ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Тарих, археология және этнология факультеті/ тарих, археология және этнология факультетінің деканаты/ Дауытбекова Маржан Канатбековна


Дауытбекова Маржан Канатбековна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: тарих, археология және этнология

Кафедра: тарих, археология және этнология факультетінің деканаты
Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Қазақ халқындағы батырлық дәстүрлер // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1557-7 246стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation51479.pdf] [Файл:Оқулық.pdf]
2) Қазақ халқының саяси-потестарлық институттары // " Қазақ университеті " 2018г. ISBN 978-601-04-3266-6 115стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation120773.docx] [Файл:Потестарн. оқу құралы.docx]
3) Қазақ халқының саяси-потестарлық институттары // " Қазақ университеті " 2018г. ISBN 978-601-04-3266-6 115стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation120775.docx] [Файл:Потестарн. оқу құралы.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Батырлар институтының әлеуметтік-экономикалық және саяси қызметі. әл-Фараби ат. ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 2009. №2 // әл-Фараби ат. ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 2009. №2 2009 2- том, №2, 51 - 54 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation19784.pdf] [Файл:vestnik kazgu.pdf]
2) Основные тенденции и подходы теории международных отношений в области внешней политики США. Вестник КазНПУ им. Абая. №3. 2013. Серия социалогических и политических наук // Вестник КазНПУ им. Абая. №3. 2013. Серия социалогических и политических наук 2013 №3, 91 - 95 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation19792.pdf] [Файл:vestnik agu2.pdf]
3) Place of Kazakh batyrs in society. // Wulfenia jornal. vol.21. №5. may 2013 // Wulfenia jornal. vol.21. №5. may 2013 2013 №5, 415 - 424 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation19798.pdf] [Файл:Article about Batyrs11.pdf]
4) Құпиясы ашылмаған қорған // Вестник КазНУ. Серия исторический 2016 1- том, №1, 226 - 232 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation50047.pdf] [Файл:Қорған.pdf]
5) Қазақ батырларының қару түрлері және қолданыс ерекшеліктері // Вестник КазНПУ 2015 1- том, №3, 127 - 132 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation50074.pdf] [Файл:АГУ.pdf]
6) XVІІІ ғасырдағы қазақ батырлары // «Қазақ тарихы». Ғылыми-әдістемелік журнал. 2015 1- том, №8, 8 - 11 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation51340.pdf] [Файл:Қазақ тарихы№8.pdf]
7) Электрондық құралдардың ролі // Қазақ тарихы 2016 1- том, №3, 44 - 47 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation61472.docx] [Файл:Қазақ тарихы№3 Қозғамбаевамен.docx]
8) Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі -тарихи -мәдени қорық музейлерінің тарихы // Вестник КазНУ 2015 1- том, №3, 44 - 47 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation61494.docx] [Файл:Дауытбекова -Вестник 2015 Қозғамбаевамен.docx]
9) Kazakh batyrs and their role in society. // Вестник КазНУ 2016 1- том, №1, 312 - 320 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation61671.pdf] [Файл:анг.pdf]
10) Mythologized History and Politics in Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan// Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie. 2016. V.21.-Iss 1.-P. 103-114 // Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie. 2016 1- том, №21, 103 - 114 стр., 11 - стр. [Аннотация:annotation110510.docx] [Файл:2016_1 Универ Краиова Альфия.pdf]
11) І - дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы // Вестник КазНУ. Серия исторический 2016 №4, 25 - 32 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation78247.docx] [Файл:Дауытбекова, ІДЖС.docx]
12) Қыпшақ бірлестігі: тарихи таным // Қазақ тарихы 2016 №5, 9 - 12 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation78253.docx] [Файл:Кипчак.docx]
13) Толеубаев А.., Қалыш А.Б. THEORETICAL PROBLEMS OF LAND OWNERSHIP // Romanian Academy Francisk Rainer Institute of Anthropology 2016 №53, 35 - 47 стр., 13 - стр. [Аннотация:annotation78352.docx] [Файл:Статья скопус краткая.docx]
14) ҚAЗAҚ ҚОҒAМЫНДAҒЫ СAЯСИ-ПО ТЕСТAРЛЫҚ ИНС ТИ ТУТТAР ТAРИ ХЫНAН // Вестник КазНУ. Серия историческая. №1. 2017 2017 1- том, №1, 56 - 66 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation85355.pdf] [Файл:ҚAЗAҚ ҚОҒAМЫНДAҒЫ СAЯСИ-ПО ТЕСТAРЛЫҚ ИНС ТИ ТУТТAР ТAРИ ХЫНAН.pdf]
15) Мем ле кет тік Ортaлық Му зей дің тaри хи эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік жә не зер гер лік бұйымдaрдың мaңыз ды лы ғы (му зей кол лек циялaры не гі зін де) // Вестник КазНУ. Серия историческая. №1. 2017 2017 1- том, №1, 264 - 269 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation85357.pdf] [Файл:ЦГМК.pdf]
16) Ұлттық ойындар // Қазақ тарихы 2017 1- том, №1, 8 - 13 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation86664.pdf] [Файл:Қазақ тарихы.pdf]
17) Мемлекеттік Орталық Музейдің тарихи этнография залындағы тұрмыс-тіршілік және зергерлік бұйымдардың маңыздылығы (музей коллекциялары негізінде) // "Вестник КазНУ" (серия историческая) 2017 1- том, №1, 265 - 269 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation115398.pdf] [Файл:Вестник КазНУ Кусаинова.pdf]
18) The importance of household and jewelry products in the hall of the historic Ethnography of Central State Museum (On the basis of the museum's collection) // Fundamentalis scientiam. №3. Madrid, Spain 2017 №4, 4 - 8 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation115404.pdf] [Файл:fundamentalis_№4 Кусаинова.pdf]
19) KAZAK HALKININ GELENEKSEL HUKUKUNDA CEZALANDIRMA ŞEKİLLERİ // Milli Folklor 2017 1- том, №111, 193 - 207 стр., 15 - стр. [Аннотация:annotation120633.pdf] [Файл:скрин-миллифолклор.docx]
20) INSTITUTE OF BATYRS IN KAZAKH SOCIETY // Вестник КазНУ серия историч 2017 4- том, №4, 46 - 55 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation120665.pdf] [Файл:Дауытбекова М.К..compressed.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , дәстүрлі қазақ қоғамына тән құндылықтар жүйесіндегі батырлардың орны мен рөлі. // Теоретические и практические аспекты социально-экономического и политического развития стран Центральной Азии и СНГ. Материалы международной конференции. том 2., // КАЗАХСТАН 2010 г. 8 - стр. [Файл:Дәстүрлі қазақ қоғамына тән құндылықтар жүйесіндегі батырлардың орны мен рөлі.pdf]
2) , ХІХ ғасырдың ІІ-жартысындағы Жетісу облыстық денсаулық сақтау саласының даму тарихынан. // "С.Асфендияров: шығармашылық қызметі және қазіргі Қазақстан". Х/а ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары., // КАЗАХСТАН 2014 г. 4 - стр. [Файл:асфендияров.pdf]
3) , ХУІІ-ХУІІІ ғғ. батырлардың саяси қызметінің кейбір мәселелері туралы//. "Дүниежүзі тарихы: зерттеу және оқыту мәселелері" атты "Нұрпейісов оқулары" шеңберіндегі ҚР ҰҒА академигі К.Нұрпейіс 75-жылдығына арналған х/а ғылыми-практикалық конференция материалдары., // КАЗАХСТАН 2010 г. 3 - стр. [Файл:Батырлардың саяси қызметі.pdf]
4) , Жеңіс жолындағы еңбек. "С.Ж.Асфендияров:шығармашылық қызметі және қазіргі Қазақстан" х/а ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары., // КАЗАХСТАН 2014 г. 6 - стр. [Файл:асфендияров.pdf]
5) , Батырлыққа тәрбиелеу мектебі және батырлық өмір салты ретінде. "қазіргі тарих ғылымының проблемалары:жаңа бағыттар мен көзқарастар". "Бекмаханов оқулары" Х/а ғылыми конференция материалдары, // КАЗАХСТАН 2010 г. 3 - стр. [Файл:batyrlykka tarbieleu.pdf]
6) , Қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздікті сақтау жолындағы Абылай ханның қызметі, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 3 - стр. [Файл:Абылай.pdf]
7) , К обоснованию предмета изучения традиционной нормативной культуры казахского народа, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 3 - стр. [Файл:ЖенПУ.pdf]
8) , Қазақ батырларының әлеуметтік рузани болмысы мен беделі, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 3 - стр. [Файл:Оразбаев.pdf]
9) , Дәстүрлі қазақ қоғамындағы батырлардың орны, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 8 - стр. [Файл:image.jpeg]
10) , Дәстүрлі қазақ қоғамындағы батырлардың ролі, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 5 - стр. [Файл:2016 Отрар Алкабы.docx]
11) БАТЫРЛАР ИНСТИТУТЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, // КАЗАХСТАН Алматы 2018 г. 6 - стр. [Файл:Арғынбаев.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Өмір жолы өнеге // Жетісу 2016 г. 48 4- 4 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation51550.pdf] [Файл:Жетісу.pdf]
2) Құпиясы ашылмаған қорған // g-global 2016 г. 5 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation57763.docx] [Файл:Документ Microsoft Office Word.docx]
3) Козгамбаева Г.Б. Археология майталманы // Қазақ университеті 2016 г. 14 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation59802.pdf] [Файл:Қазақ Университеті.pdf]
4) Козгамбаева Г.Б. Электрондық құралдардың рөлі және студенттердің танымдық қызметін таныту // "Қазақ тарихы" ғылыми-әдістемелік журнал 2016 г. 3 44- 46 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation59860.pdf] [Файл:Электрондық құралдардың рөлі.pdf]
5) К обоснаваниию предмета изучения традиционной нормативной культуры казахского народа // Қазақстан Республикасының 25-жылдығына арналған "Нұрпейіс оқулары" аясында өтетін "ХХІ ғ. Қазақстандық ғылым:өзекті мәселелірі мен келешегі" атты халықаралық ғылыми -тәжірбиелікконференция материалдары 2016 г. 1 171- 174 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation61720.pdf] [Файл:ЖенПУ.pdf]
6) Тағылымды демалыс // "Қазақ университеті" газеті 2016 г. 34 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation77067.docx] [Файл:Дауытбекова М.Қ.77.docx]
7) Қойнауы құт Жетісу // Жетісу 2017 г. 22 4- 4 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation80799.docx] [Файл:Қойнауы құт Жетісу.docx]
8) Айналаны нұрландырған универсиада // " Қазақ университеті " 2017 г. 4 8- 8 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation85371.pdf] [Файл:Қазақ унив1.pdf]
9) Театр-тәрбие бесігі // " Қазақ университеті " 2017 г. 4 8- 8 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation85373.pdf] [Файл:Қазақ унив2.pdf]
10) Қазақ халқының саяси-потестарлық институттар тарихын оқытудың әдістемелік мәселелері // 47-метод. конференция 2017 г. 4 87- 90 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation86731.pdf] [Файл:Метод, Дауытбекова.pdf]
11) ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ ТАРИХЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ // «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ ЖАҢҒЫРУЫ: «АЛАШ» ЖӘНЕ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯЛАРЫ» 2017 г. 1 303- 308 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation89735.pdf] [Файл:Метод статья 2017-2.pdf]
12) Болашақ тарихшылар сынға түсті // " Қазақ университеті " 2018 г. 12 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation120689.pdf] [Файл:Болашақ.pdf]
13) Болашақ тарихшылар сынға түсті // " Қазақ университеті " 2018 г. 12 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation120691.pdf] [Файл:Болашақ.pdf]