Главная / Философии и политологии / Педагогика и образовательный менеджмент / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Педагогика и образовательный менеджмент

Список публикаций

Год публикации:

121

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е., Солтыбай А. Қазақстан республикасы және Ұлыбританиядағы әлеуметтік-педагогиқалық қызметтін дамуы (салыстырмалы талдау)// Материалы Международной научно-практической конференции "История и перспективы развития практической психологии в Казахстане", посвященной 80-летию КазНУ им. аль-Фараби в рамках ежегодн 2014 - г. 5 - стр.

122

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е., Абдуллаева М. Әлеуметтік желілері девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасау технологиялары// Материалы Международной научно-практической конференции "История и перспективы развития практической психологии в Казахстане", посвященной 80-летию КазНУ им. аль-Фараби в рамках ежегодных Тажибаевских чтений, 2014 - г. 4 - стр.

123

Оналбеков Е. С. Отарбаева А.Б., Абдуллаева П.Т., Оналбеков Е.С. Феминизм как источник и основа гендерных исследований 2012 - г. 4 - стр.

124

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е.С., Ахтанбердиев А. "ҒАЛАМТОР-ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘСЕР ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ"// МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ». АЛМАТЫ, 8-11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ТОМ 1. стр. 485-487 2014 - г. 3 - стр.

125

Оналбеков Е. С. Sagintay Berdagulova, Nurbek Shayakhmetov, Arna Sarsambekova, Anar Uyzbayeva, Yernar Onalbekov “Kazakhstan students’ views about science – an initial survey” // “London Road Papers”, Reading, University of Reading, Institute of Education, UK, 2013. Volume 1(2). - Р. 3-7. 2013 - г. 5 - стр.

126

Алгожаева Н. С. Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

127

Алгожаева Н. С. Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр.

128

Алгожаева Н. С. Құзыреттік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны 2014 - г. 3 - стр.

129

Алгожаева Н. С. Білім берудің әлеуметтік мәніндегі рухани мәселелер. 2012 - г. 4 - стр.

130

Алгожаева Н. С. Integrating into world educational system 2014 - г. 7 - стр.

131

Масимбаева А. А. Махмұт Қашқаридың «Диуани луғат ат-түрк» кітабы және оның Қазақстандағы зерттелуі 2012 - г. 3 - стр.

132

Масимбаева А. А. Алдабек Н.Ә. Тыңдаушыларды әлеуметтік және тілдік ортаға бейімдеу мәселелері 2013 - г. 5 - стр.

133

Масимбаева А. А. Боранбаева А.Ж. Шетел тілі лексикасын оқытуда кездесетін кейбір қиындықтар. 2014 - г. 5 - стр.

134

Масимбаева А. А. Махмұт Қашқаридың «Диуани луғат ат-түрк» ғұмырнамалық еңбек. 2014 - г. 4 - стр.

135

Алгожаева Н. С. Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр.

136

Алгожаева Н. С. Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

137

Алгожаева Н. С. Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде 2014 - г. 3 - стр.

138

Асанов Н. Болашақ әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мамандарының рефлексивті құзыреттілігі 2014 - г. 2 - стр.

139

Асанов Н. Жоғары оқу орындарында оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 2014 - г. 2 - стр.

140

Мукашева А. Б. Integrating into world educational sistem 2014 - г. 3 - стр.

141

Мукашева А. Б. Дети Индиго – специфическая одаренность или аномалия 2014 - г. 11 - стр.

142

Мукашева А. Б. Балалар үйіндегі жеткіншек қыздардың өзін-өзі кәсіби анықтау бағытындағы әлеуметтік -педагогикалық жұмыс. 2014 - г. 7 - стр.

143

Аринова Б. А. Қазіргі инновациялық қоғам жағдайында студенттердің интеллектуалдық әлеуетін дамытудағы «Өзін-өзі тану» пәнінің орны 2014 - г. 3 - стр.

144

Аринова Б. А. Кудайбергенова А.М. «Қазіргі білім берудегі көшбасшылық теорияларының тұтас педагогикалық процестегі орны» 2014 - г. 3 - стр.

145

Кудайбергенова А. М. Аринова Б.А. «Қазіргі білім берудегі көшбасшылық теорияларының тұтас педагогикалық процестегі орны» 2014 - г. 3 - стр.

146

Аринова Б. А. Жоғары оқу орындарында «Өзін-өзі тану» пәнін электронды оқытудың әдістемелік мүмкіндіктері» 2014 - г. 5 - стр.

147

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. Сущность и структура исследовательской деятельности магистранта педагогической специальности 2014 - г. 6 - стр.

148

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. Сущность и структура исследовательской деятельности магистранта педагогической специальности 2014 - г. 6 - стр.

149

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. Критерии усвоения обучаемыми основ моделирование и схематизации 2015 - г. 3 - стр.

150

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. Критерии усвоения обучаемыми основ моделирование и схематизации 2015 - г. 3 - стр.

151

Таубаева Ш. Методы статистической обработки результатов педагогического исследования и их оформление 2014 - г. 4 - стр.

152

Таубаева Ш. Психодидактика: точка зрения теории и ожидания практики 2014 - г. 5 - стр.

153

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. К сущности понятия "методология исследовательской деятельности магистранта" 2014 - г. 8 - стр.

154

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. К сущности понятия "методология исследовательской деятельности магистранта" 2014 - г. 8 - стр.

155

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. Формирование субъектного потенциала магистранта в исследовательской деятельности 2014 - г. 4 - стр.

156

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. Формирование субъектного потенциала магистранта в исследовательской деятельности 2014 - г. 4 - стр.

157

Таубаева Ш. Булатбаева А.А. Формирование исследовательского потенциала магистрантов в процессе их профессиональной подготовки 2014 - г. 9 - стр.

158

Булатбаева А. А. Таубаева Ш.. Формирование исследовательского потенциала магистрантов в процессе их профессиональной подготовки 2014 - г. 9 - стр.

159

Таубаева Ш. Мынбаева А.К. Концептуализация и стратегирование в исследовании образовательной политики 2014 - г. 6 - стр.

160

Мынбаева А. К. Таубаева Ш.. Концептуализация и стратегирование в исследовании образовательной политики 2014 - г. 6 - стр.