Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

161

Худайбердина Г. А. Понятие и виды альтернативных процедур урегулирования гражданско-правовых споров Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

162

Ермухаметова С. Р. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІК АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СЕБЕПТЕРІ "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

163

Кусаинов Д. О. Problems of administrative law in the system of public administration International Journal of Law and Management 0 - г. 0 - стр.

164

Кусаинова А. К. Problems of administrative law in the system of public administration International Journal of Law and Management 0 - г. 0 - стр.

165

Байдельдинов Д. Л. LEGAL ASPECTS OF THE REGULATION OF GREEN ENERGY AS A RESULT OF EXPO-17 НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА Международный научно-популярный журнал 0 - г. 0 - стр.

166

Байдельдинов Д. Л. Институт семьи: понятие, составные элементы Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

167

Ермухаметова С. Р. ARREST AS A FORM OF PUNISHMENT: CRIMINAL LAW AND CRIMINAL ENFORCEMENT ASPECTS «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD - 2017» 0 - г. 0 - стр.

168

Қалымбек Б. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени маңызы бар жерлерді қорғау туралы заңнаманы қалыптастыру және дамыту мәселесі бойынша: халықаралық және ұлттық аспектілер "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

169

Омарова А. Б. Ақылы қызмет көрсету шартының қалыптасу негіздері Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

170

Омарова А. Б. Қылмыстылыққа виктимологиялық қарсы іс-қимыл: қылмыстық саясаттың концептуалдық аспектілері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

171

Джансараева Р. Е. Қылмыстылыққа виктимологиялық қарсы іс-қимыл: қылмыстық саясаттың концептуалдық аспектілері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

172

Омарова А. Б. Review on the outer legislation: problems and prospects Statute law Review 0 - г. 0 - стр.

173

Байдельдинов Д. Л. УГРОЗЫ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

174

Нурахметова Г. Г. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

175

Мухамадиева Г. Н. Guarantees of the legality and validity of the limitation of personal immunity Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

176

Мухамадиева Г. Н. 2. Appealing procedural actions and decisions of bodies conducting criminal prosecution as a guarantee of securing the rights of participants in criminal proceedings Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

177

Куаналиева Г. А. Некоторые меры профилактики медицинских уголовных правонарушений Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің Хабаршысы құқық сериясы 0 - г. 0 - стр.

178

Куаналиева Г. А. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

179

Шуланбекова Г. К. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

180

Оңдашұлы Е. RESOURCE-SAVING PROBLEMS: WORLD EXPERIENCE AND KAZAKHSTAN Academy of Accounting and Financial Studies Journal 0 - г. 0 - стр.

181

Оңдашұлы Е. DIGITALIZATION OF LEGAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE OF JUDICIAL SYSTEM "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

182

Маликова Ш. Б. SOME ISSUES OF VICTIMOLOGICAL COUNTERACTION OF CRIME Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

183

Базилова А. А. Криминологические проблемы киберпреступности "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

184

Базилова А. А. компьютерлік қылмыстардың ашу және әшкерлеу тәжірбиесі "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

185

Таусогарова А. К. Этникалық имидждің тілдік бірліктердегі көріністері Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

186

Таусогарова А. К. Ethnonimic headlines as an element of media discourse 5th international multidisciplinary scientific conferense on social sciences & arts sgem 2018 0 - г. 0 - стр.

187

Жарболова А. Ж. ЛОББИЗМНІҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҢ ТҰСТАРЫ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Хабаршы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

188

Сагинаев М. Е. Объекты конституционной безопасности Республики Казахстан "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

189

Урисбаева А. А. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІК АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СЕБЕПТЕРІ Вестник КазНУ серия право №4 (88) 2018 0 - г. 0 - стр.

190

Байдельдинов Д. Л. ИНСТИТУТ СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Вестник КазНУ (серия юриспрудениця) 4(88) 0 - г. 0 - стр.

191

Тыныбеков С. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

192

Алдашев С. М. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

193

Асанова С. Э. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН - ФОРМА ПРЕКРАЩЕНИЯ СУДЕБНОГО СПОРА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

194

Кусаинова А. К. Понятие электронного документа: особенности определения по законодательству Республики Казахстан и стран СНГ Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.