Главная / Медицины и здравоохранения / Научные статьи

Медицины и здравоохранения

Список публикаций.

Год публикации:

161

Молдахметова А. Ш. Тоғызқумулақ - қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

162

Молдахметова А. Ш. Оздоровление студентов и подготовка их к трудовой деятельности ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

163

Молдахметова А. Ш. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

164

Бейсалиев Т. М. "Жылжымалы ойындары" пәнінде ұлттық ойындарды қолдану әдістемелері ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

165

Молдахметова А. Ш. Тоғызқұмалақ ойынын ұлттық патриоттық тәрбие құралы ретінде дене тәрбиесі сабақтарында қолдану әдістемесі ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

166

Молдахметова А. Ш. Методические рекомендации по использованию функции игроков в футболе на занятиях физической культуры ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

167

Алимханов Е. Спорттық күрестегі жарыс ережелерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлар ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

168

Иванова Е. Г. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

169

Кириенко С. А. Жоғары оқу орындарында бастапқы үйрету топтарында баскетбол ойыны техникасының негізгі элементтерін үйрету әдістері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

170

Кириенко С. А. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

171

Иванова Е. Г. Студенттерді дене шынықтыру үрдісінде арнайы медициналық топтық әдіске және өзін-өзі бақылау әдістеріне үйрету. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

172

Иванова Е. Г. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

173

Кириенко С. А. Дене тәрбиесінің тәжірибелік сабақтарында денсаулығында ауытқуы бар студенттерге ойын әдісін қолдану. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

174

Синицына И. М. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

175

Ларионова О. П. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

176

Синельникова Г. А. Жоғарғы оқу орындарында аэробикадан сабақ өткізуге байланысты инновациялық көзқрас. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

177

Синельникова Г. А. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

178

Ларионова О. П. Методика применения средств физической культуры в реабилитации зрения у студентов. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

179

Синельникова Г. А. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

180

Юдаков Н. В. Волейболшыларды көпжылдық дайындау кезіндегі іріктеу. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

181

Синицына И. М. Мектеп жасына дейінгі балаларды ойындық әдісті қолдану арқылы жүзудің сауықтыру түріне оқыту әдістемесі. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

182

Синицына И. М. Студенттердің омыртқасының ширақтығы мен нығайтуына арналған жаттығуларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

183

Ларионова О. П. Студенттердің омыртқасының ширақтығы мен нығайтуына арналған жаттығуларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

184

Шепетюк Н. М. ОЦЕНКА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ ДЗЮДОИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

185

Сиротина С. Г. ОЦЕНКА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ ДЗЮДОИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

186

Юдаков Н. В. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

187

Заурбекова Р. П. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

188

Бейсалиев Т. М. ЖАРЫС АЛДЫНДАҒЫ БАПКЕР МЕН СПОРТШЫНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАРЫ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

189

Жумашев Д. С. ЖАРЫС АЛДЫНДАҒЫ БАПКЕР МЕН СПОРТШЫНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАРЫ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

190

Койшыманов Ф. С. ҮРЕЙДІҢ СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

191

Сабырбекова Л. А. ҮРЕЙДІҢ СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДЕГІ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

192

Онгарбаева Д. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОК СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ЛЬДУ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОДГОТОВКИ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

193

Онгарбаева Д. Т. Методические рекомендации по формированию здорового образа жизни студенческой молодежи университета ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

194

Мартыненко И. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СЕНСИТИВНЫХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

195

Синельникова Г. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СЕНСИТИВНЫХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

196

Бакаев Б. К. Дзюдо күресі тобындағы студенттердің әдіс - тәсілдік іс - қимылдарын жетілдіруге арналған әдістемелік нұсқаулары ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

197

Мартыненко И. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ЗАЩИТЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

198

Сабырбекова Л. А. ФУТБОЛМЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ЖҮКТЕМЕСІ КЕЗІНДЕГІ ҚАН ҚЫСЫМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

199

Сабырбекова Л. А. СТУДЕНТТЕРДІҢ СПОРТҚА ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН БЕЙІМДЕЛУІН БАҒАЛАУ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

200

Синельникова Г. А. СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨРУ ҚАБІЛЕТІН ОҢАЛТУДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ""Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.