ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ философия және саясаттану факультетінің деканаты/ Жариялынымдар / Ғылыми мақалалар
Жариялыным тізімдері. философия және саясаттану факультетінің деканаты
Ғылыми мақалалар

Жариялынымдардың жылы:  Все   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Беттер:  1   2  

1) Алгожаева Н. С. Қазіргі қоғамдағы құндылықтардың ұлттық тәрбиеде орын алуы //Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, № 2 (26), Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ,2011-5-9 бб. (Шакирова А.) // Абай институтының хабаршысы 2011 №2, 5 - 9 стр., 5 - стр.
2) Алгожаева Н. С. Сабақтастығы жарасқан орта // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №1, 10 - 12 стр., 3 - стр.
3) Алгожаева Н. С. Алпысбаева Б.Е. Кәсібиліктің ХХІ ғасырдағы мәні мен маңыздылығы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №1, 57 - 61 стр., 4 - стр.
4) Алгожаева Н. С. Қазіргі кездегі гендерлік білім мәселесі // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №3, 54 - 58 стр., 5 - стр.
5) Алгожаева Н. С. Студент жастарға рухани тәрбие беру мәселелері // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №3, 70 - 74 стр., 4 - стр.
6) Алгожаева Н. С. Жасөспірімдерде девиантты мінез-құлықтың пайда болуының әлеуметтік-педагогогикалық себептері // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 107 - 111 стр., 5 - стр.
7) Алгожаева Н. С. Зерттеу университеті жағдайында білім беру парадигмаларының қолданысы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 47 - 52 стр., 6 - стр.
8) Алгожаева Н. С. Жумабекова К.Б. Зерттеу универститеті жағдайында білім беру парадигмаларының қолданысы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 47 - 52 стр., 5 - стр.
9) Алгожаева Н. С. Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс бағыттары // Білім берудегі менеджмент 2012 №4, 7 - стр. [Файл:макала.doc]
10) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Жумабекова К.Б., Абдуллаева П.Т. Мектептегі тәрбие үдерісінің сипаты // Қазақстан ПҒА хабаршысы 2013 №1, 54 - 61 стр., 8 - стр.
11) Алгожаева Н. С. Жумабекова К.Б. Мектептің тәрбие үдерісіне оқушылардың көзқарасы // ҚазҰУ Хабаршысы. Педагогикалық ғылымдар сериясы 2012 №3, 70 - 75 стр., 6 - стр.
12) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Қасен Г.А. Дети «Индиго» - реальность или вымысел: результаты диагностики специфики одаренности // Вестник АПН Казахстана 2013 52- том, №2, 55 - 59 стр., 5 - стр.
13) Алгожаева Н. С. Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау // "Вестник казНУ. Серия: Педагогические науки 2014 №1, 138 - 148 стр., 10 - стр.
14) Алгожаева Н. С. Teachers professional preparation in the United States: Instructional experience for Kazakhstan // Life Science Journal 10 (4) PP. 2382 - 2391 Импакт –фактор – 0,134 2014 №4, 412 - 417 стр., 5 - стр.
15) Алгожаева Н. С. Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде // Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі. 44-ші ғылыми –әдістемелік конференция материалдары 17-18 қаңтар 2014 ж. 2015 1- том, №1, 182 - 185 стр., 5 - стр.
16) Алгожаева Н. С. Integrating into world educational system // Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance WCPCG-2014 2015 1- том, №1, 511 - 514 стр., 4 - стр.
17) Алгожаева Н. С. ВЕСТНИК КазНУ Серия «Педагогические науки» // "Вестник КазНУ" серия Педагогические науки 2015 44- том, №1, 32 - 42 стр., 10 - стр. [Файл:Вестник Педагогика 1-44-2015.pdf]
18) Алгожаева Н. С. Вестник КазНУ // // Хабаршы Вестник. Серия Психологии и социологии 2015 53- том, №2, 40 - 46 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation29384.pdf] [Файл:НС (1).pdf]
19) Алгожаева Н. С. Когабаева А.М. Interconnection of civic education and civic society // Вестник серия психологии и социологии 2015 №2, 40 - 46 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation31437.docx] [Файл:№2(53(2015.pdf]
20) Алгожаева Н. С. Педагогикалық құзыреттілікті жобалау оқытушы даярлаудың құраушы компоненті ретінде // Вестник КазНУ педагогическая серия №3 (46),2015 2015 №3, 58 - 68 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation32881.docx] [Файл:Скан статья АНС.docx]
21) Мейрбаев Б. Б. Курманалиева А.Д. Роль наследия аль-Фараби в межкультурном диалоге // Вестник КазНУ. Серия религиоведения 2015 №1, 30 - 35 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation60905.pdf] [Файл:1(1_.pdf]
22) Мейрбаев Б. Б. Религиозные верования исмаилитов Ага-Хана // "Вестник КазНУ" Серия Философия. Культурология. Политология. 2015 1- том, №50, 7 - стр. [Аннотация:annotation35802.pdf] [Файл:МББ.pdf]
23) Мейрбаев Б. Б. Взгляды мутaзилитов нa судьбу и предопределение // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38759.pdf] [Файл:MBB 1(5) 2.pdf]
24) Мейрбаев Б. Б. The introduction to the Docetism Controversy // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38761.pdf] [Файл:MBB 1(5).pdf]
25) Алгожаева Н. С. Жоғары мектептердің ұйымдастырушылық мәдениеті мәселесі // Вестник КАзНУ серия "Педагогические науки" № 1(44) 2015 №44, 32 - 42 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation41986.docx] [Файл:Вестник № 1(44).docx]
26) Мейрбаев Б. Б. Есекеева Э.Ф. Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий анализ // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2015 4- том, №4, 7 - стр. [Аннотация:annotation43170.pdf] [Файл:Есекеева Мейробаев 4(4).pdf]
27) Алгожаева Н. С. Педагог психологтарды пенитенциарлық мекемелерде жұмысқа дайындау мәселесі // Вестник КазНУ серия педагогические науки 2016 №47, 42 - 48 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation58419.pdf] [Файл:Булатбаева А., Алгожаева Н-1.pdf]
28) Мейрбаев Б. Б. Курманалиева А.Д. Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны // Вестник Казну Религиоведение 2015 1- том, №1, 7 - стр. [Аннотация:annotation59283.pdf] [Файл:3-5-1-SM.pdf]
29) Мейрбаев Б. Б. Есекеева Э.Ф. The Islamic factor in modern Europe: religious stduies review // Вестник КазНУ. Серия Философия. Культурология. Политология. 2016 2- том, №54, 6 - стр. [Аннотация:annotation61769.pdf] [Файл:images.pdf]
30) Мейрбаев Б. Б. Миссия университета и человеческий капитал // Вестник КазНУ серия философия, культурология, политология 2016 2- том, №54, 7 - стр. [Аннотация:annotation61866.pdf] [Файл:images(1).pdf]
31) Алгожаева Н. С. Есенова К.А., Алкожаева А.С. Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау. // "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 2014 1- том, №41, 9 - стр. [Аннотация:annotation69872.pdf] [Файл:ХабаршыПедагог.pdf]
32) Мейрбаев Б. Б. Появление и осбенность прaвовых доктрин в ислaме // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2016 3- том, №7, 10 - стр. [Аннотация:annotation70595.pdf] [Файл:Вестник Религия 3-7-2016 19,10,2016+-split-merge.pdf]
33) Алгожаева Н. С. Result-Oriented Management: the Experience of Kazakhstani Universities // Journal of Cell and Molecular biology 2016 11- том, №18, 11699 - 11708 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation71618.pdf] [Файл:IJESE_1631_article_583bf54d65301.pdf]
34) Мейрбаев Б. Б. Курманалиева А.Д., Мұқан Н.., Абжалов С.У. Confessional Peculiarity of Chinese Islam // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016 11- том, №15, 7906 - 7915 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation74448.pdf] [Файл:NURZAT SCOPUS.pdf]
35) Мейрбаев Б. Б. Психологические методы воздействия нa личность в религии // Вестник КАЗНУ серия Религиоведение 2016 2- том, №6, 7 - стр. [Аннотация:annotation76932.pdf] [Файл:МББ Мадалиева.pdf]
36) Алгожаева Н. С. Білім беру парадигмаларындағы әл-Фараби ілімінің көрінісі // Хабаршы. "Педагогикалық ғылымдар сериясы" №2 (48) 2016 2016 №2, 12 - 18 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation81326.docx] [Файл:Вестник №2.docx]
37) Алгожаева Н. С. Қазақстан мен Оңтүстік Корея мемлекеттерінің орта білім беру жүйесі: салыстырмалы талдау // Хабаршы "Педагогикалық ғылымдар сериясы" 2016 №3, 112 - 120 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation81818.pdf] [Файл:Вестник статья НС.pdf]
38) Алгожаева Н. С. ЖАСТАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ. // "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 2017 №2, 32 - 37 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation81904.docx] [Файл:Стаья Фото.docx]
39) Алгожаева Н. С. ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. // "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 2017 №1, 273 - 278 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation87216.docx] [Файл:Наука и жизнь 2.docx]
40) Мейрбаев Б. Б. Құрaндaғы жaзa үкімдері // Вестник КазНУ серия религиоведения 2016 4- том, №8, 7 - стр. [Аннотация:annotation87318.pdf] [Файл:МББ Вестник Религиоведение 4(8).pdf]