Main / Chemistry and Chemical Technology / Chemical physics and material science / Абдулкаримова Роза Габдулловна

Абдулкаримова Роза Габдулловна

Position Доцент
Chemical physics and material science
Scopus author ID: 6504825354
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан"
Медаль "Ветеран труда"


File name Headline Description
Reception of Materials With the Properties Method Self-Propagating High-Temperature Synthesis

1

Абдулкаримова Роза Габдулловна Абдулкаримова Р.Г.Пиротехникалық құрамдар және құралдар. Оқу құралы-Алматы, 2011.- 149б. "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-313-1 9 - стр.

2

Абдулкаримова Роза Габдулловна Өздігінен таралатын жоғары температуралық синтездің физика-химиялық негіздері " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0677-3 138 - стр.

3

Абдулкаримова Роза Габдулловна Кудьярова Ж.Б. Кристаллохимия " Қазақ университеті " 2015 - г. 140 - стр.

4

Абдулкаримова Роза Габдулловна СВС-композиционные материалы 2015 - г. 52 - стр.

5

Абдулкаримова Роза Габдулловна Өздігнен таралатын жоғарытемпературалы синтез үдерістері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2309 137 - стр.

6

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Керимкулова А.Р. Химия и химическая технология " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2202-5 25 - стр.

1

Абдулкаримова Роза Габдулловна Синтез углесодержащих композиционных материалов в режиме горения 2012 - г. 5 - стр. 65

2

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаСулейменова А.С. Закономерности алюмотеримического горения механоактивированного диоксида кремния различной модификации 2012 - г. 4 - стр. 65

3

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А., Сулейменова А.С. Self-propagating high temperature synthesis of composition materials using mineral raw materials 2011 - г. 7 - стр. 13

4

Абдулкаримова Роза Габдулловна Повышение водоустойчивости аммиачно-селитренных взрывчатых веществ 2012 - г. 4 - стр. 65

5

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2013 - г. 6 - стр. 746

6

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаАкимхан А.М. 2015 - г. 5 - стр. 3

7

Абдулкаримова Роза Габдулловна Самораспространяющийся высокотемпературный синтез диборида магния в высокотемпературной центрифуге 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 7 - стр. 0

9

Абдулкаримова Роза Габдулловна Композиты на основе нитрида титана, полученного методом СВС в условиях высокого давления азота 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2015 - г. 3 - стр. 2

11

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. Нитрид композиттерді көміртекқұрамды оксид жүйесінде ӨЖС әдісімен Жоғары қысыммен алу жолдары 2015 - г. 2 - стр. 3

12

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. Механикалық активтеудің магний мен бор қоспасына әсерін және магний диборидін жылулық жарылыс арқылы синтездеу әдісін зерттеу 2015 - г. 2 - стр. 3

13

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2016 - г. 5 - стр. 2

14

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2016 - г. 5 - стр. 25

16

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2016 - г. 8 - стр. 52

17

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. НИТРИД ҚҰРАМДЫ КОМПОЗИТТЕРДІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗІГШТІК ҚАСИЕТІНЕ ƏСЕРІ 2016 - г. 5 - стр. 54

18

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А., Жандосов Ж.М. АЛЮМИНИЙ ИНТЕРМЕТАЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ РЕАКТИВТІ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИНТЕЗІ 2016 - г. 2 - стр. 3

19

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А., Жандосов Ж.М. AN/MgAl–негізіндегі композитті қатты зымыран отындарының жану сипаттамаларына Cr2O3 – нің әсері 2016 - г. 5 - стр. 14

20

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А., Султанов Ф.Р. 2016 - г. 4 - стр. 0

21

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. Оксид хром негізіндегі жүйеде жоғары қысым жағдайында алюмотермиялық жанудың ерекшіліктері 2016 - г. 8 - стр. 52

22

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. Магний және мырыш негізіндегі пиротехникалық резервтікток көзінің сипаттамаларын зерттеу 2016 - г. 7 - стр. 18

23

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 7 - стр. 54

24

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А., Алиев Е.Т. 2016 - г. 9 - стр. 54

25

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаМансуров З.А. 2016 - г. 10 - стр. 54

26

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 10 - стр. 14

27

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 8 - стр. 14

28

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаЖандосов Ж.М. Combustion Study of Different Transitional Metal Oxide based on AN/MgAl Composites Gas Generators 2017 - г. 6 - стр. 19

29

Абдулкаримова Роза ГабдулловнаЖандосов Ж.М. AN / MgAlнегізіндегі композитті Газ генераторларына әртүрлі өтпелі металдардың оксиді жануын зерттеу 2017 - г. 6 - стр. 19

30

Абдулкаримова Роза Габдулловна қиынбалқитын ұнтақты бейорганикалық қосылыстардың алу тәсілі 2018 - г. 6 - стр. 0

1

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. СВС наноструктурированных композиционных материалов / 2011 - г. 6 - стр. Алматы

2

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. Получение мелкодисперсного порошка кремний в режиме СВС на основе диоксида кремния различной модификации 2011 - г. 4 - стр. Алматы

3

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Сулейменова А.С. Self-propagating high temperature synthesis of composition materials using mineral raw materials 2011 - г. 2 - стр. Афины

4

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. Синтез горением огнеупорных композитов на основе механоактивированного и зауглероженного кварца 2011 - г. 1 - стр. Волгоград

5

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Тулепов М.И. Интеграция науки и образования при подготовке конкурентоспособных специалистов 2012 - г. 6 - стр. алматы

6

Абдулкаримова Роза Габдулловна . Өздігінен таралатын жоғары температуралы синтез 2012 - г. 1 - стр. Алматы

7

Абдулкаримова Роза Габдулловна Өздігінен таралатын жоғарғы темепратуралы синтездің қолданылуы 2012 - г. 1 - стр. Алматы

8

Абдулкаримова Роза Габдулловна . Cамораспростаняющийся высокотемпературный синтез (СВС) керамических материалов на основе модифицированного углеродом диоксида кремния 2012 - г. 1 - стр. Алматы

9

Абдулкаримова Роза Габдулловна Синтез борсодержащих композитов в режиме горения 2012 - г. 1 - стр. Алматы

10

Абдулкаримова Роза Габдулловна Өрттен қорғайтын қаптамаларды жасау және олардың қасиетіне әр түрлі байланыстырғыштардың әсері 2012 - г. 1 - стр. Алматы

11

Абдулкаримова Роза Габдулловна . Изучение закономерностей горения в системах SIO2 – AL, SIO2 – Mg 2012 - г. 1 - стр. Алматы

12

Абдулкаримова Роза Габдулловна Қатты фаза жану режимінде жоғарытемпературалық материалдардың синтезі 2012 - г. 1 - стр. Алматы

13

Абдулкаримова Роза Габдулловна Акимхан А.М. 2015 - г. 2 - стр. Бишкек

14

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. 2015 - г. 2 - стр. Анталья

15

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 2 - стр. Анталия

16

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 2 - стр. Анталия

17

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. 2015 - г. 4 - стр. Алматы

18

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. 2015 - г. 2 - стр. Antalya

19

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 4 - стр. Алматы

20

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 4 - стр. Алматы

21

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 9 - стр.

22

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2015 - г. 1 - стр. Dresden

23

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 1 - стр. Алматы

24

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. 2016 - г. 4 - стр. temhotel-berthier-17 , Paris,France

25

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Акимхан А.М. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

26

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 1 - стр. Pennsylvania

27

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Жандосов Ж.М. 2016 - г. 4 - стр. РОССИЯ

28

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А., Жандосов Ж.М. алюминий және магний интерметалдық жүйелер негізіндегі реактивті материалдар 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

29

Абдулкаримова Роза Габдулловна Жандосов Ж.М. AN/MgAl - негізіндегі газ генераторына әртүрлі металл оксидтерінің әсері 2016 - г. 2 - стр. КАЗНУ им.аль-Фараби

30

Абдулкаримова Роза Габдулловна 2016 - г. 7 - стр. г.Алматы

31

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. 2016 - г. 1 - стр. Тбилиси

32

Абдулкаримова Роза Габдулловна Мансуров З.А. AN/MgAl негізіндегі газ генераторларының жану сипаттамаларына Cr2O3 әсері 2012 - г. 3 - стр. Алматы

33

Абдулкаримова Роза Габдулловна Отқа төзімді борды карбидтік ұнтақтың жоғары температуралы синтезі. 2018 - г. 2 - стр. Мадрид
Author Documents

13

Citations

11 по 11
documents

h-index

3

Combustion study of different transitional metal oxide based on AN/MgAl composites gas generators

Kamunur, K., Jandosov, J.M., Abdulkarimova, R.G., Hori, K., Yelemessova, Z.K.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 341-346

0

Цитирований
2017

Key Engineering Materials
733 KEM, с. 56-59

0

Цитирований
The effect of MWCNT addition on superconducting properties of MgB<inf>2</inf> fabricated by high-pressure combustion synthesis

Tolendiuly, S., Fomenko, S.M., Abdulkarimova, R.G., Mansurov, Z.A., Dannangoda, G.C., Martirosyan, K.S.

2016

International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis
25, с. 97-101

3

Цитирований
Aluminothermic combustion of chromium oxide based systems under high nitrogen pressure

Mansurov, Z.A., Fomenko, S.M., Alipbaev, A.N., Abdulkarimova, R.G., Zarko, V.E.

2016

Combustion, Explosion and Shock Waves
52, с. 184-192

3

Цитирований
Study of operating characteristics of pyrotechnic reserve power source based on magnesium and zinc

Daulbayev, C.B., Dmitriyev, T.P., Sultanov, F.R., Dabynov, B.M., Abdulkarimova, R.G., Elouadi, B., Aliyev, E.T., Mansurov, Z.A.

2016

Eurasian Chemico-Technological Journal
18, с. 317-323

0

Цитирований
2016

IACAS 2016 - 56th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences
, с.

0

Цитирований
2013

Advanced Materials Research
746, с. 62-67

0

Цитирований
Self-propagating high temperature synthesis of composition materials using mineral raw materials

Abdulkarimova, R.G., Suleimenova, A.S., Mansurov, Z.A., Abdulkarimova, D.S.

2011

Eurasian Chemico-Technological Journal
13, с. 169-174

0

Цитирований
Effect of phase transformation on nonisothermal synthesis in mechanically activated heterogeneous systems

Abdulkarimova, R.G., Ketegenov, T.A., Mansurov, Z.A., Lapshin, O.V., Prokofév, V.G., Smolyakov, V.K.

2009

Combustion, Explosion and Shock Waves
45, с. 48-58

4

Цитирований
2008

Glass Physics and Chemistry
34, с. 497-500

0

Цитирований