ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ философия және саясаттану факультетінің деканаты/ Жариялынымдар / Ғылыми мақалалар
Жариялыным тізімдері. философия және саясаттану факультетінің деканаты
Ғылыми мақалалар

Жариялынымдардың жылы:  Все   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Беттер:  1   2  

1) Алгожаева Н. С. Қазіргі қоғамдағы құндылықтардың ұлттық тәрбиеде орын алуы //Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, № 2 (26), Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ,2011-5-9 бб. (Шакирова А.) // Абай институтының хабаршысы 2011 №2, 5 - 9 стр., 5 - стр.
2) Алгожаева Н. С. Сабақтастығы жарасқан орта // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №1, 10 - 12 стр., 3 - стр.
3) Алгожаева Н. С. Алпысбаева Б.Е. Кәсібиліктің ХХІ ғасырдағы мәні мен маңыздылығы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №1, 57 - 61 стр., 4 - стр.
4) Алгожаева Н. С. Қазіргі кездегі гендерлік білім мәселесі // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №3, 54 - 58 стр., 5 - стр.
5) Алгожаева Н. С. Студент жастарға рухани тәрбие беру мәселелері // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2011 №3, 70 - 74 стр., 4 - стр.
6) Алгожаева Н. С. Жасөспірімдерде девиантты мінез-құлықтың пайда болуының әлеуметтік-педагогогикалық себептері // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 107 - 111 стр., 5 - стр.
7) Алгожаева Н. С. Зерттеу университеті жағдайында білім беру парадигмаларының қолданысы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 47 - 52 стр., 6 - стр.
8) Алгожаева Н. С. Жумабекова К.Б. Зерттеу универститеті жағдайында білім беру парадигмаларының қолданысы // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 №1, 47 - 52 стр., 5 - стр.
9) Алгожаева Н. С. Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс бағыттары // Білім берудегі менеджмент 2012 №4, 7 - стр. [Файл:макала.doc]
10) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Жумабекова К.Б., Абдуллаева П.Т. Мектептегі тәрбие үдерісінің сипаты // Қазақстан ПҒА хабаршысы 2013 №1, 54 - 61 стр., 8 - стр.
11) Алгожаева Н. С. Жумабекова К.Б. Мектептің тәрбие үдерісіне оқушылардың көзқарасы // ҚазҰУ Хабаршысы. Педагогикалық ғылымдар сериясы 2012 №3, 70 - 75 стр., 6 - стр.
12) Ельбаева З. У. Шнарбекова М.К. Әлеуметтік жаңғыру жағдайында болашақ мамандар бойында еңбек құндылығын қалыптастыру өзектілігі // "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 2013 2- том, №11, 180 - 183 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation7227.jpg] [Файл:методический кон.doc]
13) Ельбаева З. У. Шнарбекова М.К. Қазақстанда өмір сапасының жаңа стандарттарының қалыптасу мәселелері // education and science 2013 №5, 7 - стр.
14) Ельбаева З. У. Социализация студентов в ВУЗ-е в контексте социальной модернизации казахстанского общества // Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Kazakhstan 2012 1- том, №11, 144 - 148 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation7263.jpg] [Файл:корея стат.doc]
15) Ельбаева З. У. С. Қожахметов және оның педагогикалық көзқарастары // // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 2012 1- том, №3, 4 - 8 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation7277.jpg] [Файл:Кожахметов статья.doc]
16) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Қасен Г.А. Дети «Индиго» - реальность или вымысел: результаты диагностики специфики одаренности // Вестник АПН Казахстана 2013 52- том, №2, 55 - 59 стр., 5 - стр.
17) Алгожаева Н. С. Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау // "Вестник казНУ. Серия: Педагогические науки 2014 №1, 138 - 148 стр., 10 - стр.
18) Алгожаева Н. С. Teachers professional preparation in the United States: Instructional experience for Kazakhstan // Life Science Journal 10 (4) PP. 2382 - 2391 Импакт –фактор – 0,134 2014 №4, 412 - 417 стр., 5 - стр.
19) Ельбаева З. У. ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ МЕКТЕПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ // Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының хабаршысы. Алматы 2015. №3 2015 3- том, №3, 154 - 162 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation24612.jpg]
20) Ельбаева З. У. СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ШКОЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ // "Вестник казНУ. Серия: Педагогические науки 2015 1- том, №1, 150 - 158 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation24614.jpg]
21) Ельбаева З. У. Мектептік білім беру саясатындағы мұғалім рөлі // Материалы XI международной научно-практической конференции «Naukowa misl informacyjnej -2015» Volum8. Pedagogicne nauki.:Przemysl. Nauka I studia. 3-6str 2015 8- том, №8, 3 - 6 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation24616.jpg] [Файл:Doc1.doc]
22) Ельбаева З. У. Мұғалімдердің біліктігілігін арттыру мектептік саясатының негізгі аспектісі ретінде // Төлеген Тәжібаев және заманауи педагогикалық ғылым/еспубликалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2015 1- том, №1, 54 - 59 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation24618.doc]
23) Ельбаева З. У. Ұлыбритания мен Қазақстанның мектептік білім беру жүйесі: салыстырмалы аспект // Жас ғалымдар мен студенттердің «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдар жинағы 2015 1- том, №1, 45 - 51 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation24619.docx]
24) Алгожаева Н. С. Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде // Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі. 44-ші ғылыми –әдістемелік конференция материалдары 17-18 қаңтар 2014 ж. 2015 1- том, №1, 182 - 185 стр., 5 - стр.
25) Алгожаева Н. С. Integrating into world educational system // Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance WCPCG-2014 2015 1- том, №1, 511 - 514 стр., 4 - стр.
26) Алгожаева Н. С. ВЕСТНИК КазНУ Серия «Педагогические науки» // "Вестник КазНУ" серия Педагогические науки 2015 44- том, №1, 32 - 42 стр., 10 - стр. [Файл:Вестник Педагогика 1-44-2015.pdf]
27) Алгожаева Н. С. Вестник КазНУ // // Хабаршы Вестник. Серия Психологии и социологии 2015 53- том, №2, 40 - 46 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation29384.pdf] [Файл:НС (1).pdf]
28) Алгожаева Н. С. Когабаева А.М. Interconnection of civic education and civic society // Вестник серия психологии и социологии 2015 №2, 40 - 46 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation31437.docx] [Файл:№2(53(2015.pdf]
29) Алгожаева Н. С. Педагогикалық құзыреттілікті жобалау оқытушы даярлаудың құраушы компоненті ретінде // Вестник КазНУ педагогическая серия №3 (46),2015 2015 №3, 58 - 68 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation32881.docx] [Файл:Скан статья АНС.docx]
30) Мейрбаев Б. Б. Курманалиева А.Д. Роль наследия аль-Фараби в межкультурном диалоге // Вестник КазНУ. Серия религиоведения 2015 №1, 30 - 35 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation60905.pdf] [Файл:1(1_.pdf]
31) Мейрбаев Б. Б. Религиозные верования исмаилитов Ага-Хана // "Вестник КазНУ" Серия Философия. Культурология. Политология. 2015 1- том, №50, 7 - стр. [Аннотация:annotation35802.pdf] [Файл:МББ.pdf]
32) Мейрбаев Б. Б. Взгляды мутaзилитов нa судьбу и предопределение // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38759.pdf] [Файл:MBB 1(5) 2.pdf]
33) Мейрбаев Б. Б. The introduction to the Docetism Controversy // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38761.pdf] [Файл:MBB 1(5).pdf]
34) Алгожаева Н. С. Жоғары мектептердің ұйымдастырушылық мәдениеті мәселесі // Вестник КАзНУ серия "Педагогические науки" № 1(44) 2015 №44, 32 - 42 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation41986.docx] [Файл:Вестник № 1(44).docx]
35) Мейрбаев Б. Б. Есекеева Э.Ф. Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий анализ // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2015 4- том, №4, 7 - стр. [Аннотация:annotation43170.pdf] [Файл:Есекеева Мейробаев 4(4).pdf]
36) Алгожаева Н. С. Педагог психологтарды пенитенциарлық мекемелерде жұмысқа дайындау мәселесі // Вестник КазНУ серия педагогические науки 2016 №47, 42 - 48 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation58419.pdf] [Файл:Булатбаева А., Алгожаева Н-1.pdf]
37) Мейрбаев Б. Б. Курманалиева А.Д. Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны // Вестник Казну Религиоведение 2015 1- том, №1, 7 - стр. [Аннотация:annotation59283.pdf] [Файл:3-5-1-SM.pdf]
38) Мейрбаев Б. Б. Есекеева Э.Ф. The Islamic factor in modern Europe: religious stduies review // Вестник КазНУ. Серия Философия. Культурология. Политология. 2016 2- том, №54, 6 - стр. [Аннотация:annotation61769.pdf] [Файл:images.pdf]
39) Мейрбаев Б. Б. Миссия университета и человеческий капитал // Вестник КазНУ серия философия, культурология, политология 2016 2- том, №54, 7 - стр. [Аннотация:annotation61866.pdf] [Файл:images(1).pdf]
40) Алгожаева Н. С. Есенова К.А., Алкожаева А.С. Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау. // "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 2014 1- том, №41, 9 - стр. [Аннотация:annotation69872.pdf] [Файл:ХабаршыПедагог.pdf]