Главная / Информационных технологий / Кафедра искусственный интеллект и Big data / Касимов Абдуразак Оразгелдиевич

Касимов Абдуразак Оразгелдиевич

Должность: Ст.пpеподаватель
Кафедра искусственный интеллект и Big data
Scopus author ID: 56963755600
Название файла Заголовок Описание
Элементы и устройства автоматики
«Элементы и устройства систем управления» формирует у студентов основы комплексного подхода к вопросам автоматизации благодаря изучению принципов построения приборов, преобразователей и других элементов автоматики, наиболее часто используемых для ав-томатизации технологических процессов, даёт необходимые знания для правильного выбора и принятия основных решений при создании систем управления различными технологическими процессами.
Нелинейные системы автоматического регулирования
Линейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
студенттерде техникалық жүйелерді автоматтандыру мен басқарудың негізі болып табылатын автоматика элементтері мен құрылғыларының құрылысы және жұмыс режимдерімен танысу Пәнді оқу нәтижесінде студент: Автоматика мен басқару элементтерінің жұмыс жасау принциптерін, қасиеттерін меңгеру; автоматика элементтері мен құрылғыларын дұрыс таңдай білу; олардың жұмыс жасау шарттарын жетілдіру; олардың сипаттамаларын есептей білу және олады жұмыс шартарына икемдей алуға машықтану
Устройства автоматики
Устройства автоматики
Курс «Элементы и устройства автоматики» формирует у студентов основы комплексного подхода к вопросам автоматизации благодаря изучению принципов построения приборов, пре-образователей и других элементов автоматики, наиболее часто используемых для автоматизации технологических процессов, даёт необходимые знания для правильного выбора и принятия ос-новных решений при создании систем управления различными технологическими процессами
Устройства автоматики
Лабораторные по Автоматике
Устройства автоматики
продолжение лаботраторных работ
Линейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
Устройства автоматики
Нелинейные системы автоматического регулирования
Элементы и устройства автоматики
тесты руб контроля ЭУА для РО
Элементы и устройства автоматики
Элементы и устройства автоматики
методическое указание по практике
Линейные системы автоматического регулирования
Линейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
Устройства автоматики
1 часть ЭУА
Нелинейные системы автоматического регулирования
Элементы и устройства автоматики
основные виды датчиков
Линейные системы автоматического регулирования
практические задачи
Линейные системы автоматического регулирования
Элементы и устройства автоматики
Автоматика элементтері мен құрылғылары электромашиналық жэне электромагнитті құрылғылар мен датчиктерден құралады. Электромашиналық құрылғылар автоматиканың негізгі элементтері болып табылады және олардың басым бөлігі аз қуатты электр машиналары болып табылады. Олар электр энергиясының көзі (генераторлар) ретінде немесе эртүрлі жұмыс механизмдерін қозғалысқа келтіруге арналған қозғалтқыпггар ретінде қолданылады.
Линейные системы автоматического регулирования
Автоматты баскарудыц сызыкты жYЙесiнiц синтезiнiц негiздер
Устройства автоматики
Оқу құралында автоматика және телемеханика жүйелерінің жұмыс істеу принципі, құрылысы сипатталған
Устройства автоматики
Элементы и устройства автоматики
Устройства автоматики
Устройства автоматики
Устройства автоматики
автоматика элементтері
Устройства автоматики
элементы и устройсва автоматики
Нелинейные системы автоматического регулирования
Линейные системы автоматического регулирования
Элементы и устройства автоматики
Экзаменационные вопросы
Линейные системы автоматического регулирования
Элементы и устройства автоматики
Нелинейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
Линейные системы автоматического регулирования
Библиография
Линейные системы автоматического регулирования
Линейные системы автоматического регулирования
Нелинейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
Нелинейные системы автоматического регулирования
Нелинейные системы автоматического регулирования
Линейные системы автоматического регулирования
Автоматты баскарудыц сызыкты жYЙесiнiц реттеу негiздер
Нелинейные системы автоматического регулирования
«Автоматтық басқару жүйелерінің теориясы II» пәнінің оқытылу мақсаты студенттерге автоматтық реттеу және бесқару жүйелерін синтездеу әдістері, сызықты емес жүйелердің жазылуы, орнықтылығы, сызықты емес сипаттамаларды гармоникалық сызықтандыру әдісі туралы жалпылама түсінік беру
Линейные системы автоматического управления
«Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша 1 кредит қөлемінде практикалық сабақатар жоспарланған. Осыған қоса білім алушы курстық жұмысты орындайды. Әдістемелік нұсқаудың бірінші бөлімінде динамикалық үзбелерді дифференциалды теңдеулермен жазу, үзбелердің уақыт және жиілік сипаттамаларын құрастыру, талдау, жүйелердің құрылымдық схемаларын түрлендіру мәселері қарастырылған. Әрі бір практикалық сабақ тапсырмадан және әдістемелік ұсыныстардан құрастырылған. Практикалық сабақтардың мазмұны «Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша қажетті компетенцияларын қамтиды. 5В070200–«Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттерiне «Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша практикалық сабақтарды өткізу және курстық жұмысты орындауына арналған.
Нелинейные системы автоматического регулирования
Устройства автоматики
Логикалык элементер мен функциялар

1

Касимов Абдуразак Оразгелдиевич Байшоланова К.С. СТРУКТУРЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 2016 - г. 7 - стр. ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Документы автора

1

Цитирования

3 по 3
документам

h-индекс

1