Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Карибаев Б. Б. ХҮ ғ. Әбілхайыр хандығы тарихының алғашқы кезеңі жөнінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы" 0 - г. 0 - стр.

42

Карибаев Б. Б. ХҮ ғ. Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси жағдайы және Қазақ хандығының құрылу мәселесі "Қазақтану" халықаралық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

43

Карибаев Б. Б. Т.И. Сұлтанов және Қазақ хандығының құрылу мәселелері Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

44

Карибаев Б. Б. Темірлік деректер мәліметтерінің кейінгі ортағасырлық Қазақстан тарихы үшін маңызы Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

45

Карибаев Б. Б. ХҮІІ ғ. Қазақ батыры - Жалаңтөс батыр туралы "Базар жырау" 0 - г. 0 - стр.

46

Карибаев Б. Б. Маңғыттар және ХҮ ғ. І жартысындағы Шығыс Дешті Қыпшақтың этно-саяси дамуы Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

47

Байдавлетова М. Д. Кіші жүз қазақтарының этникалық құрамының қазақ зиялылары еңбектерінде зерттелуі (ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. алғашқы онжылдықтары) Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

48

Жуматаев Р. С. Көшпелілердің мемлекеттілігіне байланысты қалыптасқан пікірлерге шолу Вестник КазГосЖенПУ, 0 - г. 0 - стр.

49

Жуматаев Р. С. Шілікті жазығындағы тас жәшікті жерлеу ескерткіштері Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан археологиясы: қорытындылары мен келешегі 0 - г. 0 - стр.

50

Жуматаев Р. С. Есет Көтібарұлы Ясауи әлемі. 0 - г. 0 - стр.

51

Хабижанова Г. Б. Казахские племена в контексте сравнительно-исторического изучения Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

52

Хабижанова Г. Б. Роль тюркских племен Центральной Азии IX-XII вв. в образовании родоплеменного объединения аргын Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

53

Хабижанова Г. Б. Деятельность российской интеллигенции в Казахстане в контексте исторических событий начала ХХ в. Қазақстан мұрағаттары. 0 - г. 0 - стр.

54

Алпысбаева Н. К. Аудиовизуалды құжаттардың ерекшеліктері Вестник КазНУ Серия история 0 - г. 0 - стр.

55

Қалыш А. Б. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в трудах Ш.-Е. Ужфальви Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия историческая. 0 - г. 0 - стр.

56

Қалыш А. Б. К специфике одежды казахского сельского населения Северного Казахстана Казахстан–Спектр (КИСИ). 0 - г. 0 - стр.

57

Қалыш А. Б. Традиционная семья и брак казахов в исследованиях А.Вамбери Вестник КазГосЖенПУ. Серия историческая. 0 - г. 0 - стр.

58

Қалыш А. Б. Исследования специфики системы питания казахского населения Северного Казахстана Қазақстан мұрағаттары. 0 - г. 0 - стр.

59

Қалыш А. Б. Батыс Қазақстандағы желілік және көршілік байланыс Дәуір және ғасыр. 0 - г. 0 - стр.

60

Қалыш А. Б. Қазақстанда аралас-ұлтты некелер мәселесіне көзқарас Қазақ Білім Академиясының баяндамалары. 0 - г. 0 - стр.

61

Қалыш А. Б. Динамика численности и география расселения населения Павлодарской области Вестник Евразийского гуманитарного института. 0 - г. 0 - стр.

62

Қалыш А. Б. Ақтөбе облысындағы үйленуге байланысты әдет-ғұрыптар ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

63

Қалыш А. Б. Еліміздегі қарттар мен жалғыз бастылардың бүгінгі мәселелері ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

64

Қалыш А. Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл! ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

65

Карибаев Б. Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл! ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

66

Қалыш А. Б. 10. Түркия Республикасына жасалған іс-сапар ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

67

Қалыш А. Б. Қазақтардың үйлену дәстүрінің ерекшеліктері («алып қашу» немесе «қашып кету» мысалында) Дәуір және ғасыр. 0 - г. 0 - стр.

68

Қалыш А. Б. К вопросу об интерьере казахского жилища Актюбинской области Вестник Атырауского гос.ун-та им. Х.Досмухамедова. 0 - г. 0 - стр.

69

Қалыш А. Б. Қазақ халқының дәстүрлі мерекелері мен ойындары: генезисі және даму тенденциясы Абай ат.ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. 0 - г. 0 - стр.

70

Қалыш А. Б. Статистические показатели семейно-брачных отношений современного населения г.Алматы Научный мир Казахстана. 0 - г. 0 - стр.

71

Қалыш А. Б. Обряды переходного возраста у казахов: рождение и детство Ізденіс –Поиск. 0 - г. 0 - стр.

72

Қалыш А. Б. Cостав семьи населения Южного Казахстана в 1990-2000-е годы Вестник МКТУ им. Ясави. 0 - г. 0 - стр.

73

Қалыш А. Б. Проблемы краеведения в трудах Ш.-Е.Ужфальви (по регионам Южного Казахстана) Қазақ тарихы. 0 - г. 0 - стр.

74

Қалыш А. Б. Оңтүстік Қазақстан тұрғындарының күнделікті өмірдегі қарым-қатынастары Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

75

Қалыш А. Б. XIX-XX ғасырдың басындағы қазақтардың дәстүрлі аңшылығы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

76

Қалыш А. Б. Особенности повседневного общения казахов в прошлом и настоящем Вестник КазГосЖенПУ. Серия историческая. 0 - г. 0 - стр.

77

Қалыш А. Б. Ақтөбе облысы қазақтарындағы жерлеу және еске алу әдет- ғұрыптары Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

78

Қалыш А. Б. Оразбаев оқулары ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

79

Қалыш А. Б. Some reflexions on the selfunderstanding of the Kazakh people: a way of building identity in the modern world World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

80

Садықова Р. О. Евразиялық идея және оның интеграциялық үрдістерді дамытудағы маңыздылығы Вестник КазНПУ им.Абая серия «Исторические и социально-политические дисциплины» 0 - г. 0 - стр.