ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы/ Мадиева Гульмира Баянжановна


Мадиева Гульмира Баянжановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Ағылшындыққа кіріспе
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы аударма (ағылшын тілі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С2 деңгейі)
Аудару теориясы мен практикасы
Базалық шетел тілі
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Британдық ұлттық корпус
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
Жазбаша аударманың нормативтері
Классикалық тілдер (латын, фраб, парсы)
Компьютерлік лексикография және аударма мәселелері (ағылшын)
Ономастиканың теориясы мен практикасы
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Стилистика
Теориялық грамматика
Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
Халықаралық тілдік сынамалар (IELTS)
Шетел филологиясына кіріспе

Магистратура
Лингвистика және семиотика
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет

Докторантура
Дискурстың жанрлық сипаттамасы
Жалпы грамматика және семантика
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Жалпы фонетика мен фонология
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Лингвистика әмбебап және лингвистикалық типология
Лингвистикалық антропология
Лингвистикалық семантика мен прагматика
Мәдениаралық коммуникация мәселелері
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Тіл, мәдениет және сәйкестілік
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Тіл: семантика және узус
Тілдік жүйенің өтімділігі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит УМКД дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус дисциплины Язык, мышление, националный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит тематику лекций по дисциплине Язык, мышление, национальный менталитет
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общая лингвистика: структура и семантика"
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы семинарских занятий и список литературы
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы самостоятельной работы докторанта и самостоятельной работы докторанта под руководством преподавателя
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к экзамену и список необходимой литературы
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит формы контроля и оценки знаний докторантов
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материалы лекции 2
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержи материалы к лекции 1
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые позиции образовательной траектории дисциплины
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл состоит из содержания дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет (цели, задачи, пререквизиты, значение лекций, семинаров, задания рубежного контроля, контрольные вопросы, основную и дополнительную литературу)
Мәдениаралық коммуникация мәселелері
Файл содержит адреса виртуальных лабораторий, используемых на занятиях
Лингвистика және семиотика
Файл содержит Карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Методические рекомендации к семинарским занятиям, к лекциям, СРД, СРДП
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Лингвистика және семиотика
Фалда "Лингвистика және семиотика" атты пәннің силлабусы орналасқан
Лингвистика және семиотика
Файлда Лингвистика және семиотика атты пәнінің семинар тақырыптары еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда МӨЖ және ММӨЖ тапсырмалары еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда 1-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәннәің 2,3-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәнінің 4-5 лекция тақырыптары еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Фалда емтихан сұрақтары еңгізілген
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 1
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 2
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 3
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 4
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 5
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 6
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 7
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 8
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 9
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 10
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 11
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 12
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 13
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 14
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 15
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит вопросы к экзамену
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит задания СРД и СРДП
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материал к лекции 3
Лингвистика және семиотика
Файл содержит силлабус по дисциплине Лингвистика и семиотика для группы с русским языком обучения
Лингвистика және семиотика
Файл содержит темы и задания семинарских занятий
Лингвистика және семиотика
Файл содержит задания к СРМП и СРМ
Лингвистика және семиотика
Файл содержит экзаменационные вопросы и список литературы для подготовки к экзамену
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Жалпы фонетика мен фонология
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит силлабус по дисциплине Концепции современного естествознания (язык и экология)
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит темы семинарских занятий.
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание силлабуса
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание семинарских занятий
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит статью Ю. Л. Воротникова О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ СМЫСЛОВ (Исследования по славянским языкам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 137-147)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по морфологической классификации языков
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит общий обзор лекций
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит форму контроля знаний докторантов
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для подготовки к MidtermExam
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к MidtermExam
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус содержит описание дисциплины "Язык, сознание и национальный менталитет"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал лекций по дисциплине Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал для лекций по теме связь языка и мышления
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит дополнительный материал по теме Национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые понятия темы Язык и национальный характер
Жалпы фонетика мен фонология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит статью Нуждина о менталитете
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание дисциплины "Язык, сознание, национальный менталитет", предназначенный для докторантов 2 курса
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные понятия о связи мышления и языка
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые вопросы о национальном менталитете
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал по соотношения мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит задания самостоятельной работы студента и самостоятельной работы студента под руководством преподавателя
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит темы и основные понятия дисциплины Современные концепции естествознания (язык и экология)
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит перечень примерных экзаменационных вопросов, основную и дополнительную литературу
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл сдержит методические рекомендации по выполнению семинарских занятий, СРСП и СРС
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Мышление"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Национальный менталитет"
Педагогикалық тәжірибе
Дневник педагогической практики, необходимый для ведения записей о прохождении практики докторантов
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задания для самостоятельной работы докторантов
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит экзаменационные вопросы к дисциплине
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнительный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 1
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 4
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание лекций, семинаров, СРМП, СРМ, вопросы к экзаменам по специальности "Лингвистика"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит названия тем семинарских занятий и список необходимой литературы
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит основные темы лекционных занятий и список необходимой литературы доя пдоготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Силлабус содержит основные положения курса "Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит темы семинарских занятий, литературу для подготовки к ним.
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические реклмендации к изучению дисциплины.
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит темы семинарских занятий, основную и дополнительную литературу.
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит экзаменационные вопросы и литературу для подготовки к экзамену
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 2-3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 4-5
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 6-7
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал лекций 10-11
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит Силабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержи силлабус по дисциплине "Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы межкультурной коммуникации и конфликты
Педагогикалық тәжірибе
Файл содержит рабочую программу педпрактики докторантов 2 курса специальности "Лингвистика"
Педагогикалық тәжірибе
Файл содержит список литературыЮ необходимой для подготовки к занятиям и проведению педпрактики
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задание дляMidtermexam
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Файл содержит вопросы, необходимые для сдачи Midtermexam.
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические рекомендации по изучаемой дисциплине
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для MIDTERM EXAM, которые докторант должен был усвоить за первые 7 недель обучения.