Главная / Высшая школа экономики и бизнеса / Научные статьи

Высшая школа экономики и бизнеса

Список публикаций.

Год публикации:

41

Тураров Д. Р. Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейін модельдеу Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің қабылдануына 20 жыл толуына орай жас ғалымдар мен студенттердің «ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ» халықаралық конференциясы 0 - г. 0 - стр.

42

Шеденов У. К. Қазақстан Республикалық аймақтар экономикасының қауіпсіздік мәселелері Экономика: стратегия и тактика 0 - г. 0 - стр.

43

Шеденов У. К. Аймақтық экономиканы дамытудағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің мәселелері Известия НАН РК, Cерия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

44

Жорабаева Ж. К. Сақтандыру ұйымдарының ерікті сақтандыру бойынша мәселелері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

45

Джумамбаев С. К. Адами капиталдың өсуі ел өркенденуінің маңызды факторы ретінде "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

46

Джумамбаев С. К. К вопросу о социальноөэкономической модернизации страны Труд в Казахстане 0 - г. 0 - стр.

47

Джумамбаев С. К. Проблемы самозанятости в Казахстане Деловая неделя 0 - г. 0 - стр.

48

Джумамбаев С. К. 100 лет менеджменту! Деловая неделя 0 - г. 0 - стр.

49

Джумамбаев С. К. Жұмыссыздықпен күрес: жеңіске жету мен жемісті жеудің жолы қайсы? Дала мен Қала 0 - г. 0 - стр.

50

Джумамбаев С. К. "Өндірістік менеджмент" оқулығын жазу тәжірибесінен туған ойлар Книгообеспеченность дисцип-лин на государственном языке: проблемы и перспективы 0 - г. 0 - стр.

51

Джумамбаев С. К. Современный менеджмент: поиск ответов на вызовы времени коллективная монография под ред. К.С.Мухтаровой 0 - г. 0 - стр.

52

Алиева Б. М. Проблемы эффективного использования финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

53

Сагиева Р. К.  Статья «Экономическое лицо» коррупции // «Вестник КазНУ им. аль-Фараби.- №3(85).- 2011 г. "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

54

Тажиева С. К. Кластер мен терреториялды- өндірістік кешен ұғымдарының ерекшеліктері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

55

Тажиева С. К. Обзор теорий кластерного развития "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

56

Сансызбаева Х. Н. Повышение конкурентоспособности человеческого капитала как фактор инновационного развития экономики "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

57

Сансызбаева Х. Н. Сущность человеческих ресурсов и проблемы их эффективного использования "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

58

Мухамедиев Б. М. Инфляционные процессы и монетарная политика в экономике Казахстана // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 0 - г. 0 - стр.

59

Сансызбаева Х. Н. Темпы развития промышленности в Казахстане "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

60

Мухамедиев Б. М. Микроэкономика – фундаментальная дисциплина экономического образования В кн.: Книгообеспеченность дисциплин на государственном языке: проблемы и перспективы. 0 - г. 0 - стр.

61

Кунанбаева Д. А. The economy of Kazakhstan: policy features in the field of bankruptcy The Kazakh-American Free University Academic Journal 0 - г. 0 - стр.

62

Сансызбаева Х. Н. Соблюдение законодательства как основа повышения эффективности государственного управления Адилет 0 - г. 0 - стр.

63

Бимендиева Л. А. Азық-түлік қауіпсіздігі елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының факторы ретінде "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

64

Бимендиева Л. А. Қазіргі кезеңдегі республикалық және жергілікті бюджетттердің орындалу мәселелері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

65

Смагулова Г. С. Өңірлердің аумақтық-салалық құрылымының өзгеру тенденциясы және оларды реттеу ерекшеліктері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

66

Аскаров Ғ. А. Инновациялық дамуды тиімді мемлекеттік реттеу "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

67

Аскаров Ғ. А. Инновациялық жүйені инфрақұрылыммен қамтамасыз ету "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

68

Алиева Б. М. Анализ управления финансовыми рисками "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

69

Аскаров Ғ. А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ ДАМЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

70

Ахметов А. А. Дисконттау мөлшерлемесін есептеу әдістерінің ерекшеліктері Халықаралық ғылыми -семинар материалдры жинағы 0 - г. 0 - стр.

71

Ахметов А. А. налог и смерть неизбежны Мир науки 0 - г. 0 - стр.

72

Ахметов А. А. ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕЛЕРІНЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЛАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ МОДЕЛІНЕ САЙ ҚҰРУ ВестникUIB 0 - г. 0 - стр.

73

Кукиев А. Д. Қазақстан Республикасының экономикасындағы тұтыну несиесін беру мәселелері және тұтынушылық несиелеуді дамытудың болашағы Біртұтас экономикалық кеңістік жаңа экономиканы құрудың негізі ретінде Халықаралық ғылыми конференциясының материялдары 16-17 наурыз 2012 жыл. 0 - г. 0 - стр.

74

Кукиев А. Д. "Халықтық IPO" халықтық сипат ала ала ма? «Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Мемлекеттің экономикалық дамуының жаңа парадигмасы: Интеграция, индустриализация, инновация» атты халқаралық конференция. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Экономика және бизнес Жоғары Мектебі, 8 желтоқсан 2011 ж. 0 - г. 0 - стр.

75

Кукиев А. Д. Жаһандану процессінің Қазақстан Республикасына әсері «Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Мемлекеттің экономикалық дамуының жаңа парадигмасы: Интеграция, индустриализация, инновация» атты халқаралық конференция. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Экономика және бизнес Жоғары Мектебі, 8 желтоқсан 2011 ж. 0 - г. 0 - стр.

76

Жорабаева Ж. К. ҚР-да зейнетақы жүйесін жетілдіру Польско-Казахстанский сборник 0 - г. 0 - стр.

77

Казбеков Б. К. Состояние и проблемы банков второго уровня Республики Казахстан. "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

78

Казбеков Б. К. Перспективы применения метода реальных опционов при оценке инвестиционных проектов. "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

79

Казбеков Б. К. Особенности реализации индустриально-инновационной стратегии Казахстана в условиях глобализации. Вестник КазНАЕН 0 - г. 0 - стр.

80

Супугалиева Г. И. Қазақстан Республикасындағы деривативтер нарығының даму перспективалары Материалы Международной конференции «Новая парадигма экономического развития страны: интеграция, индустриализация, инновация», посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан. Том I, 8 декабря 2011г., г. Алматы. 0 - г. 0 - стр.