Информационный портал КазНУ
Главная/ Факультет довузовского образования/ Кафедра довузовской подготовки/ Рамазанова Шайгул Амиргалиевна


Рамазанова Шайгул Амиргалиевна
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.68 из 5.0
- Результаты рейтинга ППС

Место работы:
Факультет: довузовского образования

Кафедра: довузовской подготовки
Должность: Ст.пpеподаватель

Автобиография

Рамазанова Шайгүл Әмірғалиқызы – 1969 жылы 5 қыркүйекте Семей облысының (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Абай ауданына қарасты «Қызылту» кеңшарында дүниеге келген. 1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін филолог, орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы мамандығы бойынша тәмәмдаған. Ш. Рамазанова 1994 жылдан бастап осы университеттің «Мемлекеттік тіл» кафедрасының доценті. «Ақын поэзиясындағы ұлттық рух» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған. Ш.Рамазанова 2005 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша Қытай Халық Республикасына барып «Қазақ диаспорасындағы ауыз әдебиеті үлгілері мен этнографиялық материалдар» жинап қайтқан. Ш.Рамазанова өзі оқыған дәрістер негізінде «Қазақ тілі» (Студент кітабы), «Қазақ тілі» (география факультетінің студенттеріне арналған), «Кәсіби қазақ тілі», «Ақын жырларындағы тарихи шындық һәм көркемдік ерекшеліктер» атты оқу құралдардың авторы. Сондай-ақ Шайгүл Әмірғалиқызының 2011 жылы «Ел-шежіре» баспасынан Қазақ қолжазбалары «Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. Х ғ. Бастап – ХХ ғ. д дейін) 10 томдық басылымның «Жеті қаған» («Арыстан хан», «Мұзбұршақ хан») эпосы, төртінші томы, 2013 жылы «Ел-шежіре» баспасынан «Жеті қағанның» («Бидайық хан» бөлімі) эпосы (эпостарды құрастырып, түсініктерін жазып баспаға дайындаған) жарық көрген. 30-дай ғылыми мақаланың, бірнеше мәтіндер жинағының авторы. Кафедраның негізгі сабақтары «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі» пәндерінен студенттерге мазмұнды да мәнді дәрістер жүргізіп, оқу-әдістемелік кешендерін жазды. Ғылыми-практикалық конференцияларда, әдістемелік семинарларда баяндама жасап, студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларына белсене араласып, шығармашылық зерттеу жұмыстарына жетекшілік жасайды. Рамазанова Шайгуль Амиргалиновна родилась 5 сентября 1969 года в совхозе « Кызылту» Абайского района Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанкая область). В 1994 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, филологический факультет по специальности казахский язык в русской школе. Рамазанова с 1994 года - доцент кафедры «Государственный язык» в данном университете. Защитила кандидатскую диссертацию по теме « Национальное достоинство в поэзии акына». Рамазанова в 2005 году была направлена в Китайскую Народную Республику по программе «Культурное наследие» за сбором материала на тему «Примеры устной литературы и этнографические материалы Казахской диаспоры» Рамазанова автор таких учебно-практических книг как «Қазақ тілі» (Студент кітабы), «Қазақ тілі» (география факультетінің студенттеріне арналған), «Кәсіби қазақ тілі», «Ақын жырларындағы тарихи шындық һәм көркемдік ерекшеліктер» написанных ею на основании своей учебной программы. К тому же Шайгуль Амиргалиновна в 2011 году через издание «Ел-Шежіре» опубликовала казахские рукописи как «Көне түркі және қазақ жазба әдеби мұралары (б.д.д. Х ғ. Бастап – ХХ ғ. д дейін) 10 томдық басылымның «Жеті қаған» («Арыстан хан», «Мұзбұршақ хан») эпосы, төртінші томы, в 2013 году «Жеті қағанның» («Бидайық хан» бөлімі) эпосы (эпостарды құрастырып, түсініктерін жазып баспаға дайындаған). Автор около 30-ти научных статей и нескольких текстовых сборников. Проводит студентам содержательные и существенные лекции по основным предметам кафедры «Қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі», ею написаны учебно-методические комплексы по преметам.. Выступает с докладами на научно-практических конференциях, методических семинарах, принимает активное участие в студенческих научно-практических конференциях. Руководит творческо-исследовательскими работами студентов. Ramazanov Shaygul Amirgalinovna born September 5, 1969 at the farm " Kyzyltu " Abai district of Semipalatinsk region (now East Kazahstankaya region). In 1994 he graduated from the Kazakh State National University named after Al -Farabi , Faculty majoring in Russian Kazakh language school. Ramazanov since 1994 - Associate Professor of " state language " in this university. Defended his thesis on "National Dignity in poetry bard ." Ramazanov in 2005 was sent to China by the program " Cultural heritage" of the collection of material on " Examples of oral literature and ethnographic materials Kazakh Diaspora" Ramazanov author of such books of workshops as " Kazakh language " (Student kіtaby ), " Kazakh language " (geography fakultetіnің studentterіne arnalғan ), " Kәsіbi Kazakh language ", " Aқyn zhyrlaryndaғy Tarija shyndyқ һәm kөrkemdіk erekshelіkter " written by it on the basis of their curriculum . Besides Shaygul Amirgalinovna in 2011 through the publication of "El - Shezhіre " Kazakh manuscript published as " Kөne tүrkі zhane kazak zhazba әdebi mұralary ( X b.d.d. ғ . Bastap - XX ғ . Deyіn d ) 10 tomdyқ basylymnyң " Zheti қaғan "(" Arystan Khan "," Mұzbұrshaқ Khan " ) epics tөrtіnshі volumes in 2013 " Zheti қaғannyң "(" Bidayyқ Khan " bөlіmі ) epics ( epostardy құrastyryp , tүsіnіkterіn zhazyp baspaғa dayyndaғan ) . Author of about 30 scientific articles and several text collections . Students conducting meaningful and substantial lectures on basic subjects of the Department " Kazakh language ", " Kәsіbi Kazakh language ," she wrote educational-methodical complexes dealer .. Speaker at scientific conferences , teaching seminars , participates actively in student scientific conferences . Directs the creative and research work of students .

Образование
Награды

Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Расписание занятий

Учебно-методические материалы

Название дисциплины Заголовок Описание
Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык
Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык
Казахский язык и литература
Профессионально-ориентированный казахский (русский) язык
Русский (казахский) язык