Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

81

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың жеке тұлғасын зерттеу мәселесі Научные труды "Әділет" 0 - г. 0 - стр.

82

Атаханова Г. М. .Меншікке қарсы қылмыстарды туындататын объективті және субъективті себептер юридический журнал предупреждения преступности 0 - г. 0 - стр.

83

Куаналиева Г. А. Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс пен әрекетсіздіктің ара- қатынасы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

84

Куаналиева Г. А. Адам өлтіру құрамының кейбір ерекшеліктері Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми - көпшілік журнал. №6, (17) 2011 0 - г. 0 - стр.

85

Берсугурова Л. Ш. К вопросу об унификации понятийного аппарата уголовно-процессуального права Республики Казахстан Предупреждение преступности. - №5. - 2011. - Специальный выпуск 0 - г. 0 - стр.

86

Сартаев С. А. Правосознание современного казахстанского общества: реальность и перспективы Материалы международной научно-практической конференции «Современные технологии 0 - г. 0 - стр.

87

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзект 0 - г. 0 - стр.

88

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 0 - г. 0 - стр.

89

Джансараева Р. Е. 2. Қылмыстық іс жүргізу құқығында дәлелдемелерді қолданудың кейбір мәселелері. ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы,, Алматы 2011 ж. №5 0 - г. 0 - стр.

90

Жанибеков А. К. 2. Қылмыстық іс жүргізу құқығында дәлелдемелерді қолданудың кейбір мәселелері. ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы,, Алматы 2011 ж. №5 0 - г. 0 - стр.

91

Джангабулова А. К. Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеудің негіздері Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

92

Джангабулова А. К. ҚР аграрлық қатынастарды мемлекеттік құқықтық реттеудің кейбір мәселелері Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

93

Ибраева А. С. Ибраева А.С. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕДАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан.- 2011. - №4. – С. 93-104. 0 - г. 0 - стр.

94

Ибраева А. С. Ибраева А.С. Проблемы эффективной подготовки научных кадров в свете Болонской системы: опыт Казахстана Вестник Кыргызского национального университета им. Баласагына 0 - г. 0 - стр.

95

Избасова А. Б. Қазіргі таңда шетел заңнамасындағы заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы институтының дамуы Юридический журнал предупреждение преступности Казахстанская криминологическая ассоциация Специальный выпуск 0 - г. 0 - стр.

96

Исабеков А. К. Мемлекеттік биліктің түсінігі және белгілері "Әділеттің" ғылыми еңбектері 0 - г. 0 - стр.

97

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасының конституциясы азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі құқықтық бастауы Вестник КазНУ. Серия юридическое. 0 - г. 0 - стр.

98

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды қалыптастырудың үкіметтік емес ұйымдардың құқықтық жағдайы Қазақстандық халықаралық құқық журналы, Алматы: 2011. - №4 (44). - 72-76 бб. 0 - г. 0 - стр.

99

Тапалова Р. Б. Криминалистикадан тактикадан сабақ өткізу кезінде интерактивті әдістерді қолдану мәселелері Материалы научно - методического семинара «Актуальные проблемы совершенствования 0 - г. 0 - стр.

100

Куандыков Б. Ж. Қазақ билерінің билік шешімдері әрден басталады Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

101

Куандыков Б. Ж. Әйтеке би әз Таукенің жиені болған Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

102

Айдарханова К. Н. К вопросу о субъектах валютного права Вестник КазНУ. серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

103

Таусогарова А. К. Атрибуция текстов с псевдонимами Юрислингвистика - 11 0 - г. 0 - стр.