ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Қоғамдық денсаулық сақтаудың жоғары мектебі- медицина факультеті / эпидемиология және гигиена кафедрасы / Абдуллаева Багила Айдаровна


Абдуллаева Багила Айдаровна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.95 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биоалуантүрлілік және биоресурстар
Лауазымы: доцент м.а.

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Сапаров К.А., Базарбаева Ж.М. ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІГІ // Дәуір 2012г. 22,5стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation2268.doc] [Файл:Словарь.docx]
2) ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ, ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ, ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ // "Дәуір" ЖШС РПБК 2012г. 22,5стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation2274.doc] [Файл:Титулка.doc]

Ғылыми мақалалар

1) Миокард инфарктісі кезіндегі (Липран әдісі бойынша) егеуқұйрық миокардысының құрылысы // ВЕСТНИК КазНУ, серия экологическая 2012 1- том, №3, 91 - 95 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation7094.doc] [Файл:Статья 1.doc]
2) Влияние нефтезагрязнения на гистоструктуру висцеральных органов низших тетрапод // ВЕСТНИК КазНУ, серия экологическая 2012 1- том, №4, 348 - 352 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation7098.doc] [Файл:статья 2.doc]
3) Морфология висцеральных органов желтого суслика (Spermophilus fulvus) из биотопов Атырауской области. // ВЕСТНИК КазНУ, серия экологическая 2012 1- том, №4, 353 - 356 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation7102.doc] [Файл:Статья 3.doc]
4) Суворова М.А. ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В ГЕПАТОЦИТАХ УЖЕЙ ИЗ БИОТОПОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ДНК-КОМЕТ // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2013 39- том, №3, 192 - 195 стр., 4 - стр.
5) Экспериментальное исследование биохимических маркеров гепатотоксического действия Мангистауской нефти // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2013 38- том, №2, 340 - 344 стр., 5 - стр.
6) Морфологические изучение желудка крыс при действии гамма-облучения с использованием БАД. // Сборник Материалов международной научно-практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие природы и общества» посвященная 75-летию КазНУ им.аль-Фараби и 75-летию биологического факультета. 2009 2- том, №2, 142 - 144 стр., 3 - стр.
7) Зымыран жанар-жағар майы керосинмен (Т-1) әсерленген егеуқұйрық өкпесінің морфологиясы // «Поиск» серия биологическая 2009 1- том, №4, 48 - 51 стр., 4 - стр.
8) Жинақтаушы сорбұлақ маңында мекендейтін амфибийлердің өкпе эпителийіне сыртқы ортаның әсері // Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы экологии и устойчивое развитие общества" 2010 1- том, №1, 268 - 271 стр., 4 - стр.
9) Зымыран ғарыштық әрекетке ұшыраған және ұшыраған биотоптардан ауланған кіші сарышұнақ (Citellus pigmaeus Pallas) өкпесінің жағдайы // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2007 20- том, №1, 107 - 110 стр., 4 - стр.
10) 1,1-диметилгидразинмен және нитрозодиметиламинмен уланған егеуқұйрық өкпесінің морфометриялық зерттеулері // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2007 20- том, №1, 112 - 116 стр., 5 - стр.
11) Жаркова И.М., Решетова О.А. Влияние синтетического моющего средства «Ariel» на морфологические параметры рыбы Danio rerio отряда карпообразных в остром эксперименте // "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 2014 40- том, №1, 37 - 41 стр., 5 - стр.
12) Тыныбеков Б.М., Сапаров К.А., Есимсиитова З.Б., Жаркова И.М., Манкибаева С.А. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation // Journal of Engineering and Applied sciences. 2017 №12, 2002 - 2006 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation105173.pdf] [Файл:Scopus Статья.pdf]
13) Тыныбеков Б.М., Сапаров К.А., Есимсиитова З.Б., Жаркова И.М., Манкибаева С.А. The impact of the specialized products on the resistance of animals to the X-ray irradiation // Journal of Engineering and Applied sciences. 2017 №12, 2008 - 2012 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation105181.pdf] [Файл:Scopus Статья.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Опыт преподавания гистологических дисциплин в КазНУ им.аль-Фараби, // РОССИЯ Новосибирск 2017 г. 6 - стр. [Файл:Багила.pdf]
2) Аблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Манкибаева С.А. использование экспериментальных методов при выполнении курсовых и дипломных работ, // Заманауи биология және Қазақстан Республикасының биоалуантүрлілік сақтаудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Сапаров Қуандық Әбденұлының 75 жылдығына. КАЗАХСТАН КазНу им аль-Фараби 2017 г. 3 - стр. [Файл:использование экспериментальных методов при выполнении курсовых и дипломных работ (1).pdf]

Имидждік мақалалар

1) Жанымда жүр жақсы адам // "Қазақ университеті" газеті 2013 г. 8 7- 7 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation7108.doc] [Файл:статья 4.doc]
2) Шалахметова Тамара Минажевна // Экологическое образование в Казахстане 2013 г. 2 57- 57 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation7110.doc] [Файл:статья 5.doc]
3) ШАЛАХМЕТОВА ТАМАРА МИНАЖҚЫЗЫ // География, Биология, Экология орта мектепте 2013 г. 2 57- 57 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation7117.doc] [Файл:статья 6.doc]