Главная / Медицины и здравоохранения / Научные статьи

Медицины и здравоохранения

Список публикаций.

Год публикации:

201

Кириенко С. А. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

202

Иванова Е. Г. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

203

Иванова Е. Г. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

204

Кириенко С. А. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

205

Синицына И. М. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

206

Ларионова О. П. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

207

Синельникова Г. А. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

208

Синельникова Г. А. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

209

Ларионова О. П. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

210

Синельникова Г. А. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

211

Юдаков Н. В. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

212

Синицына И. М. Мектеп жасына дейінгі балаларды ойындық әдісті қолдану арқылы жүзудің сауықтыру түріне оқыту әдістемесі. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

213

Синицына И. М. Студенттердің омыртқасының ширақтығы мен нығайтуына арналған жаттығуларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

214

Ларионова О. П. Студенттердің омыртқасының ширақтығы мен нығайтуына арналған жаттығуларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

215

Шепетюк Н. М. ОЦЕНКА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ ДЗЮДОИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

216

Сиротина С. Г. ОЦЕНКА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ ДЗЮДОИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

217

Заурбекова Р. П. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

218

Юдаков Н. В. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

219

Бейсалиев Т. М. ЖАРЫС АЛДЫНДАҒЫ БАПКЕР МЕН СПОРТШЫНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАРЫ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

220

Сабырбекова Л. А. ҮРЕЙДІҢ СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

221

Койшыманов Ф. С. ҮРЕЙДІҢ СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

222

Онгарбаева Д. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОК СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ЛЬДУ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

223

Онгарбаева Д. Т. Методические рекомендации по формированию здорового образа жизни студенческой молодежи университета ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

224

Мартыненко И. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СЕНСИТИВНЫХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

225

Синельникова Г. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СЕНСИТИВНЫХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

226

Бакаев Б. К. Дзюдо күресі тобындағы студенттердің әдіс - тәсілдік іс - қимылдарын жетілдіруге арналған әдістемелік нұсқаулары ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

227

Палагутин С. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ЗАЩИТЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

228

Мартыненко И. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ЗАЩИТЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

229

Сабырбекова Л. А. ФУТБОЛМЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ЖҮКТЕМЕСІ КЕЗІНДЕГІ ҚАН ҚЫСЫМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

230

Сабырбекова Л. А. СТУДЕНТТЕРДІҢ СПОРТҚА ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН БЕЙІМДЕЛУІН БАҒАЛАУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

231

Синельникова Г. А. СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨРУ ҚАБІЛЕТІН ОҢАЛТУДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

232

Онгарбаева Д. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

233

Мадиева Г. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

234

Арещенко А. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

235

Шепетюк Н. М. ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЗЮДОИСТОК, ИСПОЛЬЗУЯ БРОСКИ БОРЦОВСКОГО МАНЕКЕНА Журнал. Теория и методика физической культуры. 0 - г. 0 - стр.

236

Шепетюк Н. М. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕН НОС ТЪ Ю ДЗЮДОИСТОВ Журнал. Теория и методика физической культуры. 0 - г. 0 - стр.

237

Онгарбаева Д. Т. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

238

Мадиева Г. Б. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

239

Темирбекова Ж. Е. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВЕ Научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» 0 - г. 0 - стр.

240

Романова Ж. В. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДИОКСИНСОДЕРЖАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Окружающая среда и здоровье населения 0 - г. 0 - стр.