Информационный портал КазНУ
Главная/ Физико-технический факультет/ Кафедра физики твердого тела и нелинейной физики/ Исмайлова Гузаль Амитовна


Исмайлова Гузаль Амитовна
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 5.00 из 5.0
- Результаты рейтинга ППС

Место работы:
Факультет: физико-технический

Кафедра: физики твердого тела и нелинейной физики
Должность: Доцент

Автобиография

Исмайлова Г.А. 1981 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласында туылған. 2003ж. М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ғылыми-жаратылыстану факультетінің физика мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірді. Ол осы жылы әль-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң катты физика кафедрасына магистратураға алынды және 2005 жылы үздік дипломмен бітірді. Исмайлова Г.А. 2008 ж. қатты дене физикасы кафедрасында “Радиационды материалтану” мамандығы бойынша «Сәулелендірілген көміртекті полимерлі композитті материалдардағы ішкі үйкеліс кинетикасы» тақырыбында диссертациясын қорғап, физика саласында философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі берілді. 2007 жылы PhD докторантура экспериментальды бағдарлама бойынша Севченко атындағы экспериментальдық проблемалар институтында ғылыми стажировкадан өтті (Минск, Беларусь Республикасы). Исмайлова Г.А. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика факультетінде 3 жыл оқытушы қызметін атқарған, жұмыс істеу барысында ынталы және жауапкершілікті екенін көрсете білді. Ол физика – техникалық факультетінде материалтану, техникалық физика және астрономия мамандықтарына «Қатты дене физикасы», «Металдар», «Жаңа материалдар», «Оптика» курстарын оқыды. Сонымен қатар Исмайлова Г.А. өз мамандығы бойынша ғылыми жұмыс істейді, ғылыми – зерттеу конференцияларына белсенді қатысады, отандық және шетел баспаларында мақалалары бар. Образование 1) 1999 – 2003 г. ТарГУ им. М. Х. Дулати. Физик (диплом с отличием) специальность: физика 2) 2003-2005 г. КазНУ им. аль-Фараби. Магистр Физики (диплом с отличием) специальность: физика твердого тела 3) 2005-2008 г. КазНУ им. аль-Фараби. Доктор PhD (диплом с отличием) специальность: радиационное материаловедение Опыт работы 2003-2004 гг. РСФМШИ им. Жаутыкова, учитель физики. 2007-2012 гг. КазНУ им. аль-Фараби, кафедра физики твердого тела и нелинейной физики на должности старшего преподавателя. Публикации Название диссертации Научные стажировки Научные интересы Zaykin, Yu. A, Ismailova, G. A. and Al – Sheikhly, M. Effect of pulse electron beam characteristics on internal friction and structural alterations in epoxy // J. Radiat. Phys. Chem. - 2007, vol. 76, issues 8-9, - P.1404-1408. Ismailova, G.A. Influence of electron irradiation on internal friction and structure // Pros. 6- th International conference «Nuclear and radiation physics». – Almaty. - 2007.- P 178-179. Ismailova, G.A. Kinetics of Radiation Alterations in Polymer Materials Irradiated by High-energy Electrons // Pros. Conference and Exhibition «Materials Science and technology 2007». -2007. Detroit, Michigan. –P. 179-182. Кинетика внутреннего трения в облученных композитных материалах с полимерным связующим. Белорусский государственный университет, НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ. Радиационное материаловедение, наноматериалы и нанотехнологии. Знание языков Казахский, русский свободно, английский.

Образование
Награды

Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Бакалавриат
Графические редакторы и издательские системы
Новые и композитные материалы
Инженерная графика
Возобновляемые источники энергии
Физика твердого тела
Оптика
Физический практикум по оптике 1
Лабораторный практикум по оптическим устройствам
Начертательная геометрия и инженерная графика
Начертательная геометрия и инженерная графика
Физическое материаловедение
Материалы для фотоэлектрических преобразователей

Магистратура
Современное материаловедение
Технические принципы энергосбережения и возобновляемой энергетики
Технические основы возобновляемых источников энергии
Радиационные эффекты в твердых телах
Научные основы выбора материалов
Инновационные методы расчёта фазовых превращений в материаловедении
Фундаментальные проблемы материаловедения
Физико-химические основы получения наноматериалов и наноструктур
Перспективные функциональные материалы в индустрии
Фундаментальные проблемы современного материаловедения для развития индустрии
Радиационное материаловедение
Методы расчета фазовых превращений
Функциональные материалы и покрытия

Докторантура
Научные основы создания новых материалов
Материалы для солнечной энергетики
Возобновляемые источники энергии
Свойства фазовых диаграмм материалов
Компьютерные моделирование наноматериалов
Физические основы получения наноматериалов
Физическо-технические свойства материалов
Физическо-технические свойства наноматериалов
Физические свойства наноматериалов
Методы расчета фазовых диаграмм

Расписание занятий