Басты бет / Ақпараттық технологиялар / Жасанды интеллект және big data / Дюсембаев Ануар Ермуканович

Дюсембаев Ануар Ермуканович

Лауазымы: профессор м.а., доцент м.а.
Жасанды интеллект және big data
Scopus author ID: 24521548500
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ЛМУ Жоғары 1975
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Алгоритмдерді құру және талдау
АКТ математикалық негіздері
Математикалық және фундаменталды компьютерлік жүйелердің негіздері
АЖ қосымшаларын модельдеу дизайны
АЖ-дегі мәліметтерді зияткерлік талдау
Қолданбалы data mining жобасы 2
Алгоритмдерді құру және талдау
Компьютердің санау модульдері
Краткий конспект
Алгоритмдерді құру және талдау
Қолданбалы data mining жобасы 2
Компьютердің санау модульдері
Карта методической обеспеченности дисциплин кафедры
Қолданбалы data mining жобасы 2
Алгоритмдерді құру және талдау
АКТ математикалық негіздері
Компьютердің санау модульдері
Консп.лекций
Қолданбалы data mining жобасы 2
Компьютердің санау модульдері
Карта метод. обесп.
АКТ математикалық негіздері
АКТ математикалық негіздері
АЖ-дегі мәліметтерді зияткерлік талдау
АЖ қосымшаларын модельдеу дизайны
Алгоритмдерді құру және талдау
Алгоритмдерді құру және талдау
Қолданбалы data mining жобасы 2
Компьютердің санау модульдері
Кратк.консп Компьютерные модели вычислений 1курс магистратура
Қолданбалы data mining жобасы 2
Алгоритмдерді құру және талдау
АКТ математикалық негіздері
Дерек құрылымы
Метод.указания
Дерек құрылымы
Краткий конспект
Дерек құрылымы
Карта м.о.
Дерек құрылымы
Силабус предмета Data Structures для 1-го курса сп.АиУ
Компьютердің санау модульдері
Силабус курса Компьютерные модели вычислений
Компьютердің санау модульдері
Методические указания и рекомендации для выполнения лаб.работ

1

Дюсембаев Ануар Ермуканович Физматлит (МАИК, Наука) 2001 - г. ISBN 5-9221-0069-6 12 - стр. РЕСЕЙ

2

Дюсембаев Ануар Ермуканович Algorithms and Data Structures 2014 - г. ISBN 978-601-04-0392-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Дюсембаев Ануар Ермуканович Computer Architecture dair 2012 - г. ISBN 9965-9459-1-8 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дюсембаев Ануар Ермуканович Securities Portfolios Risk Estimation by the Use of Baesian Self -organized Maps 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Дюсембаев Ануар Ермуканович FUZZY OPERATOR AND THREE DIMENSIONAL NEURAL NETWORK FOR PATTERN RECOGNITION PROBLEM 2013 - г. 4 - стр. 0

3

Дюсембаев Ануар Ермуканович Об одном подходе к задаче сегментации программ.Доклады АН России.1993,т.323, N6,с.712-714 1993 - г. 3 - стр. 323

4

Дюсембаев Ануар Ермуканович О корректности алгебраических замыкании распознающих алгоритмов тестового типа 1982 - г. 9 - стр. 22

5

Дюсембаев Ануар Ермуканович Cинтез корректных алгоритмов в замыканиях распознающих алгоритмов с представительными наборами и системами опорных множеств 1983 - г. 9 - стр. 23

6

Дюсембаев Ануар Ермуканович AJIIPS(AUSTRALIAN JOURNAL of INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING SYSTEMS),Volume 14,No.2,2014,p.15-21 Dyusembaev A.E., Grishko M.V., Kaliazhdarov D.R.The Conditions of Solvability of the Inverse Problem of Operator Equation for Pattern Recognition Neurooperator Model 2014 - г. 6 - стр. 14

7

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2015 - г. 4 - стр. 461

8

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2015 - г. 4 - стр. 91

9

Дюсембаев Ануар Ермуканович ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ 2017 - г. 4 - стр. 473

10

Дюсембаев Ануар Ермуканович Conditions of the Correctness for the Algebra of Estimates Calculation Algorithms with μ-Operators over a Set of Binary-Data Recognition Problems 2017 - г. 9 - стр. 2

11

Дюсембаев Ануар Ермуканович An Approach to the Solution of Recognition Problems Using Neural Networks A.E.Dyusembaev 2017, Vol.95, N2 ( Doklady Mathematics) 2017 - г. 4 - стр. 95

12

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2018 - г. 14 - стр. 58

13

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2018 - г. 4 - стр. 98

14

Дюсембаев Ануар Ермуканович Expansion of ideas and processes in social and biological communities 2018 - г. 10 - стр. 6

15

Дюсембаев Ануар Ермуканович Об услОвиях кОрректнОсти для алгебры распОзнающих алгОритмОв с исхОдным мнОжествОм m-ОператОрОв над мнОжествОм задач с бинарнОй инфОрмацией © 2018 г. а. е. дюсембаев*, г. в. гришко** 2018 - г. 4 - стр. 482

16

Дюсембаев Ануар Ермуканович ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕКТНОГО АЛГОРИТМА И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ С БИНАРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 2018 - г. 14 - стр. 58

17

Дюсембаев Ануар Ермуканович Neural Network Construction of t for Recognition Problems with Standard Information on the Basis of a Model of Algorithms with Piecewise Linear Surfaces and Parameters 2019 - г. 5 - стр. 100

1

Дюсембаев Ануар Ермуканович FUZZY OPERATOR AND THREE DIMENSIONAL NEURAL NETWORK FOR PATTERN RECOGNITION PROBLEM 2013 - г. 4 - стр. Тайвань

2

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2014 - г. 1 - стр. Taiwan

3

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2016 - г. 1 - стр. Kiro

4

Дюсембаев Ануар Ермуканович 2016 - г. 1 - стр. Riga
Автордың құжаттары

11

Цитирования

25 по 10
құжаттар

h-индексі

3

2018

Computational Mathematics and Mathematical Physics
58, с. 1673-1686

2

Цитирований
2018

Computational Mathematics and Mathematical Physics
58, с. 1673-1686

5

Цитирований
2018

Doklady Mathematics
98, с. 421-424

1

Цитирований
2018

Doklady Mathematics
98, с. 421-424

3

Цитирований
Expansion of ideas and processes in social and biological communities

Fedotov, A.M., Murzakhmetov, A.N., Dyusembaev, A.E.

2018

Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications
6, с. 17-28

0

Цитирований
2017

Pattern Recognition and Image Analysis
27, с. 166-174

4

Цитирований
2017

Pattern Recognition and Image Analysis
27, с. 166-174

5

Цитирований
2017

Pattern Recognition and Image Analysis
27, с. 166-174

6

Цитирований
2017

Doklady Mathematics
95, с. 125-128

4

Цитирований
2017

Doklady Mathematics
95, с. 125-128

5

Цитирований
2015

Doklady Mathematics
91, с. 236-239

4

Цитирований
2015

Doklady Mathematics
91, с. 236-239

5

Цитирований
2015

Doklady Mathematics
91, с. 236-239

6

Цитирований
2014

iFUZZY 2014 - 2014 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications, Conference Digest
, с. 158-162

0

Цитирований
2013

iFUZZY 2013 - 2013 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications
, с. 230-233

2

Цитирований