ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы/ Назарбекова Салтанат Толепбековна


Назарбекова Салтанат Толепбековна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.95 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биоалуантүрлілік және биоресурстар
Лауазымы: доцент

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Систематика низших растений // Полиграф.ценр Казахстанско-Российского университета. 2009г. 11,75стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation20748.docx]
2) 500 тестов по курсу «Систематика растений» Часть 1. Бактерии. Водоросли. ГРИБЫ. Лишайники (для студентов по специальности «БИОЛОГИЯ») // "Қазақ университеті" 2005г. 6стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Методическое пособие для студентов заочников. Систематика растений. Часть 1. Водоросли, грибы, лишайники // "Қазақ университеті" 2005г. 2,6стр. ҚАЗАҚСТАН
4) Типовая программа дисциплин по направлению подготовки 510830-"Биология", по специальности 010840- "Биология". "Систематике низших растений" // "Қазақ университеті" 2003г. 0,5стр. ҚАЗАҚСТАН
5) «Томенгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 010840- «Биология» мамандарға арналған // "Қазақ университеті" 2003г. 0,5стр. ҚАЗАҚСТАН
6) Типовая учебная программа "Строение и разнообразие водных растений" для специальности "Ихтиология, промышленное рыболовство и рыбохозяйство" // АгроУниверситет 2003г. 0,75стр. ҚАЗАҚСТАН
7) Практические работы по систематике низших растений // издательство КарГУ им. Е.А.Букетова 2001г. ISBN 9965-464-89-8 9стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation20749.docx] [Файл:Практ.работы по снр, 2001.docx]
8) Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. «Альгология» пәнінен практикум. Оқу құралы // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-1576-8 206стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation42684.pdf] [Файл:Альгология.pdf]
9) Ахтаева Н.З. Өсімдіктер әлемінің биологиялық алуантүрлілігі // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1468-6 18стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation101845.pdf] [Файл:Учебное пособие.pdf]
10) Тыныбеков Б.М., Чилдибаева А.Ж., Нурмаханова А.С. Гидроботаника // " Қазақ университеті " 2018г. 175стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation120486.pdf] [Файл:Гидроботаника оку -куралы.pdf]

Ғылыми мақалалар

1) Интродуцент (Eichornia crassipes R.) - су өсімдігінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерінің зерттеу // "Вестник " 2013 37- том, №1, 56 - 61 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation7876.doc] [Файл:Назарбекова С.Т..doc]
2) Кен орындарыннан шыққан қалдықтармен ластанған топрақта өскен өсімдіктердің ерекшелігін зерттеу // "Вестник " 2013 39- том, №3, 103 - 108 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation8568.pdf]
3) К вопросу устойчивости кормовых злаков к патогенным грибам // Вестник КазНУ серия экологическая 2013 39- том, №3, 221 - 226 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation8569.pdf]
4) Қазақстандағы ақ ұнтақ саңырауқұлағының экологиялық және географиялық таралуы // "Вестник"-КахНУ, серия Биология 2014 60- том, №1, 56 - 60 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation8567.pdf]
5) Қазіргі қазақ әйел-аналардың өскелең жас ұрпақтың тұлғалық қалыптасуындағы орны // Оралдың ғылым жаршысы 2014 84- том, №5, 33 - 37 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation8566.pdf]
6) Introduction of Sorts Calligionum in Southern Kazakhstan // World Applied Sciences Journal 2014 8- том, №30, 955 - 957 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation8572.pdf]
7) К вопросу состояния растительности кормовых угодий северо-западной части Таласского района Джамбульской области // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2014 40- том, №1, 337 - 341 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation8690.docx] [Файл:К вопросу состояния растительности кормовых угодий.pdf]
8) Зерттеу ауданындағы мал жайылымдық алқаптар шөбінің негізін құрайтын өсімдіктер // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2014 40- том, №1, 342 - 347 стр., 6 - стр. [Файл:Растения, составляющие основу раст.покрова.pdf]
9) Биология мамандықтары бойынша 1 курс студенттеріне оқу-далалық практиканың ұйымдастырудың және өткізудің әдістемелік жолдары // Оралдың ғылым жаршысы 2014 86- том, №7, 8 - 4 стр., 5 - стр.
10) Общая характеристика и классификация природных кормовых угодий Бериккаринского сельского округа Жамбульской области // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2014 41- том, №2, 69 - 73 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation20843.pdf] [Файл:Общ.хар-ка и класс. природ.корм.угодий Бериккаринского округа Жамб.оьбл.pdf]
11) New approach to study hte dynamics of growth of microscopic fungi of the backgroud data object // life Science Journal 2014 9- том, №11, 295 - 298 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation20753.pdf]
12) Biomonitoring Properties of Mosses in Semey Town Erea of the Irtysh River // Advances in Environmental Biology 2014 7- том, №8, 1995 - 1999 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation23178.pdf] [Файл:статья, Панкив, НСТ.pdf]
13) Назарбекова К.Т. New approach to study the dynamics of growth of microscopic fungi of the background data object // // Journal Elsevier. Forest Ecology and Managment. - V. 274. - 2012. - P. 1-9. 2014 9- том, №11, 295 - 298 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation12412.doc] [Файл:Назарбекова К.Т._Life1109s14_295_298.pdf]
14) Анализ флоры пастбищных земель Матыбулакского сельского округа Жамбылского района Алматинской области // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2014 42- том, №3, 261 - 265 стр., 5 - стр.
15) Assessment of the Current Status of Populations of Kazakh Rare Plants (Berberis iliensis M. Pop.) // World Applied Sciences Journal 30 (1): 2014 1- том, №30, 105 - 109 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation20752.pdf] [Файл:Assessment of the Current Status of Populations of.pdf]
16) Анализ использования естественных кормовых угодий южных регионов Казахстана // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2015 43- том, №1, 513 - 519 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation31070.pdf] [Файл:Назарбекова и др..pdf]
17) Жамбыл обласы Байқадам ауылдық округінің табиғи мал жайылымдық алқаптарына геоботаникалық талдау // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2015 43- том, №1, 473 - 476 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation23531.pdf] [Файл:Куатбаев, Назарбекова.pdf]
18) Естественные пастбища Шуского района Жамбылской области: анализ флоры и характеристика растительного покрова // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2015 43- том, №2, 379 - 384 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation23545.pdf] [Файл:Дуйсенбеков, Назарбекова.pdf]
19) Бегенов А.. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ГИГРОМЕЗОФИТОВ АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ // Труды II Всероссийской научной конференции 2014 1- том, №1, 150 - 155 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation24073.pdf] [Файл:Водные и экол проб сибир центр Азии 2014.pdf]
20) New approach to study the dynamics of growth of microscopic fungi of the background data object // Life Science Journal 2014 9- том, №11, 295 - 298 стр., 5 - стр. [Файл:New approach to study the dynamics of growth of microscopic fungi of the background data object.pdf]
21) Куатбаев А.Т. Сезонная характеристика растительных сообществ и динамика урожайности на ПСЭП-55 ключевого участка №19 в Шуском районе Жамбылской области // "Вестник"-КахНУ, серия Биология 2015 64- том, №2, 20 - 26 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation24236.pdf] [Файл:ДУЙСЕНБЕКОВ, НАЗАРБЕКОВА, КУАТБАЕВ.pdf]
22) Жамбыл облысы Қызыларық ауылдық округіндегі жaйылымдaр мен шaбындықтaрдың флоралық құрамы менөнімділігін анықтау // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2015 44- том, №2, 634 - 640 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation24290.pdf] [Файл:статья Куатбаев, Назарбекова идр..pdf]
23) Методические подходы к совершенствованию педагогической практики у магистрантов- геоботаников КАЗНУ имени аль-Фараби // XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2015 2015 №11, 43 - 46 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation49836.pdf] [Файл:ОТТИСК СТАТЬИ ПОЛЬША.pdf]
24) СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ КУРАТЫ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕНИЯ СЛАБОВОЛНИСТОЙ РАВНИНЫ (ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) // WORLD Science 2015 2- том, №4, 6 - 9 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation29947.pdf] [Файл:статья_Назарбековой с соавт.pdf]
25) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Қазақстан флорасындағы қымыздық - Rumex L. туысының түрлік анықтағыш кілттері // Вестник КазНУ серия экологическая 2015 45- том, №3, 240 - 244 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation31071.pdf] [Файл:Назарбекова С.Т., соавт.2.pdf]
26) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Қазақстан флорасындағы Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) тұқымдасының туыстық анықтағыш кілттері // Вестник КазНУ серия экологическая 2015 45- том, №3, 268 - 275 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation31073.pdf] [Файл:Назарбекова с соавт. 3.pdf]
27) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж., Курманбаева М.С. Features of the Vegetation Cover of the Natural Fodder Lands of the South of Kazakhstan // International Journal of Biology and Chemistry 2015 40- том, №2, 40 - 43 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation34843.pdf] [Файл:ST Nazarbekova с соавт..pdf]
28) Features Of The Vegetation Cover Of Pastures Desert Steppes // Global Science and Innovation 2016 №1, 163 - 167 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation40420.pdf] [Файл:Nazarbekova ST et al..pdf]
29) Курманбаева М.С. Immunological properties of foreign varieties spring wheat to Puccinia recondita f.sp. tritici under conditions of the southern Kazakhstan // European Biotechnology Congress 2016 2016 4- том, №4, 29 - 30 стр., 1 - стр. [Аннотация:annotation51971.pdf] [Файл:Shapalov tesis 2016.docx]
30) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Анализ таксономической структуры растительности ключевого участка пастбищ Жамбылской области // Вестник КазНУ 3(45)2015 2015 3- том, №45, 105 - 109 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation64006.pdf] [Файл:Статья Вестник Назарбекова 2015.pdf]
31) Куатбаев А.Т. Морфогенез и особенности выращивания Valeriana officinalis L. // "Вестник КазНУ" (серия биологическая) 2016 66- том, №1, 10 - стр. [Аннотация:annotation64926.pdf] [Файл:Назарбекова СТ соавт..pdf]
32) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Особенности растительных сообществ природных кормовых угодий дельты реки Талас // "Вестник КазНУ" (серия биологическая) 2016 66- том, №1, 11 - стр. [Аннотация:annotation64963.pdf] [Файл:Назарбекова СТ с соавт.ст. 3.docx]
33) Су және су жағалаулық өсімдіктер құрамындағы шыландарды зерттеу мәселелеріне мәлеметтер // Вестник КазНУ (серия биологическая) 2016 66- том, №1, 11 - стр. [Аннотация:annotation96196.pdf] [Файл:Чилдибаева, Куатбаев, Назарбекова.pdf]
34) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Описание сезонного состояния растительности полустационарной экологической площадки // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая), КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: " Қазақ университеті " 2016 46- том, №1, 90 - 100 стр., 11 - стр. [Аннотация:annotation104151.pdf] [Файл:Вестник, статья,(экол.сер)2016 Описаниеpdf.pdf]
35) Аметов А.., Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Су және су жағалаулық өсімдіктер құрамындағы шылаңдарды (Potamogetonaceae Dum.) зерттеу мәселелеріне материалдар // "Вестник КазНУ" (серия биологическая), КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: " Қазақ университеті " 2016 66- том, №1, 48 - 56 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation104153.pdf] [Файл:Вестник,2016 Potamogetonaceae.pdf]
36) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Талас өзені аңғарындағы табиғи мал жайылымдарындағы өсімдіктер қауымдастықтарының ерекшеліктері // ҚазҰУ Хабаршысы Биология сериясы, КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: " Қазақ университеті " 2016 66- том, №1, 24 - 32 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation104158.pdf] [Файл:Вестник,2016 Талас өзені.pdf]
37) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Features of The Vegetation Cover of Pastures Desert Steppes // – International Journal of Advanced Research 2016 1- том, №1, 163 - 167 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation105936.pdf] [Файл:Чикаго 2016.pdf]
38) About mathematical madels by E.O.Omarov for investigation of fonetics of the kazakh language // Вестник Жезказганского университетат имени О.А.Байконурова 2017 №1, 400 - 408 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation107862.pdf] [Файл:статья Shuakayev, Nazarbekova 3.pdf]
39) ABOUT ONE APPROACH FOR DESCRIBING OF STRUCTURE OF THE TECHNICAL EDUCATIONAL PROCESSES OF THE CALS – TECHNOLOGIES // Вестник Жезказганского университета им.О.А.Байконурова 2017 №1, 408 - 415 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation107866.pdf] [Файл:About One Appr._Nazarbekova ST et all..pdf]
40) Solution of the Kazbaybi's Generation Problems With Unknown Inputs Dates on the base G.H.Mealy's automation // Промышленный транспорт Казахстана 2017 56- том, №3, 116 - 122 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation108336.pdf] [Файл:Shuakayev, Nazarbekova,2017.pdf]
41) ТАЛАС ӨЗЕНІ БОЙЫНДАҒЫ ЖАЙЫЛЫМДАРДЫҢ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫН ЗЕРТТЕУ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ШАКАРИМА горорда СЕМЕЙ (серия биологическая) 2018 82- том, №2, 11 - стр. [Аннотация:annotation115172.pdf] [Файл:справка_Вестника унив.Шакарима.pdf]
42) ЖАЙЫЛЫМДАР САПАСЫН ЗЕРТТЕУ – ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ГЕОБОТАНИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ШАКАРИМА горорда СЕМЕЙ (серия биологическая) 2018 82- том, №2, 11 - стр. [Аннотация:annotation115182.pdf] [Файл:справка_Вестника унив.Шакарима.pdf]
43) Курманбаева М.С. WATER USE EFFICIENCY OF RICE AND SOYBEAN UNDER DRIP IRRIGATION WITH MULCH IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN // Applied Ecology and Environmental Research, 2017 4- том, №15, 1581 - 1603 стр., 23 - стр. [Аннотация:annotation116857.pdf] [Файл:App.Ecology and Environmental research 1581-1601.pdf]
44) Виды рода Berberis L.Казахстана и их природные ареалы // Вестник КазНУ. Серия биологическая 2017 73- том, №4, 5 - 18 стр., 14 - стр. [Аннотация:annotation117043.pdf] [Файл:статья_Назарбековой С., Ишаевой А..pdf]
45) Problem Realization For Class Nonlinear Deterministic System Of Polynomial Type // Вестник Жезгазганского Университета им.О.А.Байконурова 2017 №1, 11 - стр. [Аннотация:annotation117255.pdf] [Файл:Problem Realiz._Nazarbekova ST et all..pdf]
46) SOLUTION OF THE KAZBAY BI’S GENERATION PROBLEMS WITH UNKNOWN INPUTS DATES ON THE BASE G.H.MEALLY’S AUTOMATION // Trasactions of Kazakh-american university 2017 36- том, №1, 13 - стр. [Аннотация:annotation117330.pdf] [Файл:Nazarbekova ST et all_Solution of the Kazbay.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , Оңтүстік су қоймаларының өсімдіктер қаумдастығын зерттеуге байланысты мәліметтер, // научно-практическая конференция «"Интродукция, сохранение биоразнообразия и зеленое строительство в аридных регионах" КАЗАХСТАН г. Актау 2012 г. 3 - стр.
2) Стохастические модели систем управления для обработки результатов ботанических исследований, // конференция "Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры БЕЛАРУСЬ г. Минск 2012 г. 3 - стр. [Файл:Сборник материалов конференции. Минск 2012г..pdf]
3) К вопросу изученности водной растительности юга Казахстана, // конференция "Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры" БЕЛАРУСЬ г. Минск 2012 г. 3 - стр. [Файл:Сборник материалов конференции. Минск 2012г..pdf]
4) Stochastic Volterra`s Models of Control Systems for Describing of Biological Systems, // VIІI Международной научно-практической конференции «Научная мысль информационного века – 2013» ПОЛЬША г.Przemysl 2013 г. 5 - стр. [Файл:Shuakayev M.K..rtf]
5) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ-ИНТРОДУЦЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕГАПОЛИСА ЮГА КАЗАХСТАНА, // Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), посвящённая 50-ти летию кафедры ботаники биолого-химического факультета «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» РОССИЯ г.Махачкала 2013 г. 3 - стр. [Файл:Назарбекова. Мырзахметов, Нармуратова.doc]
6) Методические аспекты в организации компетентностной модели подготовки выпусников вузов, // IX Международная научно-практическая конференция "Образование и наука без границ". ПОЛЬША Пшемысль 2013 г. 3 - стр. [Файл:Метод.аспекты в орган. комп.модели.pdf]
7) Депрессия лишайниковых группировок в условиях урбанизации, // IX международная научно-практ. конференция "Научная индустрия европейского континента" ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Прага 2013 г. 3 - стр. [Файл:Депрессия лишайниковых группировок в условиях урбанизации.pdf]
8) От сердца к сердцу! Нет места в нашей жизни- онкологии!, // IX Международная научная конференция. Наука и образование без границ – 2013 ПОЛЬША г.Пше́мысль 2013 г. 3 - стр. [Файл:Метод.статья. От сердца к сердцу.pdf]
9) , Қазақстан халықтарының тіл фестивалі, ол ел бірлігінің көпшілік ортасындағы байқауы, // X Международная научно-практическая конференция. Наука и образование – 2013/2014 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Прага 2013 г. 3 - стр. [Файл:Метод.статья, посвященная Фестивалю языков народов Казахстана, каз.pdf]
10) , Ботаникадан оқу-дала практикасын өткізудің кейбір өзекті мәселелері, // КАЗАХСТАН г. Шымкент 2014 г. 3 - стр. [Файл:доклад 1 ЮКГУ.pdf]
11) Роль педпрактики в формировании профессиональных навыков и умений у магистрантов непедагогических вузов, // Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры КАЗАХСТАН г. Шымкент, ЮКГУ им.М.Ауэзова 2014 г. 3 - стр. [Файл:доклад 2,ЮКГУ.pdf]
12) Бегенов А.. Структурные особенности некоторых гигромезофитов семейства Лютиковых, // II Всероссийская научная конференция с международным участием " Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии" РОССИЯ г.Барнаул 2014 г. 7 - стр.
13) , , Anthropogenic transformation mycobiota soil, // VI Международная научно-практическая конференция «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)» РОССИЯ г. Ялта 2014 г. 1 - стр.
14) Аметов А.. Распространение и запасы Polygonum undulatum Murr. в Заилийском Алатау, // VI Международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растений и животных» УЗБЕКИСТАН Ташкент 2014 г. 3 - стр.
15) , , Laboratory regulations for obtaining anticancer drug in suspension culture, // ИТАЛИЯ LECCE 2014 г. 1 - стр. [Файл:Nazarbekova ST et all.pdf]
16) , , Problems Realization And Identification For Mac Arthur`S Model Of Dynamic Population, // XI Международная Азиатская Школа­-семинар «Проблемы оптимизации сложных систем» КЫРГЫЗСТАН Чолпан-Ата 2015 г. 4 - стр. [Файл:статья_Кыргызстан, 2015.pdf]
17) , Әл –Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті геоботаника магистранттарының педагогикалық практикасын жетілдірудегі әдістемелік тәсіл, // КАЗАХСТАН Астана 2015 г. 5 - стр. [Файл:Статья НСТ_КазГЮУ.pdf]
18) РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, // Международная учебно-методическая конференция "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ:ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ" КАЗАХСТАН г. Алматы, КазНУ им.аль-Фараби 2015 г. 2 - стр. [Файл:Метод.ст.ШМК и НСТ.pdf]
19) , Биология мамандықтарының студенттеріне арналған көлемді практикум сабақтарын жүргізудің әдістемелік ұсыныстары, // КАЗАХСТАН г.Шымкент 2016 г. 3 - стр. [Файл:метод.ст. Назарбекова СТ с соавт..pdf]
20) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Features Of The Vegetation Cover Of Pastures Desert Steppes, // СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Чикаго 2016 г. 5 - стр. [Файл:Nazarbekova ST et al..pdf]
21) Куатбаев А.Т. Особенности растительного покрова кормовых угодий Жамбылской области, // Международная конференция «ЭКОСИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» МОНГОЛИЯ Улан-Батор, Монголия 2015 г. 4 - стр. [Файл:Назарбекова СТ с соавт..pdf]
22) Мырзахметова А.М. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ, // 1-ая ежегодная научно-методическая конференция "Интернационализация высшего образования" КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 8 - стр. [Файл:анн._Назарбекова СТ, соавт..pdf]
23) Курманбаева М.С. Immunological properties of foreign varieties spring wheat to Puccinia recondita f.sp. tritici under conditions of the southern Kazakhstan, // EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2016 // 05 – 07 MAY 2016 // RIGA, LATVIA 2016 г. 1 - стр. [Файл:Nazarbekova ST et all.pdf]
24) Мырзахметова А.М. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ПОИСКОВО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ, // научно-методической конференции «Современное образование: новые методы и технологии в организации образовательного процесса КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 6 - стр. [Файл:Назарбекова СТ, соавт_ ст.2.pdf]
25) Куатбаев А.Т. Обзор флористического состава пастбищ, Айнабулакского и Жарлыозекского сельских округов Коксуского района Алматинской области, // «Сохранение биоразнообразия и рациональное использование биоресурсов». КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 7 - стр. [Файл:Елтаева2.pdf]
26) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Экологиялық тәрбие және білім беру - қоғамның экологиялық даму негізі, // Материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ – ВКЛАД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» КАЗАХСТАН Астана 2016 г. 3 - стр. [Файл:Статья Астана-Туран.pdf]
27) , БАЙЗАҚ АУДАНЫНДАҒЫ ЖАЛҒЫЗТӨБЕ ЖӘНЕ СУХАМБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ МАЛ ЖАЙЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫНА САНДЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА, // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2017 г. 1 - стр. [Файл:тезис.docx]
28) , ЖАЛҒЫЗТӨБЕ ЖӘНЕ СУХАМБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТАРЫНЫҢ МАЛ ЖАЙЫЛЫМДАРЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ, // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2017 г. 1 - стр. [Файл:тезис Жасик.docx]

Имидждік мақалалар

1) От сердца к сердцу // IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2013". Volume 23 2014 г. 23 37- 39 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation8579.pdf] [Файл:Метод.статья. От сердца к сердцу.pdf]
2) Қазіргі қазақ әйел-аналардың өскелең жас ұрпақтың тұлғалық қалыптасуындағы орны // Оралдың ғылым жаршысы 2014 г. 5 33- 37 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation8583.pdf] [Файл:статья Назарбековой С.Т., Кудайбергеновой, Бегенова.pdf]
3) Нестерова С.Г., Мухатаева К.А. Биомониторинговые свойства мхов в окрестностях города Семейского Прииртышья // Advances in Environmental Biology 2014 г. 8 1995- 1999 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation27850.pdf]
4) Роль коммуникативных компетенции в профессиональной подготовке студентов негуманитарных специальностей // Обеспечение качества учебного процесса в вузе: традиции и инновации 2015 г. 1 92- 94 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation36768.pdf] [Файл:Шуакаев, Назарбекова.pdf]
5) Аметов А.. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университет атындағы геоботаника магистранттарының педагогикалық практикасын жетілдірудегі әдістемелік тәсіл // БІЛІМ БЕРУ ИННОВАЦИЯЛАРЫ 2015 г. 6 164- 168 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation36775.pdf] [Файл:СТ.Назарбекова_соавт..pdf]
6) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. Роль педпрактики в формировании профессиональных навыков и умений у магистрантов непедагогических вузов // Ауэзовские чтения-12. Роль регионального университета в развитии инновационных направлений науки, образования и культуры 2014 г. 2 320- 324 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation36777.pdf] [Файл:Назарбекова С.Т. с соавт..pdf]
7) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. БИОЛОГИЯ МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН КӨЛЕМДІ ПРАКТИКУМ САБАҚТАРЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2016 г. 1 367- 370 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation46216.pdf] [Файл:статьяШымкент.pdf]
8) Мырзахметова А.М. Инновационные формы преподавания в современном вузе // Научно-методическая конференция "Интернационализация высшего образования 2016 г. 1 75- 82 стр. 8 - стр. [Аннотация:annotation56955.pdf] [Файл:Назарбекова СТ, соавт..pdf]
9) Мырзахметова А.М. Активные формы и методы обучения: поисково-творческая деятельность студентов // Материалы 1-ой ежегодной научно-методической конференции "Интернационализация высшего образования" 2016 г. 0 39- 44 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation61577.pdf] [Файл:Назарбекова СТ, соавт_ ст.2.pdf]
10) Экологиялық тәрбие және білім беру- қоғамның экологиялық даму негізі // Білім, ғылым, иннновация-жас зерттеушілердің үлесі 2016 г. 2 361- 363 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation79312.pdf] [Файл:Назарбекова С.Т._соавт..pdf]
11) Экологиялық тәрбие және білім беру- қоғамның экологиялық даму негізі // БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ИННОВАЦИЯ-ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҮЛЕСІ атта жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 2016 г. 2 361- 363 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation83994.pdf] [Файл:Назарбекова С.Т._соавт..pdf]
12) Куатбаев А.Т., Чилдибаева А.Ж. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ – ҚОҒАМНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ НЕГІЗІ // «Білім, ғылым, инновация – жас зерттеушілердің үлесі» атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 2016 г. 2 361- 363 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation84082.pdf] [Файл:Статья Астана-Туран.pdf]
13) Our Staff's Thoughts on Vera Swanson's Conference Participation // The Language Flagship 2017 г. 1 2- 2 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation91203.jpg]
14) A New Approach for Latinization of the Kazakh Language // Transaction of Kazakh-American University 2017 г. 2 0- 0 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation95919.pdf] [Файл:справка изд-ва.pdf]
15) ABOUT MATHEMATICAL MODELS BY Е.О. OMAROV FOR INVESTIGATION OF FONETICS OF THE KAZAKH LANGUAGE // Вестник Жезказганского университета имени О.А.Байконурова 2017 г. 1 400- 406 стр. 7 - стр. [Аннотация:annotation107617.pdf] [Файл:About Math.Models_Nazarbekova ST et all.pdf]
16) Solution of the Kazbaybi's generation problems with unknown inputs dates on the base G.H.Mealy's automation // Промышленный транспорт Казахстана 2017 г. 3 116- 121 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation108335.pdf] [Файл:Shuakayev, Nazarbekova,2017.pdf]
17) К вопросу природных ареалов распространения казахстанских барбарисов // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 38- 40 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation115215.pdf] [Файл:Назарбекова СТ, Ишаева А.pdf]
18) Назарбекова К.Т. Use Topographic Charts In Botanical Research // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 0- 0 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation115808.pdf] [Файл:Nazarbekova ST, Shuakaev MK, Nazarbekova KT.pdf]
19) Назарбекова К.Т. A NEW APPROACH BY APPLICATION E.O.OMAROV’S AUTOMATION FOR DESCRIBING OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE SCHOOL WITH USING CALS TECHNOLOGIES // Известия Международного казахско-турецкого университета им.А.Ясави 2018 г. 1 181- 186 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation115855.pdf] [Файл:article_Kazakh-Turkish Intern.Univer_4.pdf]
20) Назарбекова К.Т. Применение метода многофакторных экспериментов в биологических исследованиях // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 0- 0 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation115865.pdf] [Файл:анн.Назарбекова КТ, Назарбекова СТ..pdf]
21) Этноботаника Казахстана и современность // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 27- 29 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation115879.pdf] [Файл:Назарбекова СТ, Ем И._2.pdf]
22) БАЙЗАҚ АУДАНДАҒЫ ЖАЛҒЫЗТӨБЕ ЖӘНЕ СУХАМБАЕВ АУЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ МАЛ ЖАЙЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР ЖАБЫНЫНА САНДЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 0- 0 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation115927.pdf] [Файл:ст. Назарбекова СТ, Муратбаева А..pdf]
23) Жалғызтөбе және Сухамбаев аулдық округтарындағы мал жайылымдарының өсімдіктер жабынына экологиялық талдау // Республиканская научно-методическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 2017 г. 0 0- 0 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation115931.pdf] [Файл:ст.Назарбекова СТ, Тургара Ж..pdf]