Басты бет / Филология / Ғылыми мақалалар

Филология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

201

Бисенғали З. Қ. "Соғысқа тап болған балалар тағдыры шебер суреттелген" "Аңыз адам" 0 - г. 0 - стр.

202

Бисенғали З. Қ. Ақиқат алдындағы адалдық Түркология 0 - г. 0 - стр.

203

Бисенғали З. Қ. Таңданбау, әсерленбеу мен ойланбау.. "Қазақ әдебиеті" 0 - г. 0 - стр.

204

Бисенғали З. Қ. "Абай - келер дәуірдің дауылпазы" "Ана тілі" газеті 0 - г. 0 - стр.

205

Бисенғали З. Қ. "Парызы мен қарызын ақтаған жан" Қазақ әдебиеті -газеті 0 - г. 0 - стр.

206

Бисенғали З. Қ. Ақиқат алдындағы адалдық Ана тілі - газеті 0 - г. 0 - стр.

207

Әбдиманұлы Ө. Өлеңдегі сезім мен өрлік тоғысы Вестник КарГУ имени Е. Букетова 0 - г. 0 - стр.

208

Солтанаева Е. М. "Жалын" баспасынан шыққан тақырыптық сериялардың ерекшелігі Вестник ЗКГУ 0 - г. 0 - стр.

209

Ахмет К. С. ХІХ ғасыдағы ақын қыздардың айтысы БҚМУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

210

Таттимбетова К. О. Жанровое своеобразие последних лет прозы Ивана Щеголихина Вестник КазНУ. Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

211

Екшембеева Л. В. Language and the person in the context of environmental problems GISAP: Philological Sciences (IASHE, London, UK) 0 - г. 0 - стр.

212

Екшембеева Л. В. Language as the instrument of personal socialization in the foreign-language environment GISAP: Philological sciences 0 - г. 0 - стр.

213

Бисенғали З. Қ. Өздік жұмыстарды ұйымдастырудағы инновациялық ізденістер ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

214

Бисенғали З. Қ. А.Еспенбетов және Сұлтанмахмұттың көркемдік әлемі "Тәуелсіздік кезіндегі әдебиеттану мәселелері: БҮГІНІ, БОЛАШАҒЫ" республикалық ғылыми-тәжирибелік конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

215

Бисенғали З. Қ. Махамбет өмірі мен шығармашылығы туралы Кекілбаев баянындағы дискурстар "ДИСКУРС ТЕОРИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ" халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

216

Бисенғали З. Қ. М.Дулатидың өмірбаяндық романы II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

217

Бисенғали З. Қ. Махамбеттің өмірі мен өлеңі туралы Ә.Кекілбаевтың "Шандоз" баяны "МАХАМБЕТ ОҚУЛАРЫ - 7" атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

218

Бисенғали З. Қ. "Алашта Кенекемдей ер болмайды..." "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ ЖӘНЕ ТАРИХИЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР" 0 - г. 0 - стр.

219

Бисенғали З. Қ. Майдангер қаламгер толғамдарндағы ерлік "Білікті педагог" республикалық ғылыми-педагогикалық, ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

220

Мадиева Г. Б. Традиции и инновации в образовательной системе высших учебных заведениях Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова 0 - г. 0 - стр.

221

Мадиева Г. Б. KAZAKÇADA BAŞLANGIÇ-DÖNÜŞÜMLÜ (İNHOATİFHÂL BİLDİREN) FİİLLER VE ONLAR ÜZERİNDE EVRE BELİRLEME: KAZAKÇA KONUŞURLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR İNCELEME Türkbilig T Ü R K O L O J İ A R A Ş T I R M A L A R I 0 - г. 0 - стр.

222

Мамбетова М. К. KAZAKÇADA BAŞLANGIÇ-DÖNÜŞÜMLÜ (İNHOATİFHÂL BİLDİREN) FİİLLER VE ONLAR ÜZERİNDE EVRE BELİRLEME: KAZAKÇA KONUŞURLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR İNCELEME Türkbilig T Ü R K O L O J İ A R A Ş T I R M A L A R I 0 - г. 0 - стр.

223

Кузембекова Ж. Ж. Оқылым бойынша тесттік тапсырмалардың негізділігін бағалау (I) Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

224

Кузембекова Ж. Ж. Оқылым бойынша тесттік тапсырмалардың негізділігін бағалау (II) Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

225

Луговская Е. И. воспитательные возможности обучения иностранному языку Вестник Серия Полиязычное образование и иностранная филология. Институт полиязычного образования. КазНПУ им. Абая 0 - г. 0 - стр.

226

Махметова Д. М. воспитательные возможности обучения иностранному языку Вестник Серия Полиязычное образование и иностранная филология. Институт полиязычного образования. КазНПУ им. Абая 0 - г. 0 - стр.

227

Махметова Д. М. история потенциальной лексики в современном английском языке Хабаршы. Вестник. КазНПУ им. Абая. Серия: исторические и социальные науки. 0 - г. 0 - стр.

228

Сарсекеева Н. К. К проблеме изучения романа-антиутопии в современной казахстанской литературе //Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова.Серия филологическая.-2015.-№ 3. С.229-333. Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова 0 - г. 0 - стр.

229

Есимова Ж. Д. ЖОО-ДА ЖАҢА САПАЛЫҚ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ Вестник КазНУ. Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

230

Какильбаева Э. Т. Великий Шелковый Путь как евразийский межкультурный концепт Вестник КазНУ. Серия филологическая. 0 - г. 0 - стр.

231

Какильбаева Э. Т. Интерпретация визуального сюжета Олжаса Сулейменова Вестник КазНУ. Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

232

Есембеков Т. У. Poetic text as the translation Subject iproblemy literarneho prekladu a medzikul turnej romunikacie 0 - г. 0 - стр.

233

Есембеков Т. У. Ранняя проза М.Ауэзова в координатах экзистенциализма "Вестник КазНУ" (серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

234

Қазыбек Г. Қ. А.В.Васильев-фольклорист Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

235

Қазыбек Г. Қ. Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасының орыс тіліне аударылу ерекшеліктері. Вестник КазНУ. Серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

236

Бисенбаев П. К. Шешен сөз бен көсем сөз ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

237

Карбозов Е. К. Шешен сөз бен көсем сөз ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

238

Дадебаев Ж. Шешен сөз бен көсем сөз ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

239

Бисенбаев П. К. Тарихи тұлға және тарих тағылымы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

240

Карбозов Е. К. Тарихи тұлға және тарих тағылымы ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.