Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Нурпеисова Б. Е. Қаржы Комиссарлығының 1920-1925 жж. қаржыны үйлестірудегі жұмысының ұйымдастырылуы. Абай атын. Қаз.ҰПУ жЖаршысы 0 - г. 0 - стр.

162

Нурпеисова Б. Е. Қазақстандағы әкімшілік аймақтық басқаруды 1926-1928 жж. қаржыландыру мәселелері. Абай атын. ҚазҰПУ Жаршысы. 0 - г. 0 - стр.

163

Нурпеисова Б. Е. Қазақстанда 1920 -шы жылдары қаржы саласын мамандармен қамтылуы. Абай атын. Қаз.ҰПУ Жаршысы. Тарих, саяси-әлеуметтік серия. 0 - г. 0 - стр.

164

Нурпеисова Б. Е. Құжатталған ақпараттың қоғамға әсері. Абай атын. ҚазҰПУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтің ғылымдар сериясы. 0 - г. 0 - стр.

165

Кокебаева Г. К. Kokebayeva G.K. Kriegsgefangene der Mittel¬mächte in Russland und ihre Heimschaffung // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылым¬дар» сериясы. – 2012. – № 2. – Б.84-90 Вестник КазНПУ им.Абая 0 - г. 0 - стр.

166

Кокебаева Г. К. Көкебаева Г.К., Сманова А.М. 1941 жылғы кеңес-поляк одақтастық келісімі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылым¬дар» сериясы. – 2012. – № 4. – Б.59-66. Вестник КазНПУ им.Абая 0 - г. 0 - стр.

167

Кокебаева Г. К. Жұмағұлов Қ.Т., Көкебаева Г.К. Модернизация теориясы: мәні және қолданы¬лу аясы // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылым¬дар» сериясы. – 2012. – № 3. – Б.14-19. Вестник КазНПУ им.Абая 0 - г. 0 - стр.

168

Кокебаева Г. К. Kokebayeva G.K. Central Powers Prisoners of War in Russia and Their Reparation // European Science and Technology [Text] : materials of the III international research and practice conference, Vol. II, Munich, October 30th–31st, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012. – P. 35-42. European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

169

Кокебаева Г. К. Kokebayeva G.K. Activities of the commission to investigate the facts of violation of the Hague Conventon prisoners during World War I // Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 2nd International Academic Conference. Vol. 1. March 8-10, 2013, St. Louis, Missouri, USA.– St. Louis: “Science and Innovation Cen Applied and Fundamental Studies 0 - г. 0 - стр.

170

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Материалы архивов Германии как источники изучения истории Казахстана // Известия Национального центра археографии и источниковедения. – 2013. – № 1. – С. 44-53. Известия Национального центра археографии и источниковедения 0 - г. 0 - стр.

171

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Советско-германская идеологическая борьба в период Великой Отечественной войны // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований». Вып. 1. Том 1. – Одесса, 2013. – С.44-50. Входит в междунар. науком Сборник научных трудов SWorld. 0 - г. 0 - стр.

172

Калшабаева Б. К. Түркия қазақтарының саяси, әлеуметтік – мәдени тұрмысының кейбір ерекшеліктері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

173

Калшабаева Б. К. Алматы облысындағы оралмандар: саны және тарихи отанға бейімделу үдерісі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

174

Смагулов С. Студенттерге «Қазақстан тарихы» пәнін оқыту барысында «Мәдени мұра» бағдарламасының нәтижелерін пайдалану мәселелері. "Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі 43-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 2013 ж. 0 - г. 0 - стр.

175

Смагулов С. «ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап» жобасына сай Қазақстан тарихы пәнін оқытуда көркем әдебиетті пайдалану мәселелері. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мүмкіндіктері және Отан тарихының мәселелері: республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.12 желтоқсан 2012 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. 0 - г. 0 - стр.

176

Шалгинбаева С. Х. Этническая идентификация городских казахов Материалы республиканской научно-практической конференции " V Оразбаевские чтения" "Отечественная археология и этнология: исследования, открытия и интерпретации" 0 - г. 0 - стр.

177

Нурпеисова Б. Е. Информационно-документационное обеспечение деятельности в системе информационой безопасности государства Аймақтық қауіпсіздік халықаралық қатынастар және әлемдік саясат контекстісінде 0 - г. 0 - стр.

178

Нуртазина Н. Д. . Каким должен быть имам - духовный лидер мусульман? казахстан-Спектр 0 - г. 0 - стр.

179

Нуртазина Н. Д. . Вопросы становления цивилизации евразийских номадов Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

180

Нуртазина Н. Д. Идеал человека и духовного лидера в суфизме Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

181

Нуртазина Н. Д. Цивилизация Кок тюрков: базовые характеристики, тенденции развития "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

182

Нуртазина Н. Д. Islam and the role Haji in the History of Kazakhstan Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

183

Қаражан Қ. С. Тың және тыңайған жерлерді игерудің Қазақстан демографиясына әсері Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

184

Қаражан Қ. С. Darkspots of October Revolution in the history of Kazakhstan Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

185

Карибаев Б. Б. Политическое положение Мавереннахра в середине XV в.и проблемы образования Казахского ханства. Культура народов Причерноморья 0 - г. 0 - стр.

186

Карибаев Б. Б. «Өзбек-қазақтардың» этникалық құрамы туралы. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы.№3(66) 2012 ж. 66-72 бб. ҚазҰУ ХАбаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

187

Карибаев Б. Б. Қазақстандағы хандық билікті жоюдағы Ресейдің жүргізген саясаты туралы.// ҚазҰПУ, Хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

188

Карибаев Б. Б. «Өзбек» атауы туралы. ҚазҰПУ, Хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

189

Карибаев Б. Б. XVI ғасыр басындағы Қазақ хандығының Шибани әулетімен қарым-қатынасының кейбір мәселелері («Михман-наме-йи Бухара» мәліметтері негізінде). ҚазҰУ хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

190

Карибаев Б. Б. Т.И.Сұлтановтың «қазақ» этнонимі жөніндегі пікірлеріне талдау. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

191

Карибаев Б. Б. 7. «Қазақ КСР-нің ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі тарихы» атты кітаптың 3-ші басылымының тұсаукесеріне орай. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы.№ 0 - г. 0 - стр.

192

Карибаев Б. Б. XV ғасыр басындағы Ақ Орданың саяси тарихының мәселелері жөнінде.// ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

193

Карибаев Б. Б. Дәуір баспалдақтары Mangi el. 0 - г. 0 - стр.

194

Карибаев Б. Б. Төле би және XVIII ғасырдың I жартысындағы Қазақстан тарихының мәселелері. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

195

Карибаев Б. Б. Некоторые проблемы образование Казахского ханства. Культура народов Причерноморья 0 - г. 0 - стр.

196

Карибаев Б. Б. Ақ Орда «Қазақ энциклопедиясы», 0 - г. 0 - стр.

197

Карибаев Б. Б. Алаш. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.

198

Карибаев Б. Б. Алаша (Алаш хан). Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

199

Карибаев Б. Б. Балталы. «Қазақ энциклопедиясы», 0 - г. 0 - стр.

200

Карибаев Б. Б. Батыр Қайыпұлы. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.