Главная / Филологический / Научные статьи

Филологический

Список публикаций.

Год публикации:

41

Авакова Р. А. М.Қашқари «Диуани лұғат ит-түрк»: Қытай түркітанушылар зерттеулерінде Вестник КазНУ, серия филологический 0 - г. 0 - стр.

42

Жусанбаева С. Б. Педагогикалық технология туралы Профессор М.Т. Томановтың туғанына 80 жыл толуына орай өткізілген «Филологияның 0 - г. 0 - стр.

43

Авакова Р. А. Түркі мифологемалары: халық санасының мәдени-рухани тірегі Вестник КазНУ, серия филологический 0 - г. 0 - стр.

44

Тусупкалиева Р. К. Қазақ тілінің лексикалық минимумының жаңа типі Білім әлемінде 0 - г. 0 - стр.

45

Авакова Р. А. Сандық фраземалардың символдық семантикасы Тіл және қоғам 0 - г. 0 - стр.

46

Авакова Р. А. Сандық фраземалардың символдық семантикасы Тіл және қоғам 0 - г. 0 - стр.

47

Тусупкалиева Р. К. Қазақ тілін мамандықпен ұштастырып оқытудың тиімді жақтары ҚаҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

48

Бектемирова С. Б. Отражение образа собаки в тюркских и славянских языках. Вестник РГГУ 0 - г. 0 - стр.

49

Авакова Р. А. Отражение образа собаки в тюркских и славянских языках. Вестник РГГУ 0 - г. 0 - стр.

50

Мамбетова М. К. Этнокультурные особенности языкового сознания Тілтаным 0 - г. 0 - стр.

51

Бисенғали З. Қ. Қазақ әдебиеті пәнінен өздік жұмыс ұйымдастырудың модельдік жүйедегі жаңа тәсілдері ҚазҰУ хабаршысы,филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

52

Бисенғали З. Қ. Абай және Әуезов Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

53

Смагулова К. Н. Лингвоэкологические аспекты культуры речи Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

54

Смагулова К. Н. Научные парадигмы казахских фразеологизмов ҚР Ұлттық ғылым академиясының хабарщысы 0 - г. 0 - стр.

55

Смагулова К. Н. Талгат Сайрамбайулы: совершенство и широта души ҚазҰУ хабаршысы,филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

56

Ихсангалиева Г. К. Орыс тілін шет тілі ретінде оқытудағы ойындық- технологиялық бағдар Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова 0 - г. 0 - стр.

57

Смагулова К. Н. Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта Die Phraseologie in Raum und Zeit Фразеология во времени и пространстве 0 - г. 0 - стр.

58

Смагулова К. Н. Фразеологическое значение "зығырдан" Ұлан 0 - г. 0 - стр.

59

Смагулова К. Н. "Көсеге" или "кежеге" Ұлан 0 - г. 0 - стр.

60

Мекебаева Л. А. Көркем сөздің зергері. Вестник Хабаршы филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

61

Смагулова К. Н. Фразеологический фрейм и семантика Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения 0 - г. 0 - стр.

62

Гумарова Ш. Б. The Celtic group in the Indo-European family of Languages Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің мерзімдік басылымы: Ғылыми-педогогикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

63

Смагулова К. Н. Әлекедей жаланған Ұлан 0 - г. 0 - стр.

64

Абаева Ж. С. Способы выражения оценки в газетном тексте Вестник КазНУ .серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

65

Абаева Ж. С. Способы выражения оценки в газетном тексте Вестник КазНУ .серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

66

Абаева Ж. С. Типы речи в учебно-научных текстах Оқыту – тәрбиелеу технологиясы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

67

Абаева Ж. С. Типы речи в учебно-научных текстах Оқыту – тәрбиелеу технологиясы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

68

Қазыбек Г. Қ. Алғашқы қазақ газеттеріндегі аударма нұсқалар. Вестник КазНУ серия "Филология" 0 - г. 0 - стр.

69

Қазыбек Г. Қ. Особенности перевода слов реалии "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

70

Сансызбаева С. К. Мифологизация образа мира: казахско-русские зооморфизмы Вестник КазНУ. Серия филологическая. №4(134) 0 - г. 0 - стр.

71

Куркебаев К. К. Өлең мәтінінің семантикалық тіркесімділігі Вестник Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

72

Шыныбекова А. К. Сөз тіркесті терминдер және олардың жасалуы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

73

Куркебаев К. К. Ежелгі арақашықтық өлшемдеріндегі әлем бейнесі Вестник КазНУ .серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

74

Туребекова Р. С. "Стилистический анализ текста" "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

75

Туребекова Р. С. "Культура письменной речи" "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

76

Туребекова Р. С. Особенности учебно-научных текстов по химии" "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

77

Туребекова Р. С. О терминах в учебно-научных текстах "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

78

Сансызбаева С. К. Семантико-стилистические особенности казахских и русских зооморфических глаголов Ұлт тағылымы. Достояние нации 0 - г. 0 - стр.

79

Айсултанова К. А. «Шет тілін оқытуда тұлғаны бағдарға алу - студенттердің шығармашылығын дамытудың құралы». Ғылыми әдістемелік журнал "Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері" 0 - г. 0 - стр.

80

Сансызбаева С. К. Зоометафоралардың қолданылуындағы этномәдени ерекшеліктері Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.