Информационный портал КазНУ
Главная/ Факультет филологии и мировых языков/ Кафедра казахского языкознания/ Амиров Абдибек Жетписович


Амиров Абдибек Жетписович
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.85 из 5.0
- Результаты рейтинга ППС

Место работы:
Факультет: филологии и мировых языков

Кафедра: казахского языкознания
Должность: И.о. доцента

Автобиография

Әміров Әбдібек Жетпісұлы 1971 жылы туылған. Ұлты – қазақ. 1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін “филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы” мамандығы бойынша бітірген. 1999 жылдан әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде жұмыс жасайды. 2002 жылы “Қазақ баспасөзінің 1990-2000 жылдар аралығында терминологияны қалыптастырудағы рөлі” тақырыбында 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғаған. 2000-2002 жылдары “Қазақ тілі” көмекші құралдарын жарыққа шығарды. Қазіргі уақытқа дейін 40-қа жуық мақалалары жарық көрген. Ә.Ж.Әміров бакалавриат бөлімінде «Қазіргі қазақ тілі», лекция және семинар сабақтарын, «Қазақ терминологиясының мәселелері», «Баспасөзде терминдердің жасалу жолдары», «Қазақ тіліндегі жаңа қолданыстар», «Қазақ терминографиясы және лексикографиясы» элективті курстарын жүргізеді. Жылдық жоспарға сәйкес ашық сабақтарын өткізіп тұрады. Ә.Ж. Әміров қоғамдық және тәрбие жұмыстарына белсене араласады, әрі өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. 2012-2013 оқу жылында оқу, әдістеме және тәрбие ісі жөніндегі қазақ филологиясы кафедрасының орынбасары қызметіне тағайындалды.

Образование
Награды

Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Бакалавриат
Терминология начало XX века
Введение в академическую политику КазНУ имени аль-Фараби
Роль печатных издании в терминообразовании
Роль прессы в формировании терминов
Профессиональный казахский (русский) язык
Казахский (русский) язык
История казахского литературного языка
Казахская терминология
Вопросы казахской терминологии
Методика обучения казахского языка
Новые словоупотребления в казахском языке
Морфология казахского языка
Стилистика казахского языка
Фонетика казахского языка
Казахское терминообразование
Современный казахский (русский) язык
Современный русский (казахский) язык как система
Словообразование современного казахского языка
Теоретическая фонетика и фонология современного казахского языка
Современный русский (казахский) язык (теория и практика)
Языковая норма и новые словоупотребления
Казахская терминология в начале ХХ века

Магистратура
Основы формирования казахской терминологии

Докторантура

Расписание занятий

Учебно-методические материалы

Название дисциплины Заголовок Описание
Основы формирования казахской терминологии
Основы формирования казахской терминологии
Основы формирования казахской терминологии
Основы формирования казахской терминологии
Основы формирования казахской терминологии
Основы формирования казахской терминологии