Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Сайлан Б. С. Еділ бойындағы ерлік Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

2

Сайлан Б. С. Обрабатывающая промышленность Туркестана в дореволюционный период: историографический аспект Былые годы 0 - г. 0 - стр.

3

Сайлан Б. С. Генерал Сабыр Рақымовтың жауынгерлік жолы "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

4

Жумагулов К. Т. The Time of Great Changes: The Migration Period as a Stage in the Eastern Roman Empire Origin Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie. 0 - г. 0 - стр.

5

Козгамбаева Г. Б. Мұсылмандыққа дейінгі қазақтардың отбасылық-тұрмыстық әдет-ғұрыптарындағы сенімдер мен салт-дәстүрлердің сарқыншақтары " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

6

Козгамбаева Г. Б. Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

7

Козыбакова Ф. А. АКАДЕМИК К. НҰРПЕЙІС ЖӘНЕ «АЛАШ ҺӘМ АЛАШОРДА» "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

8

Козыбакова Ф. А. ҰЛТТЫҚ ДЕРЕКТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНА ҮЛЕС ҚОСҚАН ҒАЛЫМ "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

9

Козыбакова Ф. А. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ және ТАЛАС ОМАРБЕКОВ "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

10

Бесетаев Б. Б. Результаты разведочных работ на территории Урджарского района за 2017 год " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

11

Мейрманова Г. А. СВЯЩЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАЗАХСКИХ ЛЮДЕЙ: НА ПРИМЕРЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

12

Мейрманова Г. А. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІНДЕ ҚАЗАҚ-НОҒАЙ РУ-ТАЙПАЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ АЛАТЫН ОРЫНЫ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

13

Мейрманова Г. А. ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КАЗАХАМ В ЛЕТОПИСИ «АЛТАН ТОБАЧИ» " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

14

Мейрманова Г. А. Основы трансформационных форм этикета казахского Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

15

Мейрманова Г. А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕВОЙ ЭТНОГРАФИИ Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

16

Мейрманова Г. А. ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУДЕГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҚОЛӨНЕРГЕ ҚАТЫСТЫ МӘЛІМЕТ ЖИНАУДАҒЫ ПРИНЦИПТЕР МЕН ҰСТАНЫМДАР . Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

17

Мейрманова Г. А. ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

18

Мейрманова Г. А. «История и современное значение Орбулакской битвы» Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» 0 - г. 0 - стр.

19

Нуртазина Н. Д. "Поверхностный" ислам? к дискуссии о религиозной идентификации традиционного казахского общества XVI-XIX вв. Отан тарихы №1 (81) 2018 0 - г. 0 - стр.

20

Калшабаева Б. К. Types of kazakh national sport games....................................... " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

21

Калшабаева Б. К. Role and importance of national games in kazakh society in upbringing of young people. "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

22

Калшабаева Б. К. Түркия қазақтарының этникалық сәйкестілігінің кейбір мәселелері "Вестник КазНУ" (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

23

Уалтаева А. С. Исторические аспекты перехода на латиницу "Отан тарихы" ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

24

Уалтаева А. С. Первый всемирный курултай казахов: история и продолжение Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

25

Уалтаева А. С. Особенности формирования казахской диаспоры в странах СНГ "Отан тарихы" ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

26

Уалтаева А. С. Риддер қаласының тарихы және әлеуметтік даму жағдайы "Отан тарихы" ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

27

Телеуова Э. Т. Орталық Азия көшпелілері: олардың құқығындағы өзара байланыстылық пен ерекшелік "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

28

Телеуова Э. Т. Геополитические интересы Российской империи в Казахстане в исследованиях конца XIX-XXвека "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

29

Егизбаева М. К. Мұсылмындыққа дейінгі қазақтардың отбасылық-тұрмыстық әдет-ғұрыптарындағы сенімдер мен салт-дәстүрлердің сарқыншақтары "Вестник АГУ" 0 - г. 0 - стр.

30

Шалгинбаева С. Х. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭТНОЛОГИИ Вестник Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

31

Сагинаева А. Н. Ортағасырлық қоман-қыпшақтары тарихы: этнонимдер мен этнотопонимдер Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

32

Кошымова А. О. Оғыздық этнотопонимдердің пайда болуы (Әзербайжан тарихы мысалында) "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 0 - г. 0 - стр.

33

Сайлан Б. С. АУҒАНСТАН: СӘУІР ТӨҢКЕРІСІ ТҰТАНДЫРҒАН СОҒЫС Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

34

Тургунбаев Е. М. Алтын шежіре жылнамасы бойынша қазақ халқына қатысты терминдер " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

35

Тургунбаев Е. М. Activity of the Museum "The monuments of ancient Taraz" in the shere of cultural tourism Отан тарихы 2018, 1(81) 0 - г. 0 - стр.

36

Тургунбаев Е. М. Қазақ халқының рухани мәдениетінде қазақ -ноғай ру-тайпалық бірлестіктерінің алатын орны ҚазҰПУ хабаршысы 1(56)2018 0 - г. 0 - стр.

37

Жаркынбаева Р. С. Великая Отечественная война как элемент исторической памяти казахстанцев Primo aspectu 0 - г. 0 - стр.

38

Қалыш А. Б. Traditional horseracing and sport games of Kazakhs in the 19th and the beginning of 20th centuries Вестник КазНУ (Серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

39

Ногайбаева М. С. Ауыз әдебиеті үлгілері және көшпелілік дүниетаным мәселлерін зерттеу туралы Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

40

Қалыш А. Б. Kazak Türklerinin Folklor Kaynaklarina Göre Efsanevi ve Geleneksel Taşitlar Milli Folklor. Uluslararasi Kültür Araştirmalari Dergisi 0 - г. 0 - стр.