Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

121

Худайбердина Г. А. Понятие и виды альтернативных процедур урегулирования гражданско-правовых споров Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

122

Ермухаметова С. Р. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІК АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СЕБЕПТЕРІ "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

123

Кусаинов Д. О. Problems of administrative law in the system of public administration International Journal of Law and Management 0 - г. 0 - стр.

124

Байдельдинов Д. Л. LEGAL ASPECTS OF THE REGULATION OF GREEN ENERGY AS A RESULT OF EXPO-17 НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА Международный научно-популярный журнал 0 - г. 0 - стр.

125

Байдельдинов Д. Л. Институт семьи: понятие, составные элементы Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

126

Ермухаметова С. Р. ARREST AS A FORM OF PUNISHMENT: CRIMINAL LAW AND CRIMINAL ENFORCEMENT ASPECTS «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĔD - 2017» 0 - г. 0 - стр.

127

Қалымбек Б. Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени маңызы бар жерлерді қорғау туралы заңнаманы қалыптастыру және дамыту мәселесі бойынша: халықаралық және ұлттық аспектілер "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

128

Омарова А. Б. Ақылы қызмет көрсету шартының қалыптасу негіздері Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

129

Омарова А. Б. Қылмыстылыққа виктимологиялық қарсы іс-қимыл: қылмыстық саясаттың концептуалдық аспектілері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

130

Джансараева Р. Е. Қылмыстылыққа виктимологиялық қарсы іс-қимыл: қылмыстық саясаттың концептуалдық аспектілері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

131

Омарова А. Б. Review on the outer legislation: problems and prospects Statute law Review 0 - г. 0 - стр.

132

Байдельдинов Д. Л. УГРОЗЫ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

133

Нурахметова Г. Г. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

134

Мухамадиева Г. Н. Guarantees of the legality and validity of the limitation of personal immunity Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

135

Мухамадиева Г. Н. 2. Appealing procedural actions and decisions of bodies conducting criminal prosecution as a guarantee of securing the rights of participants in criminal proceedings Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

136

Куаналиева Г. А. Некоторые меры профилактики медицинских уголовных правонарушений Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің Хабаршысы құқық сериясы 0 - г. 0 - стр.

137

Куаналиева Г. А. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

138

Шуланбекова Г. К. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

139

Оңдашұлы Е. RESOURCE-SAVING PROBLEMS: WORLD EXPERIENCE AND KAZAKHSTAN Academy of Accounting and Financial Studies Journal 0 - г. 0 - стр.

140

Оңдашұлы Е. DIGITALIZATION OF LEGAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE OF JUDICIAL SYSTEM "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

141

Маликова Ш. Б. SOME ISSUES OF VICTIMOLOGICAL COUNTERACTION OF CRIME Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

142

Базилова А. А. Криминологические проблемы киберпреступности "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

143

Базилова А. А. компьютерлік қылмыстардың ашу және әшкерлеу тәжірбиесі "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

144

Жарболова А. Ж. ЛОББИЗМНІҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҢ ТҰСТАРЫ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Хабаршы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

145

Зазулин Д. М. Scattering of α-particles by 11B nuclei at an energy of 40 MeVand role of the exchange mechanism with transfer of 7Li International Journal of Modern Physics E 0 - г. 0 - стр.

146

Урисбаева А. А. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІК АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СЕБЕПТЕРІ Вестник КазНУ серия право №4 (88) 2018 0 - г. 0 - стр.

147

Байдельдинов Д. Л. ИНСТИТУТ СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Вестник КазНУ (серия юриспрудениця) 4(88) 0 - г. 0 - стр.

148

Тыныбеков С. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

149

Алдашев С. М. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

150

Асанова С. Э. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН - ФОРМА ПРЕКРАЩЕНИЯ СУДЕБНОГО СПОРА "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

151

Алимбеков М. Т. На пути к мировым стандартам статья 0 - г. 0 - стр.