродных процессов Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

128

Баешова А. К. Нитрат-ионының сілтілі ортада мырыш электродында электрохимиялық тотықсыздануы Известия НАН РК, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

129

Абилов Ж. Investigation of fatty and amino acids contents of Salicornia europeae by Gas chromatography Известия научно-технического общества «Кахак» 0 - г. 0 - стр.

130

Умбетова А. К. Investigation of fatty and amino acids contents of Salicornia europeae by Gas chromatography Известия научно-технического общества «Кахак» 0 - г. 0 - стр.

131

Умбетова А. К. Phytochemical screening of the aerial parts of halophytes: Camhorosma lessingii and Salicornia europeae Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

132

Адильбекова А. О. Устойчивость эмульсий в присутствии поликомплексов на основе полиакриловой и полиметакриловой кислот и неионного ПАВ ОП-10. Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

133

Умбетова А. К. Salicornia europeae өсімдігінің химиялық құрамын зерттеу Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

134

Головченко О. Ю. Горение промышленных алюминие-вых порошков в системах с нитратом калия Горение и плазмохимия 0 - г. 0 - стр.

135

Головченко О. Ю. Механоактивация и СВС трудноизвлекаемых металлов Горение и плазмохимия 0 - г. 0 - стр.

136

Балгышева Б. Д. Модификацияланған цеолиттің сорбциялық қасиеттері Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

137

Балгышева Б. Д. Цеолитті механохимиялық активтеп түрлендіріп бейорганикалық сорбенттерді алу Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

138

Абилов Ж. Органо-минералды композициялық материалдарда беттік белсенді заттарды және металл иондарын сорбциялау Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

139

Жумагалиева Ш. Н. Органо-минералды композициялық материалдарда беттік белсенді заттарды және металл иондарын сорбциялау Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

140

Акназаров С. Х. Плазмохимический анализ вольфрам-содержащих образцов Горение и плазмохимия 0 - г. 0 - стр.

141

Жумагалиева Ш. Н. Полиакриламид және полигидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне ауыр металл иондарын сорбциялау Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

142

Абилов Ж. Полиакриламид және полигидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне ауыр металл иондарын сорбциялау Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

143

Акназаров С. Х. Горение промышленных алюминие-вых порошков в системах с нитратом калия Горение и плазмохимия 0 - г. 0 - стр.

144

Абилов Ж. Полиакриламид және поли-2- гидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне беттік белсенді заттарды сорбциялау Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

145

Жумагалиева Ш. Н. Полиакриламид және поли-2- гидроксиэтилакрилат сазды гельдеріне беттік белсенді заттарды сорбциялау Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

146

Акназаров С. Х. Особенности горения и фазообразования при СВС механоактивированных смесей кварц-кальцит Горение и плазмохимия 0 - г. 0 - стр.

147

Акназаров С. Х. Nanopatterned composition sorbents on the basis of modified silicate systems for waste waters purification Водоочистка 0 - г. 0 - стр.

148

Жумагалиева Ш. Н. Properties of composite materials on the base of bentonite clay and gelatin International Journal of Biology and Chemistry 0 - г. 0 - стр.

149

Кудайбергенова Б. М. Properties of composite materials on the base of bentonite clay and gelatin International Journal of Biology and Chemistry 0 - г. 0 - стр.

150

Абилов Ж. Properties of composite materials on the base of bentonite clay and gelatin International Journal of Biology and Chemistry 0 - г. 0 - стр.

151

Акназаров С. Х. The SH-synthesis of ceramic based on titanium carbide and silicon carbide composite materials Key Engineering Materials. 0 - г. 0 - стр.

152

Акназаров С. Х. Mechanochemical Treatment of Silicon Dioxide as an Effective Tool for Regulating the SHS of Composites International Journal of Self_Propagating High_Temperature Synthesis 0 - г. 0 - стр.

153

Акназаров С. Х. Получение ферровольфрама под дав-лением из сырья с низким содержани-ем вольфрама и вольфрамового лома Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.

154

Абилов Ж. Полиакриламид-сазды гельдерінің цетилпиридиний бромидімен әрекеттесу заңдылцықтары Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

155

Жумагалиева Ш. Н. Полиакриламид-сазды гельдерінің цетилпиридиний бромидімен әрекеттесу заңдылцықтары Химический журнал Казахстана 0 - г. 0 - стр.

156

Рахымбай Г. С. Диметилформамид негізіндегі электролиттерде магний бетіндегі коррозиялық процестер Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

157

Аргимбаева А. М. Диметилформамид негізіндегі электролиттерде магний бетіндегі коррозиялық процестер Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

158

Курбатов А. П. Диметилформамид негізіндегі электролиттерде магний бетіндегі коррозиялық процестер Вестник КазНУ Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

159

Бадавамова Г. Л. Следовый электрохими-ческий анализ европия, иттербия и церия при совместном присутствии в растворе. Вестник. Серия химическая 0 - г. 0 - стр.

160

Абилов Ж. Поливинил спирті және бентонит сазы негізінде криогельдермен Pb2+ иондарын сорбциялау Вестник КазНУ, серия химическая 0 - г. 0 - стр.