Главная / Факультет востоковедения / Кафедра Тюрксой / Теменова Гульзада Канатовна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.81 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Теменова Гульзада Канатовна

Должность: Ст.пpеподаватель
Кафедра Тюрксой
Scopus author ID: 57202014164
gulzadakanat@hotmail.com
       Теменова Гүлзада Қанатқызы 11.01.1973 жылы Алматы облысында туылған. Ұлты қазақ. Білімі жоғары. 1990 жылы Алматы қаласындағы №115 орта мектепті үздік бітірді. 1992 жылы Түркия Республикасы Стамбұл қаласында ТӨМЕР тіл үйрену орталығында түрік тілін меңгерді. 1993-1998 жылдары Түркия Республикасы Измир қаласы Эге университеті Әдебиет факультетінің Түрік тілі және әдебиеті бөлімінде оқыды. Осы бөлімді «Түрік тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы және түркітанушы» мамандығы бойынша 1998 жылы бітірді. Мамандығы түркітанушы. 2002-2005 жылдары Түркия Республикасы Измир қаласы Эге университетінің Әлеуметтік ғылымдар институтында «Қазіргі түрік әдебиеті» мамандығы бойынша магистратурада оқыды. «Алғашқы Түрік-Қазақ хикая мен романдары жайында зерттеу» атты тақырыптағы диссертациясын 2005 жылы қорғап «магистр» дәрежесін алды. 01.09.2009 – дан осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультеті Түркітану және үндітану кафедрасында оқытушы, 01.09.2011-ден бастап аға оқытушы және бөлім меңгерушісінің оқу және тәрбие ісінен жауапты орынбасары қызметтерін атқарады. Қызмет атқарған осы уақыт аралығында кәсіптік шет тілі, классикалық тіл, аударма теориясы, лингвомәдениеттану, сөйлеу мәдениеті бойынша практикум, әдеби аударма практикасы, лингвистикалық мәтін негіздері, баспасөз тілі, оқытылатын тілдің теориясы мен практикасы, оқытылған елдің тілдік мәселелері, практикалық түрік тілі, ежелгі түркі ескерткіштерінің тілдік бейнесі,осман тілі, шығыс тілі пәндерінен орыс және қазақ бөлімдерінің студенттеріне дәріс оқиды. Теменова Г.Қ. өз саласы бойынша көптеген ғылыми мақаланың және 2010 жылғы темплан бойынша РОӘК –ның отырысында қаралып бекітілген «Практикалық түрік тілі» атты оқу құралының (Қазақ университеті. Алматы. 2011 ж.),Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.)және Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдер сөздігінің (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.), 5В021200-түркітану және 6М021200-түркітану мамандығына арналған жаңа модульдік әдістегі бірнеше оқу жұмыс жоспарының (РУП), каталог пен маманданымдардың, 5В021000-Шетел.фил., 5В020700-Аударма ісі, 5В020900-Шығыстану мамандықтарының тіл және әдебиет пәндеріне арналған 40 жуық типтік бағдарламаның авторы.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
Эге Университет Магистратура 2005
Эге Университет Высшее 1998

1

Теменова Гульзада Канатовна Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-740-1 185 - стр. КАЗАХСТАН

2

Теменова Гульзада Канатовна Авакова Р.А., Назарова А.Ж. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр. КАЗАХСТАН

3

Теменова Гульзада Канатовна Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдер сөздігінің (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-897 5 - стр. КАЗАХСТАН

4

Теменова Гульзада Канатовна БАЗАЛЫҚ ШЫҒЫС ТІЛІ Түрік тілі А1, А2 деңгейі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0632-2 12 - стр. КАЗАХСТАН

1

Теменова Гульзада Канатовна 2012 - г. 9 - стр. 1

2

Теменова Гульзада Канатовна Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі 2013 - г. 5 - стр. 1

3

Теменова Гульзада Канатовна «Шет тілін үйренуде аударманың ролі» 2011 - г. 3 - стр. 1

4

Теменова Гульзада Канатовна Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі 2013 - г. 5 - стр. 1

5

Теменова Гульзада Канатовна Образование времен чагатайского и кыпчакского языков в сравнительном освещении 2016 - г. 5 - стр. 0

6

Теменова Гульзада Канатовна КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КИНО ПРОЦЕСС 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Теменова Гульзада Канатовна Структурные сходства и особенности глагольных фразеологизмов и производных глаголов в тюркских языках 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Теменова Гульзада Канатовна Некоторые особенности пословиц в произведении «Диуaни лугaт aт-тюрк» 2017 - г. 5 - стр. 0

9

Теменова Гульзада Канатовна Фрaзеологизмы современного турецкого языкa 2017 - г. 5 - стр. 0

10

Теменова Гульзада КанатовнаРысбаев А.Б. Семантическая структура глагольных фразеологизмов в казахском и турецком языках 2018 - г. 16 - стр. 1

11

Теменова Гульзада КанатовнаРысбаев А.Б. Семантическая структура глагольных фразеологизмов в казахском и турецком языках 2018 - г. 16 - стр. 1

1

Теменова Гульзада Канатовна 2011 - г. 6 - стр. М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты

2

Теменова Гульзада Канатовна 2011 - г. 7 - стр. Шет тілдер және іскерлік карьера университеті-Алматы қаласы

3

Теменова Гульзада Канатовна 2011 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы КазҰУ, Түркітану кафедрасы

4

Теменова Гульзада Канатовна 2011 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы КазҰУ

5

Теменова Гульзада Канатовна Османлы мұрағаттарында кездескен Жапон құжаттарының құндылықтары 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет Востоковедения

6

Теменова Гульзада Канатовна "Тілді үйретуде инновациялық технологияларды пайдалану тиімділігі". 2013 - г. 4 - стр. Алматы. Қазақ университеті. 2013

7

Теменова Гульзада Канатовна "Шет тілін модульдік жүйе бойынша оқыту әдістері". 2013 - г. 5 - стр. Алматы. Қазақ университеті. 2013

8

Теменова Гульзада Канатовна "Түрік тіліндегі фразеологизмдерді оқыту тәсілдері". 2013 - г. 6 - стр. фак. Востоковедения.Алматы 2013.

9

Теменова Гульзада Канатовна KAZAK EĞİTİM SİSTEMİNDE TÜRKOLOJİ’NİN TANIMI Öğr. Gör. Gulzada TEMENOVA 2014 - г. 23 - стр. Турция-г. Ыспарта

10

Теменова Гульзада Канатовна Есимбекова Н.Е. Гендерное влияние в казахско-турецких пословицах 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

11

Теменова Гульзада Канатовна ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУ: ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ ДӘСТҮРІНДЕГІ АНТРОПОНИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 2015 - г. 4 - стр. Алматы, 2013

12

Теменова Гульзада Канатовна ТІЛДІ ҮЙРЕТУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР 2013 - г. 4 - стр. Алмату
Документы автора

1

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

2018

Bilig
85, с. 113-128

0

Цитирований