Басты бет / Тарих / Ғылыми мақалалар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Елеуов М. Ортағасырлық Түймекент қаласында 2011 жылы жүргізілген зерттеулер "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

2

Елеуов М. Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

3

Елеуов М. Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың ортағасырлық мұнараларының зерттелу тарихы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

4

Елеуов М. Ортағасырлық Бестам қаласы Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

5

Елеуов М. Шардара су қоймасы шайып бұзып жатқан ортағасырлық Үтіртөбе қаласы Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

6

Елеуов М. Ортағасырлық Үтіртөбе қаласында 2009-2011 жылдарда жүргізілген зерттеулер Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

7

Абикенова Г. Е. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

8

Телеуова Э. Т. Көшпелілердің саяси ұйымы және жоғары билік түсінігі. Қоғам және дәуір. 2011/4. 76-82 бб. 0 - г. 0 - стр.

9

Қаражан Қ. С. Қазақстан жаңа және қазіргі заман тарихы кафедрасы Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

10

Қаражан Қ. С. Қазақстандағы тоталитарлық жүйе тұсындағы наразылықтар мен желтоқсан сабақтастығы Tuzk Dunyasi 0 - г. 0 - стр.

11

Телеуова Э. Т. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымы. Қоғам және дәуір. 0 - г. 0 - стр.

12

Қаражан Қ. С. Қазақ жастарының азаттық жолындағы күресі және оларға қарсы қуғын-сүргін Қоғам және дәуір 0 - г. 0 - стр.

13

Телеуова Э. Т. Көшпелілердегі жоғары билік ұғымы. Ученые записки Академии экономики и права 0 - г. 0 - стр.

14

Қаражан Қ. С. Новая модель развития профессионального образования в Казахстане на современном этапе Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

15

Телеуова Э. Т. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселес Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

16

Смагулов С. Бауыржан Момышұлының тарихи көзқарастары Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

17

Абикенова Г. Е. Т.Шонанұлы және қазақ жері мәселесінің тарихы. Yasavi. 0 - г. 0 - стр.

18

Абикенова Г. Е. Көне түркілердегі ислам дінінің таралуы Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

19

Нуртазина Н. Д. Сатук Богра хан и распространение ислама Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

20

Нуртазина Н. Д. К вопросу о духовной ситуации в древнетюркском обществе Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

21

Удербаева С. К. Проблемы источниковедческого анализа материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии.// Известия Национального центра археографии и источниковедения 0 - г. 0 - стр.

22

Нуртазина Н. Д. Ишаны Туркестанского края Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

23

Удербаева С. К. Общественно-политическая ситуация в Младшем жузе в 20-30-е годы XIX века (источники и материалы) Известия Национального центра археографии и источниковедения 0 - г. 0 - стр.

24

Нуртазина Н. Д. Исторические предпосылки этноконфессионального многообразия и религиозной толерантности народов Евразии Казахстан-Спектр 0 - г. 0 - стр.

25

Удербаева С. К. А.И. Мякутин – исследователь обычного права казахов Известия НАН РК: серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

26

Нуртазина Н. Д. Отношение к интеллекту в раннеисламской цивилизации Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

27

Нуртазина Н. Д. Түркі өркениетін зерттеудің жаңа парадигмалары Отан тарихы 0 - г. 0 - стр.

28

Нуртазина Н. Д. Great Famine of 1931-1933 in Kazakhstan: a Contemporary's Reminiscences Acta Slavica Yaponica 0 - г. 0 - стр.

29

Ногайбаева М. С. Ортағасырлық Моғолстан мемлекетінің этносаяси тарихының кейбір мәселелері туралы Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

30

Козыбакова Ф. А. Қазақ байларын тәркілеу мұрағат құжаттарында Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

31

Козыбакова Ф. А. "Әлеуметтік қауіпті элемент" ретінде кәмпескеленіп жер аударылған жер аударылған қазақ шаруаларының тағдыры Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

32

Козыбакова Ф. А. 1926-1927 жылардағы Түркістандағы жер мәселесі Tarihin Pesinde 0 - г. 0 - стр.

33

Козыбакова Ф. А. 1926-1930 жылдардағы сыртқа кеткен қазақтар тарихы Tarihin Pesinde 0 - г. 0 - стр.

34

Ногайбаева М. С. Қамар ад-Дин Дулат Яссауи әлемі 0 - г. 0 - стр.

35

Ногайбаева М. С. Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмір белестерінен Яссауи әлемі 0 - г. 0 - стр.

36

Хасанаева Л. М. Казахстанские архивы в период установления и укрепления тоталитарной системы 20-30гг. ХХ века Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

37

Хасанаева Л. М. Қазақстандағы мұрағат саясаты мәселесі Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

38

Карибаев Б. Б. З. Қинаятұлы және Қазақ хандығы құрылуының мәселелері Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

39

Карибаев Б. Б. Ораз би Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

40

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты ауыз әдебиетінің материалдары жөнінде Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.