Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Картабаева Е. Т. Исследование государственности кочевников " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

82

Картабаева Е. Т. Об этнической истории древних саков ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

83

Картабаева Е. Т. Опыт преподавания религиоведения в высших учебных заведениях Казахстана Procedia - Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

84

Картабаева Е. Т. Эволюция советской религиозной политики в годы Великой Отечественной войны Asian Social Science 0 - г. 0 - стр.

85

Омаров Г. К. Қара ертіс жағалауынан табылған ортағасырлық ат әбзелі Вестник КаНПУ имени Абая. Серия политологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

86

Омаров Г. К. Оңтүстік-Батыс Алтайдан табылған ортағасырлық ат үзеңгісі хақында Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

87

Дауытбекова М. К. Қазақ батырларының қару түрлері және қолданыс ерекшеліктері Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

88

Мухажанова Т. Н. Батыс ғұн әскерінің соғыс өнері мен қарулануындағы ерекшеліктер Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

89

Мухажанова Т. Н. Еділ Бұлғарлардың этникалық тарихы Дүние жүзі тарихының өзекті мәселелері халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

90

Тасилова Н. А. Ермұхан Бекмахановтың өмірі мен қызметі Вестник КазНУ им. Аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

91

Тасилова Н. А. «Материалы по киргизскому землепользованию...» - как источник по хозяйственно-экономической истории казахов в конце ХІХ в. – начала ХХ века. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

92

Дауытбекова М. К. XVІІІ ғасырдағы қазақ батырлары «Қазақ тарихы». Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

93

Майданали З. Political organization of nomadic communities: historiographical analysis Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

94

Майданали З. Социально-политическое и культурное взаимодействие кочевых объединений и оседлоземледельческого населения Евразии (историографический анализ) Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

95

Сабденова Г. Е. PANSWOWOSC KAZACHSKA: HISTORIA I RZECZYWISTOSC. PRZYCZYNEK DO TEORII PANSTWA KWARTALNIK KOLEGIUIM EKONOMICZNO-SPOLECZNEGO STUDIA I PRACE 0 - г. 0 - стр.

96

Сайлан Б. С. Отқа оранған он жыл (1979-1989) Батыр. – Республикалық қоғамдық-патриоттық журнал. 0 - г. 0 - стр.

97

Тулебаев Т. А. Formation and Development Features of Factory Industry in Turkestani Region at the End of XIX-Beginning of XX Centuries The Social Sciences Year: 2015 | Volume: 10 | Issue: 6 | Page No.: 761-764 0 - г. 0 - стр.

98

Тулебаев Т. А. Formation and Development Features of Factory Industry in Turkestani Region at the End of XIX-Beginning of XX Centuries The Social Sciences Year: 2015 | Volume: 10 | Issue: 6 | Page No.: 761-764 0 - г. 0 - стр.

99

Кокебаева Г. К. The evolution of religious policy of the Soviet power in the period of the Great Patriotic War Asian Social Science 0 - г. 0 - стр.

100

Кокебаева Г. К. The Making and Development of Economic Forms of the Industry of Turkestan Krai in the late 19th – Early 20th Centuries Bylye gody 0 - г. 0 - стр.

101

Кокебаева Г. К. Ұлттар Лигасы және түркі халықтарының тәуелсіздік жолындағы күресі Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

102

Кокебаева Г. К. Қазақ хандығының тарихы: зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

103

Кокебаева Г. К. С.Мәшімбаевтың «Сырым Датұлы» атты монографиясына сын-пікір Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

104

Тулебаев Т. А. The Making and Development of Economic Forms of the Industry of Turkestan Krai in the late 19th – Early 20th Centuries 1 Bylye gody 2015 0 - г. 0 - стр.

105

Ақымбек Е. Ш. Ортағасырлық Ақтөбе қаласы керамикасының зерттелу тарихы ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 0 - г. 0 - стр.

106

Елеуов М. Wineries in a medieval hillfort Aktobe Mediterranean journal of Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

107

Ақымбек Е. Ш. Wineries in a medieval hillfort Aktobe Mediterranean journal of Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

108

Ақымбек Е. Ш. Ортағасырлық Ақтөбе қаласы керамикасының зерттелу тарихы Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

109

Тасилова Н. А. Арғы тегіміз - сақ, үйсін, қаңлы, ғұн Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

110

Кожабекова Ж. Б. Dynamics of Resettlement of the Population in the Area of the Semirechensk Territory in the Beginning of XIX – XX Century Asian Social Science 0 - г. 0 - стр.

111

Жуматаев Р. С. A HORSE IN A BURIAL-MEMORIAL CEREMONY OF ANCIENT NOMADS IN KAZAKH ALTAY REGION European Journal of Science and Theology 0 - г. 0 - стр.

112

Искакова Г. З. Analyze On The Toghuzoghuz Country And Its Towns By Hudud Al-'Alam Вестник КазНУ Серия история 0 - г. 0 - стр.

113

Жуматаев Р. С. Қола дәуірі тайпаларының дүниетанымы мен өнеріндегі жылқы ҚазҰУ Хабаршысы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

114

Жуматаев Р. С. Ежелгі құлажорғалықтардың жерлеу ғұрпына қатысты тұжырымдар ҚарМУ хабаршысы. Тарих.Философия сериясы. 0 - г. 0 - стр.

115

Жуматаев Р. С. Қазақстанның ежелгі көшпелілерінің жерлеу ғұрпындағы жылқы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

116

Кундакбаева Ж. Б. 7. Кундакбаева Ж.Б., Касымова Д.Б. Трансформация мировоззрения советских женщин в первой половине ХХ века в западной историографии. // Вестник КазНУ. Серия Историческая. - 2015. - № 3(78). – С. 158-166. Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

117

Кундакбаева Ж. Б. 5. Кундакбаева Ж.Б. Мастерская Шейлы Фицпатрик как перспективная модель интерпретации истории сталинизма в Казахстане. // Отан тарихы. – 2015. - № 1. – С. 162-175. Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

118

Қалыш А. Б. 4. Қазақтың бата беру дәстүрі – ізгі тілек тілеудің әдебі ретінде // «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. – 2015. – № 4. – 5 б.(Г.А. Мейрманова). «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

119

Кундакбаева Ж. Б. 6. Кундакбаева Ж.Б., Телеуова Э.Т. Положение женщины в казахском обществе (до 1917 г.): историко-юридические материалы (обычное право) и культурные традиции казахов. // Вестник КазНУ. Серия Историческая. - – 2015. - № 2(77). – С. 110-118. Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

120

Тулебаев Т. А. Formation and development features of factory industry in Turkestani Region at the End of XIX-Beginning of XX centuries The Social Sciences 0 - г. 0 - стр.