Басты бет / Заң факультеті / азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Тыныбеков С. Судебная система Республики Казахстан: развитие и перспективы 2011 - г. 8 - стр.

2

Тыныбеков С. Қазақстан Республикасының заңдары бойынша азаматтық іс жүргізу қатынастарының пайда болуының алғы шарттары мен элементтері. 2011 - г. 5 - стр.

3

Тыныбеков С. Азаматтық іс жүргізу қатынастарының қоғамдық қатынастар жүйесінде алатын орны. 2011 - г. 5 - стр.

4

Худайбердина Г. А. Фирменное наименование как средство индивидуализации участников гражданского оборота 2011 - г. 4 - стр.

5

Худайбердина Г. А. Проблемы ограничения семейной дееспособности граждан 2012 - г. 6 - стр.

6

Худайбердина Г. А. К вопросу о свободе договора в гражданском праве 2011 - г. 6 - стр.

7

Худайбердина Г. А. Проблемы ограничения дееспособности граждан 2012 - г. 5 - стр.

8

Худайбердина Г. А. Понятие и структура гражданской правосубъектности граждан РК 2012 - г. 6 - стр.

9

Худайбердина Г. А. Конституционно-правовое обеспечение правосубъектности граждан в РК 2011 - г. 5 - стр.

10

Тыныбеков С. Право на квалифицированную юридическую помощь как конституционный принцип 2011 - г. 11 - стр.

11

Тыныбеков С. Судебная система Республики Казахстан: развитие и перспективы (на китайском языке). 2011 - г. 16 - стр.

12

Тыныбеков С. Участие адвоката по делам, связанным с брачно-семейными отношениями. 2012 - г. 6 - стр.

13

Муксинова А. Т. Сулейменова С.Ж. Особенности рассмотрения дел, возикающих из семейно-брачных отношений 2012 - г. 10 - стр.

14

Межибовская И. В. Правовая защита населения от радиационного риска в Республике Казахстан 2011 - г. 4 - стр.

15

Межибовская И. В. Новые тенденции миграционного законодательства Республики Казахстан в свете трудовых правоотношений 2011 - г. 7 - стр.

16

Межибовская И. В. Социальная защита в свете социально-обеспечительных правоотношений 2011 - г. 6 - стр.

17

Межибовская И. В. Правовое регулирование социальной защиты материнства и детства в Республике Казахстан 2012 - г. 5 - стр.

18

Межибовская И. В. Договор – как основа накопительной пенсионной системы в Республике Казахстан 2012 - г. 6 - стр.

19

Межибовская И. В. Проблемы миграционного законодательства Республики Казахстан в свете международных обязательств 2012 - г. 6 - стр.

20

Межибовская И. В. Научная экспертиза как гарант качества в законотворческом процессе. Казахстанское право: наука и практика. 2011 - г. 7 - стр.

21

Карашева Ж. Т. Әйелдердің еңбегін қорғау ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр.

22

Карашева Ж. Т. Әйелдердің және он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр.

23

Карашева Ж. Т. Заңды тұлғалардың пайда болу негіздемелері 2012 - г. 4 - стр.

24

Урисбаева А. А. Еңбек даулары: шешу тәртібі мен ерекшеліктері 2011 - г. 4 - стр.

25

Урисбаева А. А. Ұжымдық еңбек дауларының түсінігі мен құқықтық реттелуі. 2012 - г. 4 - стр.

26

Мұқалдиева Г. Б. ҚР-да делдалдық қатынастарды құқықтық реттеу 2012 - г. 5 - стр.

27

Мұқалдиева Г. Б. Интеллектуалдық меншік құқығындағы азаматтық құқықтық шарттар 2012 - г. 5 - стр.

28

Мұқалдиева Г. Б. Көп әйелалушылық отбасылық құқықтық мәселе ма ? 2012 - г. 6 - стр.

29

Мұқалдиева Г. Б. Дүние жүзі мемлекетерінде агенттік шартының құқықтық реттелуі 2011 - г. 5 - стр.

30

Мұқалдиева Г. Б. ҚР-да делдалдық шарттарды құқықтық қамтамасыз ету 2011 - г. 5 - стр.

31

Мұқалдиева Г. Б. Понятие и особенности договора комиссии 2012 - г. 5 - стр.

32

Мұқалдиева Г. Б. ҚР-да делдалдық шарттарды құқықтық реттеу 2011 - г. 5 - стр.

33

Мұқалдиева Г. Б. Актуальные проблемы интеллектуальной собственности 2012 - г. 3 - стр.

34

Тыныбеков С. Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь как принцип уголовного судопроизводства в Республике Казахстан 2012 - г. 2 - стр.

35

Тыныбеков С. Адвокатура как правовой институт защиты интересов личности в уголовном процессе 2011 - г. 6 - стр.

36

Тыныбеков С. Процессуальное положение адвоката-представителя в уголовном судопроизводстве 2007 - г. 10 - стр.

37

Тыныбеков С. Адвокаттың қылмыстық процеске өкіл ретінде қатысуы 2003 - г. 2 - стр.

38

Атаханова С. К. ТМД және Шығыс Еуропа мемлекеттерінің азаматтық со ісін жүргізуге байланысты халықаралық шарттарға қатысу мәселелері. 2012 - г. 4 - стр.

39

Атаханова С. К. Неке және отбасы қатынастарын реттеудің конституциялық-құқықтық негіздері. 2012 - г. 4 - стр.

40

Атаханова С. К. Халықаралық жеке құқықтағы отбасы құқығы. 2012 - г. 6 - стр.